Mzdy a analýzy
Čas čítania 06:08
Mzdy a analýzy
Kategória:
Mzdy a analýzy

Zamestnanosť na prelome leta a jesene prestala rásť

Pokles bol však len mierny a prejavil sa v polovici regiónov Slovenska.

Počet pracujúcich medziročne klesol len v 8 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky, celkový negatívny výsledok však ovplyvnil úbytok pracujúcich v niekoľkých odvetviach, ktoré zamestnávajú najviac ľudí.  Spomedzi výrobných odvetví ubudlo pracujúcich najmä v priemysle, z odvetví služieb najmä vo vzdelávaní a informáciách a komunikácii.

Na slovenskom trhu práce podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS)1) pracovalo v treťom štvrťroku 2023 takmer 2 milióny 611-tisíc osôb. Počet pracujúcich2) sa medziročne mierne znížil a to o 5,1 tisíc osôb, zamestnanosť tak klesla o 0,2 %.

Celková zamestnanosť sa medzikvartálne (oproti predchádzajúcemu štvrťroku) po sezónnom očistení znížila o 0,4 % na úroveň 2 milióny 600-tisíc pracujúcich.

Miera zamestnanosti3), ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa medziročne zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu (p. b.) na 77,4 %.

Prírastok počtu pracujúcich zaznamenala síce väčšina a to 10 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky, napriek tomu zamestnanosť v SR klesla. Kontinuálny pokles pracujúcich vo výrobných odvetviach, ovplyvnený úbytkom pracujúcich najmä v priemysle, totiž prevýšil rast zamestnanosti v službách.V službách pribudlo vyše 15-tisíc pracujúcich. Naopak, vo výrobných odvetviach počet pracujúcich klesol takmer o 21-tisíc osôb, pričom v priemysle ubudlo 23,2 tisíca (pokles o 3,4 %).

Služby zaznamenali v 3. štvrťroku 2023 medziročný rast zamestnanosti o 0,9 %, počet pracujúcich v odvetviach služieb stúpal už siedmy štvrťrok po sebe. Aktuálne v nich pracovalo takmer 1 milión 633-tisíc osôb, čo bolo 62,5 % všetkých pracujúcich. Pretrvávajúcu pozitívnu situáciu v službách ovplyvnil hlavne prírastok pracujúcich vo veľkoobchode a maloobchode o 5,2 % (o 16,7 tisíca osôb), ako aj v ubytovaní a stravovaní o 12,4 % (o 11,5 tisíca osôb). Výraznejší medziročný úbytok však nastal v informáciách a komunikácii o 14,9 % (o 16,3 tisíca osôb) a vo vzdelávaní o 6,5 % (o 14,4 tisíca osôb).

Z regionálneho hľadiska počas 3. štvrťroku 2023 počet pracujúcich medziročne klesol v polovici z 8 krajov Slovenska. Počet pracujúcich sa najviac znížil v Košickom kraji o 11-tisíc osôb (pokles  o 2,5 %). Celkovo v 4 krajoch ubudlo 19,1 tisíca pracujúcich. V Prešovskom kraji zostal stav zamestnanosti rovnaký ako pred rokom. Vo väčšej miere pracujúcich pribudlo len v Nitrianskom kraji o 7,8 tisíca a v Žilinskom kraji takmer o 5 tisíc. V Bratislavskom kraji sa počet pracujúcich zvýšil len minimálne.

Najvyššiu mieru zamestnanosti zaznamenal Bratislavský kraj (85,7 %), a naďalej si ako jediný zo všetkých krajov SR udržiava najvyššiu zamestnanosť okolo úrovne 85 %. Miera zamestnanosti sa dostala tesne nad 80 % ešte v Žilinskom kraji. Najvýraznejšia pozitívna zmena nastala v Nitrianskom kraji, zamestnanosť stúpla o 3 p. b.  a dostala sa tesne pod úroveň 80 %. Naopak, najvýraznejšia negatívna zmena sa udiala v Košickom kraji, miera zamestnanosti sa medziročne znížila o 1,4 %  p. b. a klesla na 70,9 %. Košický kraj  tak po dlhšom čase vystriedal Prešovský kraj v rebríčku najnižšej miery zamestnanosti v SR. 

Za prácou do zahraničia4) vycestovalo v 3. štvrťroku 2023 vyše 114-tisíc občanov Slovenska, čo bolo o 8 % menej než v rovnakom období pred rokom. Pracovali najmä v stavebníctve, v priemysle a v zdravotníctve a sociálnej pomoci.

Podstatná väčšina tých, čo v zahraničí pracovali alebo dochádzali za prácou do zahraničia, pochádzala z Prešovského kraja (takmer 30-tisíc osôb), z Košického kraja (vyše 20-tisíc osôb) a zo Žilinského kraja (vyše 18-tisíc osôb). Medziročný nárast bol zaznamenaný v Košickom kraji o 28,3 % a v Prešovskom kraji o 18 %. V ostatných šiestich regiónoch Slovenska počet pracujúcich v zahraničí klesal.

Zamestnanosť v 1. až 3. štvrťroku 2023

V súhrne za prvých deväť mesiacov roku 2023 stúpol počet pracujúcich o 0,1 % na takmer 2 milióny 600-tisíc osôb. Celkovo z 18 sledovaných odvetví ekonomiky sa v 11 počet pracujúcich zvýšil. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka najviac pracujúcich pribudlo vo veľkoobchode a maloobchode (takmer 18-tisíc), vo finančných a poisťovacích činnostiach (vyše 13-tisíc) a v zdravotníctve (takmer 13-tisíc).

Medziročne vzrástli počty pracujúcich v  troch krajoch Slovenska, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji o 2,6 %. Najvýraznejší kumulovaný pokles za  1. až 3. štvrťrok 2023 zaznamenal Trnavský kraj, kde počet pracujúcich klesol o 2 %.

Miera zamestnanosti za prvých deväť mesiacov roku 2023 súhrnne za SR stúpla o 0,7 p. b. na aktuálnych 77,4 %. Najdynamickejšia zmena v miere zamestnanosti od začiatku roka nastala v Prešovskom kraji, kde bol zaznamenaný rast o 1,8 p. b.

Počet osôb pracujúcich v zahraničí do 1 roka sa oproti prvým trom štvrťrokom 2022 znížil o 0,3 % na 115,7 tisíca osôb.

1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu

2) pracujúci v zmysle novej metodiky VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 do 89 rokov, ktoré v sledovanom (referenčnom) týždni vykonávajú aspoň 1 hodinu prácu za mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo prácu za účelom dosiahnutia zisku, vrátane osôb vykonávajúcich prácu na základe dohôd, sezónnych pracovníkov, osôb na materskej alebo rodičovskej dovolenke, osôb pracujúcich v zahraničí menej ako 1 rok, osôb dochádzajúcich za prácou do zahraničia; respondenti sú zahrnutí do odvetví podľa ekonomickej činnosti miestnej jednotky nie celého podniku; podľa novej metodiky VZPS platnej od roku 2021 osoby na platených aktivačných prácach do tejto skupiny už nepatria; po novom sú medzi pracujúcimi zahrnuté aj osoby na rodičovskej dovolenke; údaje za vzorku boli dopočítané prostredníctvom nových integrovaných váh na populáciu očistenú o osoby v kolektívnych zariadeniach

3) podiel počtu pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva vo veku 20 – 64 rokov vyjadrený v percentách

4) krátkodobá migrácia za prácou do zahraničia v trvaní do 1 roku, vrátane časovo neobmedzenej dochádzky za prácou cez hranice