Spravodajstvo
Čas čítania 03:36
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

MV: Podmienky prijatia vysokokvalifikovaných zamestnancov sa majú zjednodušiť

Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje zjednodušiť niektoré podmienky prijatia vysokokvalifikovaných zamestnancov na územie SR.

Bratislava 24. januára (TASR) – Vyplýva to z návrhu novely zákona o pobyte cudzincov, ktorý rezort predkladá najmä v reakcii na prijatie smernice Európskej únie. Návrh je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Novelizovať sa ním majú aj ďalšie zákony.

Zaviesť sa má napríklad uznanie odbornej kvalifikácie ako kritéria na vydanie modrej karty, čím sa podľa rezortu rozšíria možnosti získania modrej karty aj u zručných pracovníkov na základe ich vysokej kvalifikácie, respektíve odbornej praxe. “Návrh zákona tiež uľahčuje podmienky mobility vysokokvalifikovaných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v rámci územia všetkých členských štátov a tiež upravuje podmienky na získanie dlhodobého pobytu na základe modrej karty,” načrtol rezort.

V návrhu sa zohľadňujú tiež odporúčania schengenskej hodnotiacej komisie, týkajúce sa oblasti návratov štátnych príslušníkov tretích krajín z územia Slovenskej republiky. Rozšíriť sa má definícia nežiaducej osoby, nanovo by sa mal upraviť začiatok plynutia lehoty zákazu vstupu, doplniť sa má možnosť vyhotoviť záznam v Schengenskom informačnom systéme aj o rodinnom príslušníkovi občana Únie a navrhuje sa úprava ustanovení o administratívnom vyhostení a zaistení.

Návrh rieši aj požiadavky aplikačnej praxe. “Okrem iného ustanovuje príslušnosť Ministerstva vnútra SR na uznávanie cestovných dokladov iných štátov sveta, ukladá povinnosť štátnym príslušníkom tretích krajín preukázať sa pri vycestovaní z územia Slovenskej republiky platným cestovným dokladom rovnako ako pri vstupe na naše územie, navrhujú sa nové dôvody na neudelenie národného víza a zavádza sa možnosť podať žiadosť o udelenie národného víza aj prostredníctvom externého poskytovateľa služieb,” priblížil predkladateľ.

Zmeniť by sa mali aj postupy pri podávaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. Navrhuje sa tiež vypustenie povinnosti preukazovať finančné zabezpečenie pobytu pri podaní žiadosti o udelenie jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie.

V novele zákona sa ďalej navrhuje možnosť podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu a trvalého pobytu na päť rokov na policajnom útvare aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky. Osoby s poskytnutým dočasným útočiskom by mali mať možnosť vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť počas doby trvania dočasnej ochrany. V prípade žiadosti o dlhodobý pobyt sa má zaviesť povinnosť splnenia tzv. integračných podmienok pre udelenie dlhodobého pobytu cudzincom.

Policajný útvar by po novom už nemal vydávať potvrdenie o možnosti zotrvať na území SR, ak nebude možné jednoznačne zistiť totožnosť nelegálneho migranta. “Týmto sa Slovenská republika z hľadiska migrácie stane menej atraktívna, čo by malo znížiť počet nelegálnych cudzincov a tým aj administratívnu záťaž policajných útvarov,” zdôvodnil rezort.

V súvislosti s riešením nelegálnej migrácie rezort tiež navrhuje zavedenie oprávnenia policajta v súvislosti s predvedením cudzinca, v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení alebo v konaní o zákaze vstupu cudzinca vykonať prehliadku telefónneho prístroja, telekomunikačného, audiovizuálneho alebo obdobného zariadenia alebo elektronického nosiča, ktoré má cudzinec pri sebe. Cieľom je čo najrýchlejšie zistiť jeho totožnosť a štátnu príslušnosť. Má sa tak urýchliť preukázanie existencie prekážok administratívneho vyhostenia a možnosť zotrvať na území Slovenskej republiky, čím sa zároveň odstráni právna neistota týchto osôb.

Poplatok za vydanie dokladu o pobyte sa má zvýšiť zo šesť na desať eur. Zmena súvisí so zavedením automatického zasielania dokladu o pobyte priamo na adresu zadanú cudzincom. Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí by tiež po novom mali mať možnosť vyberať správne poplatky aj prostredníctvom platobnej karty.

Zdroj: TASR  Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."