Spravodajstvo
Čas čítania 04:37
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Svetový deň utečencov: Ukrajinci na Slovensku, ich vzostup a vplyv na pracovný trh a ekonomiku

Svetový deň utečencov, ktorý tento rok pripadol na 20. júna, je dňom, ktorým si pripomíname a zvyšujeme povedomie o neľahkej situácii obyvateľov krajín, ktorí sú v dôsledku vojnových konfliktov, prenasledovaniu, či prírodným katastrofám nútení opustiť svoj domov, svoju krajinu. Tento deň tiež ponúka príležitosť oceniť odvahu a priebojnosť týchto ľudí hľadajúcich útočisko a možnosť začať od začiatku v inej krajine.

Pracovné príležitosti na slovenskom trhu práce lákajú cudzincov z celého sveta. Možnosti, ktoré trh práce na Slovensku ponúka však nie sú jediným dôvodom, pre ktorý sa tu obyvatelia iných krajín rozhodnú pracovať. Častou príčinou sú to práve nepokoje a hroziace nebezpečenstvo, ktoré núti obyvateľov opustiť svoje domovy a plniť si svoje ekonomické funkcie v iných krajinách.

Medzi obyvateľov, ktorí sú v dôsledku takýchto negatívnych udalostí nútení opustiť svoju krajinu patria okrem iných aj ukrajinskí štátni príslušníci. Ich zastúpenie na slovenskom trhu práce sa v dôsledku pretrvávajúceho vojnového konfliktu s Ruskom neustále znásobuje.

Zatiaľ čo v roku 2019 predstavoval počet ukrajinských štátnych príslušníkov zamestnaných na Slovensku takmer 17 tisíc, v roku 2023 sa ich počet zvýšil na viac ako 27 tisíc. Tento nárast je spôsobený najmä zvyšujúcim sa zastúpením žien Ukrajiniek, pričom ich počet v sledovanom období v dôsledku vojny vzrástol o viac ako 11 tisíc.

Graf Počet ukrajinských štátnych príslušníkov

 Zdroj údajov: štvrťročné zisťovanie o cene práce ISCP(MPSVR SR)1-04, výpočty Trexima Bratislava

Okrem zvyšujúcich sa počtov Ukrajincov a Ukrajiniek pôsobiacich na slovenskom trhu práce, sa zvyšuje aj ich priemerná mesačná hrubá mzda. Tá sa v roku 2023 v porovnaní s rokom 2019 zvýšila o viac ako 200 EUR a dosahovala hodnotu 1 358 EUR. Ukrajinskí štátni príslušníci v roku 2023 poberali priemernú mesačnú hrubú mzdu o približne 260 EUR nižšiu v porovnaní s priemerným zárobkom všetkých zamestnancov na Slovensku. Tento rozdiel je spôsobený najmä odlišnou štruktúrou zastúpenia v zamestnaniach a je najvyšší od roku 2019. Prehlbovanie rozdielov v mzdách je spôsobené pomalším rastom miezd ukrajinských štátnych príslušníkov v porovnaní s ostatnými zamestnancami.

Zdroj údajov: štvrťročné zisťovanie o cene práce ISCP(MPSVR SR)1-04, výpočty Trexima Bratislava

Mzda zamestnanca je do veľkej miery ovplyvnená aj vykonávaným zamestnaním. Medzi najčastejšie zamestnania ukrajinských štátnych príslušníkov mužského pohlavia v roku 2023 patrili vodiči nákladných automobilov a kamiónov, ktorí predstavovali viac ako 1/5 všetkých zamestnaných Ukrajincov. Ich priemerný zárobok predstavoval 1 131 EUR a v porovnaní s priemerným zárobkom všetkých zamestnaných mužov v tomto zamestnaní, bol o 92 EUR nižší. Takmer 12 % Ukrajincov pracovalo ako montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe, kde muži Ukrajinci poberali priemernú mesačnú hrubú mzdu 1 619 EUR. Každý dvadsiaty pracoval ako operátor vysokozdvižných vozíkov, pričom priemerná mzda zamestnaného muža Ukrajinca bola takmer o 82 EUR vyššia v porovnaní s priemerným zárobkom všetkých zamestnaných mužov. V neposlednom rade približne 4 % zamestnaných mužov ukrajinského štátneho príslušenstva pracovalo ako montážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení s priemernou mzdou takmer 1 260 EUR. Približne 3 % Ukrajincov pracovalo ako všeobecný lekár. Všeobecní lekári muži Ukrajinci poberali o 225 EUR nižšiu mzdu v porovnaní so všetkými zamestnanými mužmi v tomto zamestnaní.

Zdroj údajov: štvrťročné zisťovanie o cene práce ISCP(MPSVR SR)1-04, výpočty Trexima Bratislava

Podobne ako muži, aj ženy Ukrajinky sa najčastejšie zamestnali v zamestnaní Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. Každá desiata Ukrajinka vykonávala práve toto zamestnanie a jej priemerný mesačný zárobok predstavoval 1 275 EUR. Taktiež približne každá desiata bola zamestnaná v zamestnaní Montážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení, pričom ženy Ukrajinky poberali priemernú mzdu 1 186 EUR. Tretím najpočetnejším zamestnaním u žien Ukrajiniek boli pomocní pracovníci vo výrobe. Na rozdiel od mužov, ženy Ukrajinky zarábali v týchto zamestnaniach viac ako je priemer pri ženskom pohlaví.  Ďalšími menej početnými zamestnaniami boli upratovačky, ktorých priemerná mesačná hrubá mzda dosahovala hodnotu 898 EUR a operátori strojov na výrobu výrobkov z plastov, kde ženy Ukrajinky zarábali v priemere mesačne 1 349 EUR v hrubom. V prípade oboch predošlých zamestnaní sú lepšie platené ženy ukrajinskej štátnej príslušnosti.

Zdroj údajov: štvrťročné zisťovanie o cene práce ISCP(MPSVR SR)1-04, výpočty Trexima Bratislava

V posledných dvoch rokoch sa počet ukrajinských štátnych príslušníkov na Slovensku rapídne zvýšil a môžeme povedať, že ich prítomnosť má na slovenský trh práce pozitívny vplyv.  Vo všeobecnosti ukrajinskí štátni príslušníci obsadzujú najmä pozície, ktoré zamestnávateľom do značnej miery robilo problém obsadiť, pričom nejde len o menej kvalifikované pozície, ale napríklad aj o zamestnania z oblasti zdravotníctva.