Vzdelávanie
Čas čítania 02:36
Vzdelávanie
Kategória:
Vzdelávanie

Stredoškoláci preukázali svoje znalosti v súťaži o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

V dňoch 6. a 7. júna 2024 sa v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline uskutočnilo súťažno-vzdelávacie podujatie celoštátneho kola 49. ročníka celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Hlavnou myšlienkou a cieľom podujatia je prehlbovanie, získavanie a osvojovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia budúcich kolegov v pracovnom procese u mladých ľudí pripravujúcich sa na budúce povolanie.

Súťaž organizuje a zabezpečuje Integrovaný odborový zväz, v súčinnosti so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, pod záštitou Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy Slovenskej republiky,  v súčinnosti so sociálnymi partnermi z radov zamestnávateľov a ďalšími partnermi. 

Súťažné otázky pozostávali z okruhu legislatívnej úpravy BOZP, ďalších teoretických a praktických znalostí z danej oblasti, ktoré museli žiaci zvládnuť v predpísanom časovom limite.

Súťažili trojčlenné súťažné tímy zo stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, drevársky priemysel, automobilový priemysel, dopravu, remeslá, obchod a služby a školy technického charakteru. Celoštátneho kola sa zúčastnili chlapci a dievčatá, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach vo svojich základných/školských kolách.

Na priebeh súťaže dozerala a znalosti súťažiacich žiakov hodnotila 5 členná porota zložená z odborníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany práce.

 Súťažiť prišli žiaci zo 14 stredných odborných škôl:

1.    SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice

2.    SOŠ dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina

3.    SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

4.    SOŠ remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad

5.    Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza  

6.    Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov

7.    Stredná odborná škola stavebná, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš

8.    SOŠ stavebná, Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra

9.    SOŠ stavebná, Tulipánová 2, 011 62  Žilina

10.  SPŠ stavebná Emila Belluša, Staničná 4, 911 05 Trenčín

11.  Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica

12.  SOŠ dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa

13.  Súkromná SOŠ, Dukelská 33, 087 01 Giraltovce

14.  SOŠ stavebná a drevárska, 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1642

Na základe výsledkov boli vyhlásené 3 víťazné školy so stavebným zameraním, 3 víťazné školy v absolútnom poradí a 3 neúspešnejší jednotlivci.

Ocenenia stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo:

1. miesto: Spojená škola Kremnička Banská Bystrica

2. miesto: Stredná odborná škola technická Prešov

3. miesto: Stredná odborná škola Prievidza

Ocenenia stredných odborných škôl, ako absolútnych víťazov:

1. miesto: Spojená škola Kremnička Banská Bystrica

2. miesto: Stredná odborná škola technická Prešov

3. miesto: Stredná odborná škola Prievidza

Ocenenia za súťaž jednotlivcov si prevzali títo žiaci:

1. miesto: Macho Matúš (zo Strednej odbornej školy Prievidza)

2. miesto: Štvarták Jakub (zo Strednej odbornej školy technickej Prešov)

3. miesto: Štavina Daniel (zo Spojenej školy Kremnička Banská Bystrica)

Víťazom, z tímu Worki, srdečne blahoželáme!

Zdroj, foto: Integrovaný odborový zväz