Vzdelávanie
Čas čítania 08:44
Vzdelávanie
Kategória:
Vzdelávanie

Ako si vybrať vhodnú školu či budúce povolanie?

Výber budúceho povolania a vhodnej vzdelávacej inštitúcie patrí medzi zásadné rozhodnutia v živote jednotlivca, ovplyvňujúce jeho kariérny rast, profesijnú spokojnosť a dlhodobú úspešnosť na trhu práce. V tomto článku sa zameriame na kľúčové faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri tomto rozhodovaní.

Čo je potrebné vedieť pri rozhodovaní o vlastnej budúcnosti na trhu práce a kde získať všetky dôležité informácie a relevantné poradenstvo?

Rád samozrejme nikdy nie je dosť. Tá prvá sa týka poznania seba samého – svojho intelektu, osobnosti, talentov a záujmov. Nie je dobrou cestou študovať podľa predstáv a ambícií rodičov, priateľov, nemusí to vždy dobre dopadnúť. Poznanie vlastného potenciálu je základným predpokladom dobrej voľby budúcej kvalifikácie.

Druhá rada znie – poznať perspektívu na trhu práce – stredoškoláci s výhľadom 5 rokov a vysokoškoláci aspoň 10. Poznanie megatrendov, prognózy kam sa trh práce uberá môže významne zvýšiť šance na budúci úspech. Aj tu je možné čerpať inšpiráciu: www.trendyprace.sk. Koho si vybrať? Aj pátranie sa oplatí. Pátrať po kvalite školy, t.j. cielene hľadať informácie o vybranej škole a zodpovedať si otázky – má škola úspešných absolventov? Ako sa uplatňujú na trhu jej bývalí absolventi? Má škola medzinárodnú spoluprácu, aké je zloženie učiteľov, sú inovátormi, robia dni otvorených dverí? Zopár informácií je možné nájsť aj tu: www.uplatnenie.sk.

Ak si človek nevie poradiť sám je dobré obrátiť sa na špecialistov. Výchovný poradca na škole vie poskytnúť základné informácie o rôznych školách a dá kontakt na ďalších odborníkov, ktorí môžu pomôcť. Ďalšou možnosťou je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Psychológ môže testami a rozhovorom určiť intelektuálny, osobnostný, talentový a záujmový potenciál. V regióne môže pomôcť odborný poradca na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten má informácie o tom, aké povolania sú perspektívne, aká je ponuka voľných pracovných miest, resp. vie ponúknuť niektoré z aktívnych opatrení na úrade práce (napr. vzdelávanie zamerané na získanie živnosti). Významne môže pomôcť aj kariérový poradca, ktorý by mal poznať trendy a perspektívy na trhu práce a poradiť s výberom povolania. Tiež je možné kliknúť na pracovný portál www.worki.sk a prečítať si blogy, zistiť ponuku pracovných miest, spraviť si trendové CV-čko. Ak je potrebná rada na mieru odborníci sú aj tu: [email protected].

Stredná odborná škola – možnosť duálneho vzdelávania

V súčasnosti viac ako 1 000 zamestnávateľov podporuje na Slovensku systém duálneho vzdelávania, v ktorom študuje viac ako 10 000 žiakov stredných odborných škôl. Duálny systém vzdelávania aktívne prepája školu so zamestnávateľom a prakticky rozdeľuje odbornú prípravu budúceho absolventa na dve polovice. Jednu trávi žiak v škole a tú druhú priamo u zamestnávateľa, pričom primárnym cieľom je získanie praktických zručností potrebných na trhu práce. Zároveň je „dualista“ motivovaný štipendiom/odmenou za prácu, čo je tiež veľká pridaná hodnota.  Dualisti vykazujú mimoriadne priaznivé výsledky na trhu práce. Dosahujú vyššiu zamestnanosť až na úrovni takmer 91%, oproti ostatným (68%). Prechod dualistov zo školského systému na trh práce je výrazne plynulejší a aj jednoduchší. Tiež zarábajú o 17 % viac ako absolventi odborov mimo duálu. Dobrá správa pre trh práce je, že majú nižšiu mieru nezamestnanosti a 75% z nich sa uplatňuje v odbore svojho vzdelania („nedualisti“ len 58%). Tento istý model by pomohol aj budúcim absolventom vysokých škôl. Zamestnávatelia predpokladajú, že ak by sa zvýšil podiel odbornej praxe na vysokých školách, zlepšila by sa ich odborná pripravenosť a zvýšila by sa ich flexibilita na trhu práce. Prepojenie vzdelávania s praxou prináša tiež lepšiu flexibilitu stredných a vysokých škôl aktualizovať a inovovať obsah vzdelávania.

Vybrať si školu na Slovensku alebo v zahraničí?

Kedysi sa chodilo študovať do zahraničia kvôli znalosti cudzieho jazyka. Dnes maturanti smerujú najmä do Českej republiky (70%). Často si študenti myslia, že ak je škola v zahraničí je kvalitnejšia, nie je to vždy pravda. O každej škole, domácej či zahraničnej, je potrebné si preštudovať čo najviac, je to často rozhodnutie na celý život. Mnohé slovenské univerzity majú kvalitné študijné programy v rôznych jazykoch, kde vyučujú medzinárodní lektori. Tiež majú naše vysoké školy rôzne výmenné pobyty s prestížnymi zahraničnými univerzitami, čiže kvôli jazyku už nie je potrebné vybrať si zahraničnú univerzitu a cestovať za vzdelaním do zahraničia. Treba sa skôr orientovať na odbor vzdelania a referencie o jeho kvalite. Zamestnávatelia v prieskumoch uvádzajú, že absolventi zahraničných univerzít sú najmä lepšie jazykovo zdatní, sú samostatnejší, flexibilnejší, majú viac sebavedomia a dokážu lepšie fungovať v multikulturálnom prostredí. Takéto nastavenie dosiahnu absolventi zahraničných univerzít najmä počas procesu osamostatňovania sa, ktorý nastáva skôr v porovnaní s absolventmi, ktorí študujú v domácom prostredí. Mýtom napr. je, že v zahraničí zarábajú absolventi viac. Mnohé pozície sú na Slovensku lepšie platené ako v ČR, napr. špeciálne ITčkári a odborníci v zdravotníctve. Mnohé naše univerzity majú špičkové programy, vybudované vedecké parky, kreatívne centrá, bola by veľká škoda bez znalosti nášho prostredia mať prvú voľbu zahraničie.

Čo je dôležité posunúť vpred v oblasti vzdelávania?

Pre budúcnosť Slovenska je veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť príprave mladých ľudí na trh práce. Zdá sa, že miera flexibility na trhu práce bude podmieňovať úspech každého z nás v budúcnosti. Tlak na zmenu zručností, nové ponuky práce, technologické napredovanie budú vyžadovať inú štruktúru prierezových kompetencií, ktorými by sme mali disponovať a ktoré vieme rozvíjať u mladej generácie pripravujúcej sa pre trh práce. Svetové ekonomické fórum prinieslo prognózu TOP zručností pre budúcnosť, ktorými sú: analytické myslenie a inovátorstvo, aktívne učenie sa, komplexné riešenie problémov, kritické myslenie a analyzovanie, kreativita, vodcovstvo a rozvíjanie sociálnych vzťahov, aktívne používanie technológií a programovanie, vyššia tolerancia stresu, flexibilita a schopnosť argumentácie.

Vzhľadom na rýchlosť technologického pokroku nemožno predpokladať potenciál škôl byť vybavenými tými najnovšími technológiami, softvérmi, stojmi a pod. Preto je nevyhnutné zvyšovať prepojenosť škôl s praxou a využiť tak potenciál zamestnávateľov v regióne umožniť žiakom a študentom tréning praktických zručností.

Pozornosť treba venovať aj učiteľom a ostatným odborným pracovníkom v školstve. Flexibilnejšie zapájanie odborníkov z praxe do vzdelávania, najmä v stredných odborných školách a vysokých školách, by pomohlo doplniť nedostatok kvalifikovaných odborníkov na špecifické najmä technologické oblasti. Potrebujeme tiež zvýšiť motiváciu učiteľov, ktorí sa celoživotne vzdelávajú a napredujú v nových trendoch, pretože oni sú hnacím motorom jednotlivých škôl. Je nevyhnutné skvalitniť prípravu učiteľov na vysokých školách – čo súvisí samozrejme so zmenou očakávaní, zlepšením spoločenského statusu, lepším odmeňovaním.

TREXIMA Bratislava realizovala pod koordináciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR riadenie a implementáciu významného národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR. Ide o jedinečné riešenie spájania odborníkov na trh práce, ľudské zdroje a systém celoživotného vzdelávania, ktorí aj na základe inovačných trendov navrhovali zmeny v príprave našich občanov pre budúcu prácu. V projekte pracovalo viac ako 900 odborníkov na všetky odvetvia nášho hospodárstva v sektorových radách. Po skončení projektu sektorové rady fungujú ďalej a odborníci v nich navrhujú napr. zmeny obsahu vzdelávania na základných, stredných a vysokých školách, určujú priority pre vzdelávanie dospelých  a snažia sa prepájať odborníkov sveta práce a vzdelávania. Webová platforma www.sustavapovolani.sk pomáha laickej aj odbornej verejnosti zorientovať sa najmä v inováciách, ktoré zásadným spôsobom menia a budú meniť trh práce, požadované odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na výkon zamestnania.  V tomto projekte fungovalo 24 sektorových rád, ktoré spracovali unikátne sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov. V nich detailne analyzovali stav pracovnej sily v sektore a navrhli konkrétne opatrenia na riešenie jej nedostatku a zvýšenia kvality v horizonte 2030. Plné verzie stratégií sú k dispozícii na stránke www.sustavapovolani.sk.

Zdroje:

Pripravila: PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová, MBA manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov, TREXIMA Bratislava, spol. s r. o., [email protected]   Foto:  Midjourney