Spravodajstvo
Čas čítania 04:15
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Dostali ste sa na zoznam absolventov svojej Alma Mater? Otázka je čo ďalej…

Na jednej strane sa chcete stať zodpovednou jednotkou spoločnosti motivovaný túžbou, necítiť sa ako zbytočný flákač. Ale potom ste strávili štyri roky (alebo viac) každodenným chodením do školy. Nie ste pripravení ponoriť sa znova do rutiny od ôsmej do štvrtej, potrebujete sa nadýchnuť a dať si malú prestávku.

Keď sa blíži koniec štúdia, niektorí stredoškoláci a vysokoškoláci môžu zvážiť, že si dajú  voľno alebo krátku prestávku, kým vstúpia do zamestnania. Úrady práce evidujú najviac nezamestnaných absolventov v máji a v septembri. Rozdiel v počtoch medzi absolventmi stredných a vysokých škôl v evidencii na úradoch práce môže súvisieť s ich oznamovacou povinnosťou. Ak sa chce absolvent vysokej školy prihlásiť na úrade práce, mal by tak urobiť do desiatich  kalendárnych dní od vykonania štátnej záverečnej skúšky. Absolventi stredných škôl sú do konca augusta stále považovaní za žiakov a preto nemajú oznamovaciu povinnosť na úrade práce.. Absolventi strednej školy by sa mali prihlásiť do 10. septembra aj na príslušnej pobočke svojej zdravotnej poisťovne. Absolventi vysokých škôl musia zmenu platiteľa oznámiť príslušnej poisťovne do ôsmich dní od vykonania poslednej štátnej záverečnej skúšky. Oznamovacia povinnosť platí predovšetkým v prípade, že sa absolvent hneď zamestnal alebo sa stal dobrovoľne nezamestnaným.

Z toho vyplýva že absolvent strednej školy má nárok na letné prázdniny, ale vysokoškolský absolvent končí štúdium vykonaním záverečnej skúšky. Tieto fakty sa odzrkadľujú v celkových počtoch absolventov evidovaných na úradoch práce. Celkovo vidíme nárast počtu evidovaných absolventov na úradoch práce v mesiacoch máj a september.

V roku 2024 bolo v máji na úradoch práce novo evidovaných 1 269 absolventov stredných škôl, v medziročnom porovnaní je to viac o 13,2 % (v máji 2023 ich bolo evidovaných 1 121). Výrazne viac bolo týchto absolventov evidovaných v septembri 2023, a to 6 185. Tento trend je výrazný a cyklický aj za predošlé roky.

Priemerný nárast počtu evidovaných absolventov stredných škôl od mája do septembra je okolo 80% za roky 2021 až 2024. Hoci je tento nárast evidovaných vysoký v septembri, mení sa a ku koncu roka sa viac ako polovica v septembri evidovaných absolventov stredných škôl uplatňuje na trhu práce.  

Graf znázorňuje počty novo evidovaných absolventov stredných škôl na úradoch práce v mesiacoch máj a september v rokoch 2021 až 2023.

Tak ako u absolventov stredoškolákov, tak aj u absolventov vysokoškolákov existuje špecifická sezónnosť v evidencii na úradoch práce. V roku 2024 bolo v máji novo evidovaných 2 041 absolventov vysokých škôl. Medziročne je to nárast o 22 %. V septembri 2023 to bolo len 889 týchto absolventov. Tento trend sa opäť opakuje každý rok tak ako u stredoškolákov, ale na rozdiel od nich sa v máji evidujú vyššie počty ako v septembri. Priemerný pokles počtu evidovaných absolventov vysokých škôl od mája do septembra je okolo 44% za roky 2021 až 2024. Tento pokles je ešte výraznejší k decembru daného roku, kde za posledné štyri roky  viac ako polovica evidovaných vysokoškolských absolventov už bola zamestnaná.

Graf znázorňuje počty novo evidovaných absolventov vysokých škôl na úradoch práce v mesiacoch máj a september v rokoch 2021 až 2023.

Nie všetci absolventi nastúpia po skončení školy do pracovného pomeru. Naopak, stáva sa normou, že absolventi si dávajú takzvanú „prestávku“. Či už je to z dôvodu, že nevedia, do akej oblasti chcú vstúpiť, alebo potrebujú trochu času na re-kalibráciu po náročnom konci školského roku. Ak sa rozhodnete využiť túto možnosť, môže vám to poskytnúť niekoľko výhod ako napríklad čas na zváženie toho, čo naozaj chcete v budúcnosti robiť, alebo pracovať na čiastočný úväzok, či internship, ktorý môže viest k trvalému zamestnaniu. Pár mesiacov voľna poskytuje niekoľko výhod, ale môže vyzerať nepriaznivo pri hľadaní práce, ak sa uchádzač pracovne vôbec neangažoval a nezískal nové schopnosti. Takáto prestávka môže znamenať stratu príležitostí, pocitmi byť pozadu v porovnaní s rovesníkmi, stratu pracovnej motivácie a dennej rutiny.

Je toho veľa, čo treba brať do úvahy, pokiaľ ide o krátku prestávku po skončení štúdia. Tak ako každé iné životné rozhodnutie, aj toto bude mať pozitíva aj negatíva. Strávte preto trochu času zvážením rôznych faktorov, aby ste urobili správne a informované rozhodnutie.

Viete si spomenúť na nejaké ďalšie výhody a nevýhody prestávky po skončení štúdia?

Pripravila: Mgr. Lucia Stillerova, PhD., špecialista úseku štatistík a prognózovania, [email protected]   Foto:  Midjourney