Čas čítania 05:31
Kategória:

Pôsobnosť úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

Činnosť úradov je orientovaná na klientov a činnosti, ktoré súvisia so znižovaním nezamestnanosti a zvyšovaním zamestnanosti.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (úrad) sú orgánmi štátnej správy, ktoré vykonávajú svoju činnosť v oblasti služieb zamestnanosti pre klientov, ktorými sú uchádzači a záujemcovia o zamestnanie, študenti a ich rodičia, občania ohrození stratou zamestnania, zamestnávatelia, osoby samostatne zárobkovo činné, cudzinci, občania Európskej únie a ich rodinní príslušníci. Klientom úradu môže byť každá osoba pohybujúca sa na trhu práce v rámci Slovenskej republiky alebo sa na vstup na trh práce pripravuje. Preto aj činnosť úradov je orientovaná na klientov a činnosti, ktoré súvisia so znižovaním nezamestnanosti a zvyšovaním zamestnanosti.

Prvoradou činnosťou služieb zamestnanosti je sprostredkovanie vhodného zamestnania uchádzačom a záujemcom o zamestnanie, s čím súvisí vedenie evidencií o uchádzačoch a záujemcoch o zamestnanie; o voľných pracovných miestach a zamestnávateľoch vo svojom územnom obvode; rozhodovanie o (ne)zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a následne o ich vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Dôležitú súčasť činnosti tvorí poskytovanie informácií zamestnávateľom o možnostiach, ktoré im ponúka zákon o službách zamestnanosti, o ich právach a povinnostiach a kontrola dodržiavania týchto povinností.

Nezastupiteľnou činnosťou je poskytovanie informačno-poradenských a odborných poradenských služieb a realizácia projektov a programov zameraných na zlepšenie situácie na trhu práce v regióne.

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymedzuje v § 13 pôsobnosť úradu, medzi ktorého činnosti okrem iného patria:

 • sprostredkúvať uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o zamestnanie vhodné zamestnanie

 • viesť evidenciu:

  a) uchádzačov o zamestnanie

  b) záujemcov o zamestnanie

  c) voľných pracovných miest

  d) zamestnávateľov vo svojom územnom obvode

 • poskytovať informačné a poradenské služby

 • poskytovať odborné poradenské služby

 • rozhodovať o:

  a) nezaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. a) až g), o) až s) a ods. 2

  b) povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za nesplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65

  c) udelení alebo neudelení predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, alebo na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím

  d) uložení pokuty

  e) uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu

 • zaraďovať občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a písomne mu oznamovať jeho zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

 • vyraďovať uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. h) až n) a písomne mu oznamovať jeho vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

 • predkladať výboru pre otázky zamestnanosti vo svojom územnom obvode na posúdenie žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, schvaľovať na základe kladného posudku podľa § 18 poskytovanie príspevkov podľa tohto zákona, na ktoré nie je právny nárok, zasielať žiadateľom, ktorým nebolo schválené poskytnutie príspevku, písomné oznámenie o neschválení príspevku vrátane odôvodnenia do 15 pracovných dní a zverejňovať informácie o schválených a neschválených príspevkoch podľa tohto zákona vrátane odôvodnenia na svojom webovom sídle

 • kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti

 • prejednávať priestupky podľa § 68b a osobitného predpisu

 • zabezpečovať lekársku posudkovú činnosť v rozsahu tohto zákona

 • riadiť činnosť pracovísk zriadených vo svojom územnom obvode

 • uplatňovať aktívne opatrenia na trhu práce vo svojom územnom obvode a zabezpečovať činnosti podľa § 65b)

 • zriaďovať podľa potreby agentúru dočasného zamestnávania a agentúru podporovaného zamestnávania

 • realizovať projekty a programy podľa § 44 a 54

 • realizovať projekty zamerané na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom obvode financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu

 • spolupracovať s partnerstvom pri realizácii projektov alebo programov podľa § 10 ods. 2

 • zabezpečovať úlohy spojené s hromadným prepúšťaním podľa osobitného predpisu

  Pôsobnosť pri integrácii občanov so zdravotným postihnutím:

 • zriaďovať špeciálne organizačné útvary na integráciu občanov so zdravotným postihnutím

 • viesť osobitnú evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím

 • priznávať, zrušiť, zmeniť, pozastaviť postavenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a vydávať duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

 • zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam chránených dielní a chránených pracovísk vo svojom územnom obvode

 • označovať v evidencii voľných pracovných miest miesta, ktoré nie sú vhodné pre občanov so zdravotným postihnutím

 • kontrolovať dodržiavanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

  Pôsobnosť pri zamestnávaní občana členského štátu EÚ a jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny:

 • poskytovať informácie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny o možnostiach zamestnania vo svojom územnom obvode a udeľovať príslušníkovi tretej krajiny povolenie na zamestnanie

 • viesť evidenciu údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a viesť evidenciu údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, údajov uvedených v § 23a ods. 3 a 4

 • viesť evidenciu vydaných povolení na zamestnanie cudzincom

 • oznamovať počet udelených povolení na zamestnanie štátnym príslušníkom tretej krajiny