Čas čítania 03:31
Kategória:

Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní

Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní.

Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je:

– občanom mladším ako 25 rokov veku, vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace,

alebo

– občanom mladším ako 29 rokov veku vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov,

a ktorý pred prijatím na vytvorené pracovné miesto nikdy nemal pravidelne platené zamestnanie, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného pracovného času a ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada.

Pravidelne platené zamestnanie je zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, podľa §8 odsek 2 zákona o službách zamestnanosti.

Mesačná výška príspevku je:

a) v bratislavskom kraji v sume preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a  povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca, najviac 30 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, čo je na rok 2020 maximálna výška 319,20 eur,

b) v ostatných krajoch

1. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 50 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, čo je na rok 2020 maximálna výška 532,00 eur 

2. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, čo je na rok 2020 maximálna výška 638,40 eur.

Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas; ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, výška príspevku sa pomerne kráti.

Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto.

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom najmenej počas 6 kalendárnych mesiacov a najviac počas 12 kalendárnych mesiacov.

Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, najmenej v rozsahu zodpovedajúcom polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku.

Ak zamestnávateľ nesplnil túto povinnosť, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého nezachoval pracovné miesto.

Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie uchádzača o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok na:

– podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50),
– podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 50j),
– na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§ 56a),
– na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60).

Súbory na siahnutie

Žiadosť zamestnávateľa
Zámer vytvorenia pracovného miesta
Vyhlásenie UoZ1 o evidencii
Vyhlásenie UoZ2 o zamestnaní
Vyhlásenie zamestnávateľa prijatí/neprijatí pomoci de minimis
Vyhlásenie zamestnávateľa, že nie je v konkurze
Vyhlásenie zamestnávateľa – jediný podnik DM_16
Vyhlásenie zamestnávateľa – jediný podnik DM_7
Vyhlásenie zamestnávateľa, že voči nemu nie je nárokované vrátenie pomoci
Vyhlásenie zamestnávateľa o prehľade a informáciách a všetkej prijatej pomoci
Vyhlásenie zamestnávateľa, že neobsadí vytvorené pracovné miesto