Čas čítania 04:28
Kategória:

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe

Účelom absolventskej praxe je získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa.

Účelom absolventskej praxe je:

 • získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov.

Za absolventa školy sa považuje:

 • občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie.

Podmienky poskytovania príspevku na vykonávanie absolventskej praxe:

 • absolventská prax sa môže vykonávať na základe uzatvorenej dohody o absolventskej praxi medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a medzi absolventom školy, ktorý je vedený v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej jeden mesiac.

Vykonávanie absolventskej praxe:

 • absolventská prax sa môže vykonávať na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi absolventom školy, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľom,

 • absolventská prax sa vykonáva najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne,

 • začiatok vykonávania absolventskej praxe a jej rozsah určuje zamestnávateľ,

 • počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu desiatich pracovných dní, ktorý vzniká najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe,

 • po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe,

 • počas vykonávania absolventskej praxe absolvent školy ostáva v evidencii uchádzačov o zamestnanie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška príspevku na vykonávanie absolventskej praxe:

 • počas vykonávania absolventskej praxe príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhrádza absolventovi školy mesačný paušálny príspevok vo výške 65 % sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe,

 • paušálny príspevok na vykonávanie absolventskej praxe absolventovi školy uhrádza príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.

Krátenie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe:

 • paušálny príspevok na vykonávanie absolventskej praxe sa kráti za dni voľna, na ktoré má absolvent školy nárok v rozsahu 10 pracovných dní najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe, za dni neprítomnosti absolventa školy na absolventskej praxi z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, z dôvodu ošetrovania člena rodiny a za ďalšie dni neprítomnosti na základe evidencie dochádzky, ktorú zamestnávateľ predkladá mesačne do desiatich pracovných dní úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Absolvent školy je povinný najmä:

 • vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,

 • dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy zamestnávateľa a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,

 • uhradiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny náhradu škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi úmyselným konaním,

 • uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný najmä:

 • poskytnúť absolventovi školy náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe,

 • zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa,

 • uhrádzať absolventovi školy paušálny príspevok vo výške 65 % sumy životného minima mesačne do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.

Zamestnávateľ je povinný najmä: 

 • vytvárať absolventovi školy podmienky na vykonávanie absolventskej praxe,

 • preukázateľne oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s vnútornými predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe,

 • viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a predkladať ju mesačne do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

 • oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny neúčasť absolventa školy na vykonávaní absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe najneskôr do dvoch pracovných dní,

 • povereným zamestnancom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny umožniť vykonať kontrolu plnenia dohody medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľom,

 • neznížiť počet pracovných miest z dôvodu prijatia uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe.