Čas čítania 05:35
Kategória:

Postup zamestnávateľa pri hromadnom prepúšťaní

Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri hromadnom prepúšťaní?

V zmysle § 13 ods. 1 písm. w) zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti”) do pôsobnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny patrí zabezpečovať úlohy spojené s hromadným prepúšťaním podľa osobitného predpisu – § 73 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej „ZP”).

Kedy ide o hromadné prepúšťanie

Ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, počas 30 dní

a) najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 zamestnancov a menej ako 100 zamestnancov

– t.j., že zamestnávateľ zamestnáva od 21 do 99 zamestnancov a rozväzuje pracovný pomer najmenej s desiatimi zamestnancami

b) najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 100 zamestnancov a menej ako 300 zamestnancov

– t.j., že zamestnávateľ zamestnáva od 100 do 299 zamestnancov vrátane a rozväzuje pracovný pomer najmenej s 10% zamestnancov

– pri percentuálnom výpočte sa výsledok nezaokrúhľuje, posudzuje sa 10% a viac zamestnancov z celkového počtu t.j., ak pri výpočte vychádza napr.: iba 9,9% zamestnancov z celkového počtu zamestnancov nejedná sa o hromadné prepúšťanie v zmysle § 73 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce

c) najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 300 zamestnancov

– t.j., že zamestnávateľ zamestnáva od 300 zamestnancov a viac a rozväzuje pracovný pomer najmenej s 30 zamestnancami.

Na koho sa hromadné prepúšťanie nevzťahuje:

 • na skončenie pracovného pomeru uzavretého na dobu určitú uplynutím tejto doby,

 • na členov posádok lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky,

 • na štátnych zamestnancov podľa §120 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení a niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • na vojakov podľa § 191 zákona č. 345/2005 Z. z. oštátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinnosti zamestnávateľa pri hromadnom prepúšťaní

Najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť, predovšetkým prerokovať:

 • možnosť ich umiestnenia vo vhodnom zamestnaní na iných svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave,

 • opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov hromadného prepúšťania zamestnancov.

Na ten účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť zástupcom zamestnancov všetky potrebné informácie a písomne ich informovať najmä o:

 • dôvodoch hromadného prepúšťania,

 • počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,

 • celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,

 • dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,

 • kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať.

Odpis tejto písomnej informácie zamestnávateľ spolu s menami, priezviskami a adresami trvalého pobytu zamestnancov, s ktorými sa má rozviazať pracovný pomer doručí súčasne aj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode je sídlo zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa, ktorá realizuje hromadné prepúšťanie.

Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa je predložiť písomnú informáciu o výsledku prerokovania úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a zástupcom zamestnancov, ktorí môžu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny predložiť pripomienky týkajúce sa hromadného prepúšťania.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vezme do úvahy všetky skutočnosti a prípadné pripomienky zástupcov zamestnancov a podľa ich zváženia s prihliadnutím na dopad na situáciu na trhu práce, môže skrátiť lehotu určenú v § 73 ods. 7 Zákonníka práce. O skrátení lehoty úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bezodkladne písomne informuje zamestnávateľa.

Pomoc úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zamestnávateľom, ktorí ohlásia hromadné prepúšťanie a ich zamestnancom

Pre uľahčenie situácie zamestnancov ohrozených stratou zamestnania v hromadnom prepúšťaní, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny využije nástroje aktívnej politiky trhu práce a informačné a poradenské služby pre zamestnancov. Tieto poskytuje v priestoroch úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo priamo u zamestnávateľa v mobilných/vysunutých pracoviskách. Mobilné/vysunuté pracovisko je miesto, ktoré je zriadené na dočasný výkon práce zamestnancov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v priestoroch zamestnávateľa a ktoré zabezpečuje (v rámci dohodnutých hodín) poskytovanie služieb zamestnancom ohrozených hromadným prepúšťaním.

Sú to najmä tieto informácie:

 • ako sa prihlásiť do evidencie záujemcov o zamestnanie. Ako záujemcovi o zamestnanie im bude úrad práce, sociálnych vecí a rodiny aktívne hľadať zamestnanie tak, aby v ideálnom prípade mohli nastúpiť po prepustení do nové zamestnania a nemuseli byť zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

 • ako môžu využiť možnosť vzdelávania a prípravy pre trh práce v profesiách, v ktorých majú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny hlásené voľné pracovné miesta ako záujemca o zamestnanie:

 • o voľných pracovných miestach v okrese, regióne a u strategických investorov a zamestnávateľov, ktorí ponúkajú možnosť ubytovania, resp. zabezpečujú dopravu zamestnancov,

 • o podmienkach zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

 • o postupe vybavenia si dávky v nezamestnanosti a dávky v hmotnej núdzi,

 • o stave a vývoji na trhu práce – perspektíve tvorby nových pracovných miest v okrese, regióne, v Slovenskej republike,

 • o možnostiach pracovnej mobility,

 • o nástrojoch aktívnej politiky trhu práce, najmä vzdelávanie a príprava pre trh práce.

Súbory na stiahnutie

Prílohy HP