Čas čítania 03:18
Kategória:

Pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vymedzuje Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v § 12.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ústredie) je orgánom štátnej správy, ktorý plní voči úradom a verejnosti viacero významných funkcií. Jeho úlohou vo vzťahu k uplatňovaniu politiky zamestnanosti je riadiť, metodicky usmerňovať a kontrolovať výkon činností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (úrad) v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti. Okrem činností smerujúcich k úradom, sú z pohľadu klientov najdôležitejšími činnosťami napr. vypracovávanie a usmerňovanie realizácie celoštátnych projektov na zlepšenie situácie na trhu práce; vykonávanie sprostredkovania zamestnania pre občanov SR v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom siete Eures; vydávanie povolení na vykonávanie činnosti pre sprostredkovateľov za úhradu, agentúram dočasného zamestnávania a podporovaného zamestnávania; v rámci správneho konania rozhodovanie o odvolaniach klientov napr. voči (ne)zaradeniu a vyradeniu do/z evidencie uchádzačov o zamestnanie, neplneniu povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím a pod.

K dôležitým činnostiam patrí informovanie verejnosti o štatistických zisteniach vývoja na trhu práce vo vzťahu k nezamestnanosti a aktivitách súvisiacich s jej zmierňovaním.

V oblasti sociálnych vecí vykonáva ústredie štátnu správu na úseku:

 • štátnych sociálnych dávok,

 • sociálnej pomoci,

 • poradensko-psychologických služieb,

 • sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

V oblasti služieb zamestnanosti vykonáva ústredie štátnu správu v nasledovných oblastiach:

 • evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie,

 • evidencia voľných pracovných miest,

 • sprostredkovanie vhodného zamestnania,

 • poskytovanie poradenských služieb,

 • vzdelávanie a príprava pre trh práce,

 • implementácia aktívnych opatrení na trhu práce,

 • zvýšená starostlivosť o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov,

 • príprava a realizácia projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu. 

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymedzuje v § 12 pôsobnosť ústredia, do ktorej okrem vyššie uvedeného patria:

 • vypracúvať a realizovať celoštátne projekty na zlepšenie situácie na trhu práce spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu,

 • metodicky usmerňovať úrady pri vypracúvaní a realizácii projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu,

 • vydať, zmeniť, pozastaviť, zrušiť alebo vydať duplikát povolenia právnickej alebo fyzickej osobe na:

  – činnosť agentúry dočasného zamestnávania

  – činnosť agentúry podporovaného zamestnávania

  – priznanie postavenia sociálneho podniku podľa § 50b ods.4

 • vykonávať sprostredkovanie zamestnania uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a občanom SR v členských štátoch Európskej únie

 • kontrolovať dodržiavanie tohto zákona okrem § 53e, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe a kontrolovať nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu zák. č. 82/2005 Z. z.

 • vykonávať v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje úrad

 • viesť centrálnu evidenciu údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a viesť centrálnu evidenciu údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania cudzina, u ktorého sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje podľa § 22 ods. 7

 • zverejňovať zoznam fyzických osôb a právnických osôb podľa § 67a, voči ktorým eviduje ústredie a úrad pohľadávky

 • viesť centrálnu evidenciu vydaných povolení na zamestnanie cudzincom a viesť centrálnu evidenciu údajov uvedených v § 23 ods.9