Čas čítania 01:46
Kategória:

Informačno-poradenské stredisko

V IPS nájdu klienti široké spektrum informácií (v elektronickej a tlačenej podobe) o trhu práce a vzdelávaní. Vyhľadávanie informácií je samoobslužné.

Informačno-poradenské stredisko (IPS) je pracovisko úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom sú klientom k dispozícii počítače s prístupom na internet a tlačiarňou. Do IPS prichádzajú klienti, ktorými sú uchádzači o zamestnanie, záujemcovia o zamestnanie, žiaci základných a stredných škôl, vysokoškoláci a všetci občania, ktorí ho navštívia. Vyhľadávanie informácií je samoobslužné. V prípade potreby je občanovi nápomocný odborne pripravený zamestnanec.

Žiakom základných a stredných škôl a ich zákonným zástupcom sú pri voľbe povolania v IPS poskytované informácie o svete práce, o povolaniach (charakteristiky povolaní a typových pozícií) s využitím tlačených (napr. publikácia Svet práce, letáky o povolaniach) a elektronických informačných zdrojov (DVD o povolaniach, interaktívne DVD o povolaniach Svet práce).

Klienti si v IPS môžu vyhľadávať informácie o trhu práce, o voľných pracovných miestach, môžu si pripraviť a vytlačiť písomnosti potrebné pre prijatie do zamestnania, životopis, motivačný list a pod. Nájdu tu vzory a návody ako písať životopis, žiadosť o zamestnanie, motivačný list.

V IPS nájdu široké spektrum informácií (v elektronickej a tlačenej podobe) o trhu práce, nástrojoch aktívnej politiky trhu práce, ktoré napomáhajú návratu uchádzačov o zamestnanie na trh práce, odbornú literatúru, informačné letáky a prehľad stredných a vysokých škôl.

Môžu si vyhľadať informácie o povolaniach v programe Internetový sprievodca trhom práce, kde je taktiež možnosť vyplniť záujmový dotazník napomáhajúci k rozhodnutiu sa pre konkrétne povolanie.

V IPS sa realizujú aj skupinové aktivity pre skupiny klientov (napr. aktivity preventívneho poradenstva pre občanov ohrozených stratou zamestnania…)

Priestor IPS je k dispozícii klientom v rozsahu úradom stanovených hodín pre klientov.