Čas čítania 01:36
Kategória:

Skončil som zamestnanie v zahraničí, mám sa zaevidovať na úrade PSVR?

K žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je potrebné predložiť vyplnený formulár E 301, resp. prenosný dokument U1.

Evidencia na úrade PSVR je dobrovoľná, občanovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii, ale ako dobrovoľne nezamestnaná osoba je povinný sám si hradiť zdravotné poistenie.

Ak sa občan rozhodne, že chce byť zaradený do evidencie na úrade PSVR po ukončení zamestnania v niektorom z členských štátov EÚ, musí si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR, v ktorého územnom obvode  má miesto trvalého pobytu. K žiadosti je potrebné predložiť vyplnený formulár E 301, resp. prenosný dokument U1, ktorý vystavuje príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia, resp. inštitúcia určená príslušným úradom krajiny, v ktorej bola nezamestnaná osoba predtým poistená a potvrdzuje na ňom druh práce, profesiu a dobu, ktorú občan odpracoval v príslušnom členskom štáte EÚ (formulár E 301, resp. prenosný dokument U1 sa predkladá aj po ukončení zamestnania v Českej republike).

Ak občan požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia zamestnania v členskom štáte EÚ a predloží vyplnený E 301 – formulár, resp. prenosný dokument U1, bude zaradený do evidencie nasledujúcim dňom odo dňa skončenia zamestnania v členskom štáte EÚ.

Ak občan požiada o zaradenie a nepredloží vyplnený E 301 – formulár, resp. prenosný dokument U1, bude zaradený dňom osobného podania žiadosti.  

E 301 – formulár, resp. prenosný dokument U1 je možné predložiť úradu PSVR aj dodatočne (o tejto skutočnosti je potrebné informovať úrad pri podávaní žiadosti).

Pred odchodom zo štátov EÚ/EHP môžete získať ďalšie informácie prostredníctvom webovej stránky www.eures.sk v sekcii „Na čo nezabudnúť pri odchode do zahraničia a po návrate na Slovensko”.