Čas čítania 00:39
Kategória:

Môžem byť evidovaný na úrade PSVR, kde mám prechodný pobyt?

Občan môže byť evidovaný aj na úrade práce v mieste prechodného pobytu.

Občan si osobne podáva písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého pobytu.

Občan, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže požiadať úrad práce v mieste trvalého pobytu o delegovanie práv a povinností na úrad práce do miesta prechodného pobytu.

Prechodný pobyt uchádzač o zamestnanie preukazuje potvrdením z miestneho, obecného úradu, azylového domu alebo z príslušného oddelenia Policajného zboru.

Na uchádzača o zamestnanie sa v mieste prechodného pobytu vzťahujú tie isté práva, ale aj povinnosti ako na ostatných uchádzačov o zamestnanie úradu práce.