Čas čítania 04:10
Kategória:

Skončil som zamestnanie, čo mám robiť?

Občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie má možnosť zaradiť sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.

Ak sa občan stane nezamestnaným, má možnosť zaradiť sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (úrad). Evidencia na úrade je dobrovoľná, občanovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Mimo evidencie (ako dobrovoľne nezamestnaná osoba) je však povinný sám si hradiť zdravotné poistenie. Na úrade môže byť evidovaný občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie.

Ak sa občan rozhodne, že chce byť evidovaný na úrade, musí si osobne podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má miesto trvalého pobytu (žiadosť o zaradenie do evidencie / žiadosť o zaradenie do evidencie pri opakovanej evidencii občan získa priamo na úrade).

Ak občan požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru, bude zaradený do evidencie nasledujúcim dňom po ukončení zamestnania. Ak požiada o zaradenie po uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia zamestnania, bude do evidencie zaradený dňom osobného podania žiadosti.

Občan spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade predkladá:

 • platný občiansky preukaz,

 • kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru,

 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, diplom).

Pri zaraďovaní občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa zisťuje, či občan:

 • nie je zamestnanec,

 • nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,

 • neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,

 • nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.

Z evidencie na úrade vyplývajú pre občana, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, určité práva, ale aj povinnosti.

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemôže byť zaradený občan, ktorý:

 • plní povinnú školskú dochádzku, a to do konca školského roku, v ktorom dovŕši 16 rokov veku,

 • sústavne sa pripravuje na povolanie,

 • je dočasne práceneschopný,

 • má nárok na materské,

 • má priznaný starobný dôchodok alebo občan, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,

 • bol počas troch rokov opakovane vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti z dôvodu nástupu do vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom a toto zamestnanie sa opakovane skončilo do jedného mesiaca od jeho vzniku, a to počas šiestich mesiacov od skončenia zamestnania; to sa nevzťahuje na skončenie zamestnania občanom z dôvodu, pre ktorý môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer,

 • bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa 36 ods. 1 písm. n) a odseku 2, a to po obdobie jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie ustanovené v § 36 ods. 3,

 • nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť podľa 49 ods. 1alebo § 57 ods. 1, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57, a to počas obdobia chýbajúceho do splnenia tejto povinnosti; to neplatí, ak občan vrátil pomernú časť poskytnutého príspevku alebo nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku,

 • nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 až 3,

 • nepredloží doklady rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v stanovenej lehote,

 • pred podaním žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený dlhodobý pobyt, nebol v posledných troch rokoch poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky alebo vykonával činnosť zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu a nebol v posledných štyroch rokoch poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na dobu určitú alebo dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky.

Zamestnanec úradu pri podávaní žiadosti poskytne občanovi informácie o podmienkach evidencie. Úrad tiež poskytuje uchádzačovi o zamestnanie:

 • informácie o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest (sprostredkovanie zamestnania je bezplatné);

 • informačno-poradenské služby (pri voľbe povolania, výbere zamestnania a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní);

 • odborné poradenské služby (vypracovanie individuálneho akčného plánu, individuálne a skupinové poradenstvo);

 • informácie o nástrojoch aktívnych opatrení na trhu práce (o vzdelávaní a príprave pre trh práce a príspevkoch napr. na samostatnú zárobkovú činnosť, na presťahovanie za prácou, na dopravu do zamestnania a pod.).