Čas čítania 01:17
Kategória:

Postup pri vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie

Na základe akých skutočností vyradí úrad práce uchádzača o zamestnanie z evidencie? Odpoveď nájdete v tomto článku.

O vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie hovorí § 36 zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Najčastejším dôvodom vyradenia uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie je predovšetkým vznik pracovného pomeru. Úrad môže vyradiť uchádzača o zamestnanie aj na základe iných skutočností, vymedzených v ustanoveniach § 36 ods.1 a 2 zákona o službách zamestnanosti.

Je potrebné, aby tieto skutočnosti uchádzač o zamestnanie úradu oznámil včas a podložil ich príslušnými dokladmi (pracovná zmluva, živnostenský list, potvrdenie o zápise na štúdium a pod.).

Uchádzač o zamestnanie môže tiež požiadať o vyradenie z evidencie z vlastnej vôle, bez udania dôvodu. Tým sa uchádzač stáva dobrovoľne nezamestnanou osobou a vzniká mu povinnosť hradiť si zdravotné poistenie z vlastných zdrojov. Ak úrad vyradí uchádzača na základe jeho žiadosti, opätovná evidencia uchádzača bude možná najskôr po troch mesiacoch.

Úrad môže vyradiť uchádzača o zamestnanie aj sankčne, a to na dobu šiestich mesiacov v prípade vykonávania nelegálnej práce, v prípade udelenia povolenia na zamestnanie v cudzine alebo v prípade nespolupráce s úradom (nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom definuje § 36 ods. 5 zákona o službách zamestnanosti).