Čas čítania 03:45
Kategória:

Projekt “Pripravený na prácu”

Ústredie práce v spolupráci s úradmi práce zabezpečuje rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie.

Projekt „Pripravený na prácu“ umožní rekvalifikáciu 20 000 uchádzačom o zamestnanie

Vláda SR vo svojom uznesení č. 589 z 13. decembra 2017 v bode B.6. uložila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečiť rekvalifikáciu 5 000 uchádzačov o zamestnanie ročne pre automobilový priemysel a o splnení tejto úlohy predložiť písomnú informáciu na rokovanie vlády s termínom do 31. decembra 2018 a každoročne.

Uznesenie vlády sa týkalo návrhu východísk k opatreniu na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku.

V rámci plnenia tejto úlohy Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo projekt „Pripravený na prácu“, ktorý bude realizovaný podľa § 54. ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.

Projekt je plánovaný do 31. 3. 2021 s celkovými predpokladanými nákladmi 30 919 480,40 €. Za čas trvania umožní rekvalifikáciu 20 000 uchádzačom o zamestnanie (evidovaných na úrade práce). Cieľom projektu je riešiť aktuálne problémy na trhu práce, osobitne v oblasti automobilového priemyslu, kde v súčasnosti chýbajú tisíce kvalifikovaných pracovníkov.

Projekt „Pripravený na prácu“ sa skladá z dvoch častí. Do prvej časti „inkluzívne vzdelávanie“ bude postupne v priebehu trvania projektu zaradených 20 000 uchádzačov. V prvej fáze projektu spoznajú základnú odbornú terminológiu pre oblasť automobilového, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, oboznámia sa so základnými pracovnými úkonmi, ktoré sa používajú na pracovnej linke. Vedia stanoviť správny technologický postup a zvoliť optimálne podmienky pre výrobný proces. Poznajú základné spôsoby uchytávania a použitia technických materiálov pomocou ručných či strojových metód používaných na výrobnej linke.

Praktické ukážky v rámci vzdelávacieho programu budú prebiehať na dvoch typoch pracovných polygónov, ktoré umožňujú simulovať výrobné prostredie a umožňujú praktický nácvik pre získanie zručností potrebných pre prácu vo výrobnej praxi. Absolventi si osvoja základy lean manažmentu vo výrobe. Zároveň budú pripravení na pracovný pohovor, vytvoria si štandardizovaný životopis, zoznámia sa so svetom práce prostredníctvom modulu orientácia na povolanie, naučia sa základy tímovej práce pomocou praktických ukážok zo sveta výroby.

Po skončení tejto časti projektu uchádzači absolvujú záverečnú skúšku, a ak ju absolvujú úspešne, dostanú doklad o ukončení vzdelávacie programu: osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu. Úspešní absolventi prvej fázy projektu budú pripravení na pracovnú pozíciu operátor výroby.

Najúspešnejším uchádzačom bude odporúčané ďalšie odborné vzdelávanie v rámci druhej fázy projektu za účelom získania ďalšej špecializácie. Po jej absolvovaní získajú vzdelanie a zručnosti pre konkrétne povolanie – napr. mechatronik, nástrojár, elektrotechnik automatizačnej techniky a ďalšie.

Uchádzačov o zamestnanie, ktorí prejdú uvedeným projektom, bude môcť zamestnať ktorýkoľvek zamestnávateľ.

Projekt „Pripravený na prácu“ bude realizovať Konzorcium Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), dcérska spoločnosť nemeckého vzdelávacieho koncernu EBG a spoločnosť Newport Group (NG). Spolupracovať pri tom budú aj s Duálnou akadémiou, ktorú zriadili pred tromi rokmi spoločnosti Volkswagen, Siemens, Matador spolu s Bratislavským samosprávnym krajom.

Víťazné konzorcium Deutsch-Slowakische Akademien a NG plánuje realizovať projekt na území celej republiky. Bude pri tom využívať aj kapacity na vybraných stredných odborných školách, ktoré spadajú na Slovensku pod DSA, a budú tiež v spolupráci s Duálnou akadémiou využívať špičkovo vybavené odborné učebne a haly na týchto stredných odborných školách.

Július Hron, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu, hovorí o projekte „Pripravený na prácu“ ako „o príležitosti tu a teraz pre evidovaných nezamestnaných, ktorí majú záujem a chuť pracovať v automobilovom priemysle, ktorý má na Slovensku dlhodobú perspektívu a ponúka zaujímavé platové ohodnotenie. Preto dúfame, že túto príležitosť využije maximum uchádzačov, aby dostali dobrú, stabilnú a perspektívnu prácu“.

Podrobnejšie informácie o projekte je možné získať na každom úrade práce.