Čas čítania 07:54
Kategória:

SOS dotácia

SOS dotáciu je možné poskytnúť spätne od mesiaca október 2020, len v prípade žiadostí o SOS dotáciu podaných najneskôr do 31.01.2021.

SOS dotáciu je možné poskytnúť spätne od mesiaca október 2020.

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“).

Fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej im plynul príjem a zároveň nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci (ďalej len „SOS dotácia“). V prípade žiadostí o SOS dotáciu podaných po 31.01.2021 je SOS dotáciu  možné poskytnúť najskôr od mesiaca, v ktorom  žiadateľ predložil úradu žiadosť o poskytnutie SOS dotácie. Na poskytnutie SOS dotácie žiadateľ nemá právny nárok.

Oprávnený žiadateľ:

Fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie (od 12.03.2020) prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem:

 • zo závislej činnosti,

 • z výkonu činnosti osobnej asistencie(1),

 • z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Za nevykonávanie činnosti sa považuje nie len skončenie pracovného pomeru, zrušenie alebo pozastavenie živnosti a pod., ale aj trvanie pracovného pomeru pri pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nezrušenie alebo nepozastavenie živnosti za podmienky, ak fyzická osoba nemôže túto činnosť v čase krízovej situácie vykonávať.

Žiadateľ o dotáciu musí zároveň spĺňať aj všetky nasledovné podmienky:

 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia (ďalej aj poberateľ „dôchodkovej dávky“), ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 eur/mesačne;

 • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia;

  Nariadenie stanovilo výnimku, kedy môže byť SOS dotácia poskytnutá aj v prípade člena domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a to ak:

  • bola domácnosti pomoc v hmotnej núdzi priznaná bezprostredne po ukončení poskytovania SOS dotácie v tzv. prvej vlne pandémie a v období od marca 2020 do augusta 2020 a súčasne

  • výška poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi domácnosti je nižšia ako 300 eur/mesačne;

 • nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov;

 • nie je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole;

 • je v evidencii uchádzačov o zamestnanie. To neplatí pre osoby, osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako 300 eur/mesačne, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;

 • spĺňa podmienky v zmysle § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia).

Výška SOS dotácie:

Dotáciu možno poskytnúť v sume najviac 1 800 eur v príslušnom rozpočtovom roku. Dotácia sa poskytuje najviac v sume 300 eur v mesiaci, v ktorom sú splnené podmienky, a to aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní(2).
V prípade poberateľa dôchodkovej dávky alebo člena domácnosti, ktorému bola pomoc v hmotnej núdzi priznaná bezprostredne po ukončení poskytovania SOS, ktorých suma je nižšia ako mesačná suma dotácie (300 eur), sa suma poskytnutej dotácie určí ako rozdiel medzi mesačnou sumou dotácie a sumou dôchodkovej dávky/pomoci v hmotnej núdzi, ktoré táto osoba poberá.

Predloženie žiadosti o SOS dotáciu a spôsob jej vyplnenia:

Podmienkou na poskytnutie dotácie je predloženie žiadosti o poskytnutie SOS dotácie [DOCX 24.5 kB].

Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť úradu, v ktorého územnom obvode má pobyt. O SOS dotáciu je možné požiadať aj na základe žiadosti podanej elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu (doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje).

V prípade podávania žiadosti o SOS dotáciu elektronicky (e-mailom), žiadateľ zasiela žiadosť na e-mailovú adresu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, pričom žiadosť je potrebné podpísať, oskenovať a priložiť v prílohe e-mailu (vrátene skenu prílohy, ak relevantné). E-mailový kontakt na príslušný úrad práce si žiadateľ nájde v tejto tabuľke:

V žiadosti je žiadateľ povinný uviesť kompletné identifikačné údaje žiadateľa. Upozorňujeme žiadateľov, aby uvádzali presné identifikačné údaje, nakoľko nesprávne údaje môžu skomplikovať posudzovanie žiadosti.

Súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie oprávneného žiadateľa, ktoré je povinný vyplniť každý žiadateľ. Týmto čestným vyhlásením, žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje, že splnil podmienky oprávnenosti žiadateľa na poskytnutie dotácie. V prípade preukázania nepravdivosti údajov uvedených v žiadosti je úrad povinný požadovať vrátenie poskytnutej dotácie v zmysle § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s následnou sankciou podľa § 31 ods. 6 citovaného zákona.

Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, sú overované úradom z dostupných informačných systémov a môžu byť predmetom sociálnych šetrení úradu ako aj iných následných kontrol.

Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade neúplných žiadostí, úrad o predloženej žiadosti nebude ďalej konať a informuje žiadateľa o neschválení žiadosti.

Podmienky poskytovania dotácie – povinnosť prijímateľa dotácie oznamovať zmeny

Prijímateľ dotácie je povinný bezodkladne, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca,
v ktorom zmena skutočnosti nastala, oznámiť úradu akékoľvek nové skutočnosti, ktoré s jeho žiadosťou súvisia a majú vplyv na vyplácanie dotácie (vykonávanie činnosti, ktorá zakladá nárok na príjem, opätovný nástup do zamestnania, výkon živnosti, zmena príjmových pomerov a pod.).

V prípade, ak prijímateľ dotácie neoznámi úradu zmenu skutočností a dotácia mu bude vyplatená neoprávnene, úrad je povinný požadovať vrátenie poskytnutej dotácie v zmysle § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s následnou sankciou podľa § 31 ods. 6 citovaného zákona.

Oznámenie a výplata

Schválenie alebo neschválenie dotácie a jej sumu úrad žiadateľovi oznamuje písomne alebo elektronickými prostriedkami ak bola žiadosť podaná týmto spôsobom.


Upozorňujeme fyzické osoby, ktoré z dôvodu krízovej situácie nevykonávajú činnosti, ktorá zakladá nárok na príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, že im SOS dotácia môže byť poskytnutá len v prípade, ak nemajú nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov.

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU SOS (word)

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU SOS (pdf)

Informácia pre žiadateľov a príjemcov SOS dotácie (pdf)

Potvrdenie zamestnávateľa