Čas čítania 07:15
Kategória:

Nárok na pandemický rodičovský príspevok od 1. 11. 2020

Od 01.11.2020 sa pokračuje vo výplate rodičovského príspevku v čase COVID – 19 tým poberateľom, ktorým sa do 15.10.2020 tento príspevok poskytoval, z dôvodu splnenia podmienok nároku v zmysle nariadenia vlády SR.

Nariadenie vlády SR č. 302/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela nariadenia“), účinné od 01.11.2020.

§1a – pokračovanie vo výplate rodičovského príspevku v čase COVID -19

Od 01.11.2020 sa pokračuje vo výplate rodičovského príspevku v čase COVID – 19 (ďalej aj „RP COVID-19“) tým poberateľom, ktorým sa do 15.10.2020 tento príspevok poskytoval, z dôvodu splnenia podmienok nároku v zmysle nariadenia vlády SR. Nie je potrebné, aby oprávnené osoby, ktorým sa doposiaľ RP COVID-19 vyplácal a ktorým sa bude vo výplate od 01.11.2020 kontinuálne pokračovať, opätovne na úrad zasielali čestné vyhlásenia o príjme (resp. aby úrady zasielali oprávneným osobám, u ktorých sa pokračuje vo výplate RP COVID-19 čestné vyhlásenia za účelom opätovného zistenia stavu o príjme). Tieto oprávnené osoby majú v prípade zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na trvanie nároku na RP COVID-19 povinnosť všetky zmeny platiteľovi – úradu oznámiť.

Nárok na RP COVID-19 patrí od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikol zákonný nárok na rodičovský príspevok, a to v sume, v akej bol poskytovaný do zákonného zániku nároku. (napr. dovŕšením 3 rokov veku alebo ak podľa posudku už dieťa v rozpätí od 3 do 6 rokov veku ďalej nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, dovŕšením šiestich rokov veku a pod.),  

Rodičovský príspevok nepatrí oprávnenej osobe – rodičovi, ktorá má príjem zo závislej činnosti (za príjem sa považuje aj odmena za výkon funkcie konateľa, pokiaľ mu táto vyplýva zo stanov spoločnosti; príjem z dohody) alebo náhradu mzdy alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo je poberateľom dávky sociálneho poistenia (tu patrí napr. materské, ošetrovné, PN, predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok a pod.), dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia (sociálne zabezpečenie vojakov a policajtov) alebo peňažného príspevku na opatrovanie na toto dieťa alebo má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu (ak má oprávnená osoba v starostlivosti mladšie dieťa, na ktoré si môže uplatniť zákonný nárok na rodičovský príspevok, je potrebné, aby si tento nárok prednostne uplatnila podaním žiadosti).  

Ak sa oprávnenej osobe vypláca ošetrovné alebo je jej poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou ošetrovného alebo služobného platu.  

Oprávnenej osobe, ktorá má uzatvorený pracovnoprávny vzťah a z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť (napr. prevádzka sa počas korony zatvorila), ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti a túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie, nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby a nevznikol jej nárok na ošetrovné alebo služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa a pokiaľ spĺňa podmienky nároku v zmysle nariadenia vlády SR, vzniká jej nárok na rodičovský príspevok. To platí aj vtedy, ak má oprávnená osoba uzatvorený pracovnoprávny vzťah, napr. dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študentov (ďalej len „dohodári“), ktorú uzatvorila a vykonávala pred vyhlásením krízovej situácie t.j. pred 12.03.2020 a ktorá zakladá nárok na príjem. Z niektorých dohôd môže vzniknúť nárok na ošetrovné, preto si dohodár musí prednostne požiadať o ošetrovné a len v prípade, ak mu nárok na ošetrovné nevznikne (je potrebné to preukázať), resp. vznikne, ale v nižšej sume ako je suma rodičovského príspevku, potom  po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok nároku vzniká nárok na RP COVID-19. Ak oprávnená osoba začala vykonávať zárobkovú činnosť počas krízovej situácie (pred vyhlásením krízovej situácie nemala uzatvorený žiaden pracovnoprávny vzťah, zamestnala sa až počas krízovej situácie) a mala z tejto činnosti príjem, z toho dôvodu jej nárok na RP COVID-19 nevznikol, avšak z dôvodu krízovej situácie momentálne túto činnosť nevykonáva (napr. prevádzka sa počas korony zatvorila), nevzniká jej nárok na RP COVID-19. Dôvodom je nesplnenie podmienky nároku v zmysle § 1a ods. 1 nariadenia vlády SR, pretože oprávnená osoba po zákonnom zániku nároku mala príjem, t. j. nemala nárok na RP COVID-19.  

Oprávnená osoba má aktívnu živnosť, avšak počas krízovej situácie ju nevykonáva, nedošlo k jej pozastaveniu a teda nemá žiaden príjem, ani nárok na OČR, potom nárok na RP COVID-19 vzniká. Túto skutočnosť preukazuje čestným vyhlásením.  

Oprávnená osoba poberala RP COVID-19, avšak počas jeho poberania sa zamestnala, z tejto činnosti jej vznikol nárok na príjem – nárok na RP COVID preto zanikol. V novembri 2020 opätovne nemá príjem. Nárok na RP COVID-19 nevzniká, dôvodom je nesplnenie podmienky nároku v zmysle § 1a ods. 1 nariadenia vlády SR, pretože oprávnená osoba sa počas poberania RP COVID-19 zamestnala a z tejto činnosti mala príjem, z tohto dôvodu má právo požiadať zamestnávateľa o ošetrovné a i napriek tomu, ak by jej ošetrovné bolo priznané v nižšej sume ako je suma rodičovského príspevku, nárok na RP COVID-19 jej už nevzniká. Počas poberania došlo z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti k prerušeniu výplaty RP COVID-19.  

Ak po zákonnom zániku nároku na rodičovský príspevok napr. po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa oprávnená osoba poberala podporu v nezamestnanosti napr. do októbra 2020, nárok na RP COVID-19 jej od novembra 2020 nevzniká. Nejde o analogickú nadväznosť po zákonnom zániku nároku na rodičovský príspevok, ktorý bol poskytovaný v zmysle zákona č. 571/2009 Z. z..  

Ak oprávnená osoba, ktorá nemá žiaden príjem, avšak počas plošného testovania občanov vykonávala činnosť ako člen testovacej komisie, za ktorú jej bola poskytnutá odmena, považuje sa táto „odmena“ za príjem v zmysle nariadenia vlády SR. Ak ide o odmenu poskytnutú na základe dohody, ide o pracovnoprávny akt, z ktorého vyplýva nárok na príjem – nárok na RP COVID-19 preto nevzniká.  

Ak sa oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky nároku na RP COVID-19, nevypláca ošetrovné alebo služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, hoci je alebo bola v právnom vzťahu, z ktorého nárok na ošetrovné alebo služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa môže vzniknúť, úrad prizná preddavok na RP COVI-19, len ak si oprávnená osoba uplatní nárok na ošetrovné alebo na služobné voľno s nárokom na služobný plat. Po ukončení konania o nároku na ošetrovné alebo po rozhodnutí o poskytnutí služobného voľna úrad rozhodne o RP COVID-19 v zmysle Nariadenia vlády SR a o povinnosti vrátiť preddavok na RP COVID-19 alebo jeho časť.