Čas čítania 04:09
Kategória:

Ako sa zaevidovať na úrade PSVR

Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID -19 Občan si môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie štandardne v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, t.j.: – […]

Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID -19

Občan si môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie štandardne v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, t.j.:

osobne alebo
elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk

Počas mimoriadnej situácie si občan môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie aj:

elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu (§ 72al ods. 2 zákona o službách zamestnanosti) alebo
v listinnej podobe doručenej prostredníctvom poštovej zásielky (§ 72aq ods. 1 zákona o službách zamestnanosti).

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si môže podať len občan, ktorý má ukončený pracovný pomer a nie je dočasne práceneschopný (ďalej len „DPN“).

V prípade, že občan si podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a je DPN, úrad vydá občanovi rozhodnutie o nezaradení do evidencie podľa ust. § 34 ods. 14 písm. c) zákona o službách zamestnanosti. Upozorňujeme, že v žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie občan prehlasuje že je/nie je DPN.

O zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže občan požiadať až po skončení zamestnania, po skončení DPN, atď. Ak si občan podá žiadosť o zaradenie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania alebo po ukončení DPN, atď. je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania, DPN, atď. Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania alebo DPN, atď. neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti.

Postup občana pri podaní žiadosti:

– občan si stiahne tlačivo žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141

– vyplní si žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

– na https://www.upsvr.gov.sk/ je zobrazená mapa Slovenska; klikom na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde má občan trvalý pobyt, sa občan dostane na web stránku príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

– po rozkliknutí stránky konkrétneho úradu občan v ľavej modrej časti nájde položku „Kontakty“ a tam si podľa rozdelenia vyberie meno príslušného zamestnanca oddelenia služieb pre občana a jeho emailovú adresu

– ak si občan nevie priradiť príslušného zamestnanca na oddelení služieb pre občana, žiadosť môže zaslať aj na vedúceho oddelenia služieb pre občana, resp. na vedúceho úseku príslušného pracoviska

– občan na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie emailom zasiela aj doklad o skončení pracovného pomeru (sken alebo fotokópiu) a doklad o najvyššie dosiahnutom stupni vzdelania (sken alebo fotokópiu)

– za deň podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa považuje deň zaslania žiadosti emailom; ak si občan podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania. Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti

– zamestnanec oddelenia služieb pre občana úradu práce, sociálnych vecí a rodiny skontroluje doručenú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a v prípade potreby bude občana kontaktovať telefonicky alebo emailom

– v súvislosti so zvýšeným množstvom e-mailovej komunikácie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny môže nastať situácia, že váš e-mail nebude úspešne doručený. Upozorňujeme vás, že maximálna veľkosť e-mailu spolu s prílohami je 15 MB. Ak dostanete e-mail o neúspešnom doručení (skontrolujte si vždy aj nevyžiadanú poštu), kontaktujte prosím úrad práce, sociálnych vecí a rodiny telefonicky

– ak občan splní zákonné podmienky, zamestnanec vystaví oznámenie o zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a toto oznámenie doručí občanovi.