Spravodajstvo
Čas čítania 04:18
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Výzvy v zdravotníctve: nedostatok personálu je problematický

V najbližšej budúcnosti môžeme očakávať, že zdravotníctvo bude čeliť viacerým veľkým a dôležitým výzvam.

Bratislava – Medzi hlavnými prioritami v slovenskom zdravotníctve je neodmysliteľne zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je časovo, geograficky a finančne dostupná pre celú populáciu. V najbližšej budúcnosti môžeme očakávať, že zdravotníctvo bude čeliť viacerým veľkým a dôležitým výzvam. Alarmujúci nedostatok zdravotníckeho personálu bude jednou z tých najväčších výziev – celkovo v Európskej únii chýba viac ako milión zdravotníckych pracovníkov. Práve od nedostatku zdravotného personálu v sektore sa bude odvíjať geografická dostupnosť a komplexnosť zdravotnej starostlivosti.

Ďalšou prioritou zdravotníctva je prevencia psychického a fyzického zdravia. Ak bude zdravotníctvo v budúcnosti klásť väčší dôraz na prevenciu, môže sa predĺžiť dĺžka života prežitá v zdraví a zmierniť tak tlak na zdravotnícky systém. Jednou z výziev budúcnosti zdravotníctva bude narastajúci počet psychických chorôb, čo súvisí aj s rýchlym rozvojom informačných technológií, online komunikácie i sociálnej izolácie. Bude nevyhnutnosťou sa na túto novú „pandémiu“ pripraviť a personálne posilniť kapacity odborníkov poskytujúcich tento druh zdravotnej starostlivosti.

Jednou zo strategických priorít v rozvoji ľudských zdrojov v sektore je posilňovanie jej flexibility. Jedným z príkladov, ktorý posilňuje túto požiadavku, je okrem iného aj skúsenosť so zvládaním pandémie COVID-19 na Slovensku, keď bolo nevyhnutné pristúpiť k rýchlej transformácii spôsobu poskytovania zdravotnej starostlivosti a k zmene štruktúry nemocničných lôžok. Napriek dostupným lôžkovým a technologickým kapacitám bol ako limitujúci faktor rýchlej transformácie identifikovaný nedostatočný počet špecializovaného zdravotného personálu v kľúčových odbornostiach s obmedzenou možnosťou doplnenia chýbajúcich pracovníkov z iných špecializácií.

Príchod nových technológií v zdravotníctve

Vďaka novým technológiám v zdravotníctve, akými sú napríklad telemedicína, používanie aplikácií a smart prístrojov, mikromedicína, robotizované pracoviská, využívanie umelej inteligencie v diagnostike ochorení, sa zjednoduší a zrýchli prístup k zdravotnej starostlivosti. V súvislosti s príchodom nových technológií je veľmi dôležité venovať pozornosť aj pripravenosti ľudských zdrojov na inovácie v sektore.

Vplyvom nových technológií sa zmení prístup k pacientovi, ktorý by mal byť v centre zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Zmenou manažmentu pacienta bude potrebné meniť aj rozsah a štruktúru vzdelávania, kompetencie jednotlivých zamestnancov. V rámci vzdelávania zdravotníckych pracovníkov bude možné využívať možnosti IT technológií, simulovanej výučby, ďalších IT aplikácií a smart prístrojov.
Elektronizácia zdravotníctva a sociálnych služieb a s tým súvisiace zvládnutie používania veľkého množstva informačných systémov na väčšine pracovných pozícií si vyžaduje zamerať výučbu na všetkých stupňoch vzdelávania na informácie vo fungovaní štátnych systémov eZdravie, IS SocS a na všeobecnú zručnosť v informačných technológiách používaných v zdravotníctve a sociálnych službách.

Individuálne vedomosti

Zamestnávatelia očakávajú pripravenosť svojich zamestnancov na používanie štátom implementovaných IT systémov. Očakávajú všeobecnú zručnosť na zvládnutie používania ďalších informačných systémov v prostredí zdravotníctva a sociálnych služieb ihneď po ukončení vzdelania potrebného na výkon danej pozície. Rozsiahle spektrum individuálnych softvérových riešení používaných jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb si od zamestnávateľov vyžaduje preškolenie svojich zamestnancov na používanie konkrétnych IT systémov.

Vďaka Národnému projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike, ktorý je realizovaný pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sa rozvinula činnosť Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby. Sektorová rada je zložená zo zástupcov zamestnávateľov, profesijných združení, vzdelávacieho systému, orgánov štátnej správy a územnej samosprávy a odborových organizácií.
Venovanie sa inováciám a novým technológiám považujú členovia Sektorovej rady v rámci Národného projektu SRI za veľmi dôležité, pretože práve s nimi úzko súvisí pripravenosť ľudských zdrojov v sektore. Spojenie dvoch veľmi dôležitých sektorov sociálnych služieb a zdravotníctva, vzájomná spolupráca expertov zastupujúcich uvedené sektory, dokázala zosúladiť požiadavky na ich odborné vedomosti, námety a myšlienky, ktoré sú zachytené v sektorovej stratégii ľudských zdrojov.

Pripravila: Petra Suchovská, TREXIMA, Bratislava, spol. s r. o.   Foto:  Shutterstock