Zamestnávatelia
Čas čítania 02:25
Zamestnávatelia
Kategória:
Zamestnávatelia

Lekárska prehliadka a iné povinnosti cudzincov pri zamestnaní sa na Slovensku

V tomto článku si priblížime povinnosti, aké majú cudzinci z tretích krajín, ktorí na Slovensku získajú pobyt.

Čoraz väčší počet cudzincov z tretích krajín sa usádza na Slovensku, či už za účelom zamestnania, podnikania alebo štúdia. Proces udelenia pobytu nie je jednoduchý a vyžaduje splnenie viacerých krokov. V tomto článku si priblížime povinnosti, aké majú cudzinci z tretích krajín, ktorí na Slovensku získajú pobyt.

Lekárska prehliadka cudzincov

Povinnosti cudzincov po udelení pobytu na Slovensku upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Jednou z nich je aj povinnosť po udelení pobytu odovzdať policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Táto povinnosť sa vzťahuje na cudzincov, ktorí získajú prechodný pobyt na účel podnikania, zamestnania, zlúčenia rodiny, ako aj na študentov, ktorí prídu na Slovensko študovať. Povinnosť doložiť lekársky posudok cudzineckej polícii dokladá aj manžel Slováka, ktorý na Slovensku získa trvalý pobyt. Lekársky posudok vydáva infektológ, napríklad v Nitre vydáva posudky infektologická ambulancia Expat Clinic s. r. o., v Komárne a vo Zvolene zas Nemocnica Zvolen a Nemocnica Komárno, v iných mestách aj ďalšie zariadenia. Posudok sa cudzineckej polícii dokladá vo väčšine prípadov do lehoty 30 dní, ktorá začína plynúť od prevzatia dokladu o pobyte. Tú je možné aj predĺžiť.

Zdravotné poistenie cudzincov

Ďalšou povinnosťou cudzincov po udelení pobytu aj na účel zamestnania je uzatvorenie zdravotného poistenia najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte.

Nie všetci cudzinci môžu byť na Slovensku poistení v rámci verejného systému zdravotného poistenia. Cudzinci s udeleným pobytom na účel zamestnania, prípadne ich deti, túto možnosť majú. Naopak to nie je možné pri cudzincoch, ktorým sa udelil pobyt ako štatutárom obchodných spoločností. Tí môžu využiť komerčné poistenie cudzincov, ktoré ponúkajú na Slovensku viaceré poisťovne. Možnosťou je vybrať si buď poistenie, ktoré zahŕňa neodkladnú a nutnú starostlivosť, alebo komplexné zdravotné poistenie, ktoré zahŕňa celkovú zdravotnú starostlivosť.

Oznámenie nástupu do zamestnania úradu práce

Zamestnávatelia cudzincov, ktorí na Slovensku začnú pracovať, si zas musia splniť povinnosť oznámiť úradu práce do siedmych (7) dní nástup cudzinca do zamestnania.

Iné povinnosti cudzincov pri pobyte na účel zamestnania

Ďalšie povinnosti cudzincov, ktorí prídu na Slovensku za prácou, štúdiom či ako rodinní príslušníci cudzincov, sú upravené prevažne v § 111 zákona o pobyte cudzincov. Upozorňujeme najmä na povinnosť hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade do piatich pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala, a výmenu cestovného dokladu či ohlásiť stratu dokladu o pobyte.