Mám prácu
Čas čítania 02:34
Mám prácu
Kategória:
Mám prácu

Ľudia majú povedomie o diskriminácii. Zručnosti na jej elimináciu a prevenciu však nie sú dostatočné

Bratislava – Neustále sa stretávame s klientmi, ktorí majú o diskriminácií značný rozsah informácií. Dokážu ju na pracovnom trhu identifikovať a často si vedia spomenúť aj na prípad, kedy boli súčasťou alebo aspoň svedkom diskriminačnej situácie. Avšak zručnosti, ako predchádzať diskriminácii a zabezpečovať preventívne opatrenia v podnikoch na Slovensku, stále absentujú. Pracovný trh je v tejto téme stále na začiatku a neustále […]

Bratislava – Neustále sa stretávame s klientmi, ktorí majú o diskriminácií značný rozsah informácií. Dokážu ju na pracovnom trhu identifikovať a často si vedia spomenúť aj na prípad, kedy boli súčasťou alebo aspoň svedkom diskriminačnej situácie. Avšak zručnosti, ako predchádzať diskriminácii a zabezpečovať preventívne opatrenia v podnikoch na Slovensku, stále absentujú. Pracovný trh je v tejto téme stále na začiatku a neustále podlieha tabuizácii.

V januári 2020 začalo občianske združenie MARTINO – Inštitút rozvoja spoločnosti efektívne a cielene pracovať na projekte s názvom „Inštitucionálne poradenstvo na boj proti diskriminácii“. Cieľom tohto projektu je realizácia bezplatného poradenstva na prevenciu a elimináciu všetkých foriem diskriminácie na trhu práce v Bratislavskom kraji. V roku 2021 sa naša klientela výrazne rozrástla a do polovice tohto roka sa nám podarilo poskytnúť poradenstvo už 912 klientom. Neustále prevažujú medzi našimi klientmi ženy, ktorých je 63 %. Za posledné obdobie sa stretávame najmä s osobami staršími ako 50 rokov.

Väčšina našich klientov ku nám prichádza v nepriaznivej životnej situácii, kedy pociťujú tlak v pracovnej sfére. Ten sa spája najmä s uplatnením na trhu práce a komplikáciami spojenými s uprednostňovaním mladšej generácie zamestnancov. Vnímame najmä nedostatočnú vekovú diverzitu, ktorá bola pod vplyvom pandemickej situácie COVID-19 ešte výraznejšie prehĺbená. Všimli sme si, že naši klienti vedia identifikovať situácie, kedy na pracovisku alebo aj v ich bežnom živote dochádza k diskriminácii. Avšak aktívne sa vysporiadať alebo realizovať nápravu je výrazne problematické.

Našich klientov sa snažíme učiť rovnakému zaobchádzaniu s ľuďmi a aplikovať zásady antidiskriminačného konania v krátkych workshopoch a seminároch. Rozdielne zaobchádzanie je v súčasnosti nielen pracovnou témou. V súvislosti s pravidelným testovaním a očkovaním sa táto téma vmiesila aj do bežného života našich klientov. Poradenstvo realizované našimi psychológmi sa snažíme orientovať nielen na pracovný život, ale učíme ich aplikovať základné pravidlá v akomkoľvek konaní.    

  • MARTINO – Inštitút rozvoja spoločnosti je občianskym združením zameraným na kariérne a motivačné poradenstvo a poradenstvo v oblasti diskriminácie, ktoré súvisí s problematikou zdravého životného štýlu, nadváhy a obezity, rozvoja mentálnych schopností, osobnostného rozvoja, životného smerovania alebo kariérneho rozvoja, podpory antidiskriminačného myslenia, osvety týkajúcej sa práv človeka a prevencie voči diskriminácii, pričom zameranie stretnutia s klientom si určuje klient sám podľa jeho individuálnej potreby súvisiacej s poskytovanými službami týkajúcimi sa diskriminácie rôznorodého typu.

MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom "Inštitucionálne poradenstvo na boj proti diskriminácii" (trvanie projektu: 01/2020 - 12/2023 | kód projektu ITMS2014+ 312041V753 | výzva: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje


Foto:  Shutterstock