Mzdy a analýzy
Čas čítania 05:16
Mzdy a analýzy
Kategória:
Mzdy a analýzy

Ako poľnohospodári inovujú a posúvajú sa

Drony sú budúcnosťou autonómnych agrozariadení.

Drony sú budúcnosťou autonómnych agrozariadení, približuje Natália Cíbiková, tajomníčka sektorovej rady, TREXIMA Bratislava.

Bratislava – Poľnohospodárstvo je od začiatku ľudskej civilizácie jedným z najdôležitejších odvetví hospodárstva. Rastúca svetová populácia vyvoláva rast dopytu po potravinách a s tým spojený dopyt po pohonných látkach a krmivách.

Tento fakt v spojitosti s obmedzenou dostupnosťou pôdy a so zvyšujúcim sa nedostatkom pracovnej sily významne menia trendy v súčasnom a budúcom poľnohospodárstve.

Precízne poľnohospodárstvo

Aj keď pojem precízne poľnohospodárstvo poznáme už od začiatku 90. rokov, stále je to aktuálna problematika, ktorá predstavuje pre mnohé podniky výzvu a ďalší pomyselný krok k ich rozvoju. Rastúci dopyt po kvalitnejších potravinách, dôraz na udržateľné poľnohospodárstvo či sprísňujúca sa legislatíva vzhľadom na využívanie chemických postrekov a hnojív sú len niektoré z dôvodov, ktoré tlačia podniky, aby tento pojem aplikovali v praxi.

Precízne poľnohospodárstvo je moderný koncept hospodárenia na pôde a v chove zvierat s využitím digitálnych technológií monitorujúcich a optimalizujúcich pracovné procesy.

Namiesto výsevu, hnojenia a ošetrujúcich postrekov rovnakým množstvom látok na celom poli sa tieto aplikujú lokálne a cielene podľa podmienok zistených monitorovaním polí a porastov. V chove zvierat sa pri využití tohto systému optimalizuje kŕmenie.

Pri tomto systéme hospodárenia sa všetky operácie prispôsobujú priestorovej variabilite s cieľom dosiahnutia čo najlepšej úrody, zlepšenia odolnosti plodín a zvierat proti chorobám a škodcom s čo najnižším zaťažením životného prostredia. Precízne poľnohospodárstvo je cestou na zavádzanie prvkov hybridného poľnohospodárstva – rovnováhy medzi zvyšovaním výnosnosti pôdy a kvalitou úrody popri zachovaní ekologicky citlivého prístupu.

Poľnohospodárstvo 4.0

Hoci do odvetvia poľnohospodárstva prenikajú moderné technológie spravidla o niečo pomalšie ako do iných sektorov, po pare, elektrine a elektronike môžeme aktuálne hovoriť o štvrtej vlne revolúcie v poľnohospodárstve. Pojem poľnohospodárstvo 4.0 je založený na pojme priemysel 4.0 a predstavuje dátové prepojenie strojov a techniky a z toho vyplývajúcej možnosti ich vzájomnej komunikácie, zberu dát a ich centrálnej analýzy, spracovania a optimálneho nastavenia procesov prevádzky.

Takéto prepojenie – vďaka ktorému je možné v reálnom čase vyhodnocovať údaje – šetrí náklady, čas a umožňuje využívať techniku efektívnejšie. Poľnohospodárstvo 4.0 je pokračovateľom precízneho poľnohospodárstva, ktoré sa vďaka najnovším technológiám transformuje do ucelenejšieho a prepojenejšieho systému.

Automatizácia procesov poskytuje niekoľko výhod, ako sú napríklad presné a rýchle operácie, nepretržitá prevádzka bez ohľadu na klimatické podmienky a čas, dlhodobé riešenia pre ťažké a zložité činnosti a podobne. Poľnohospodárstvo zároveň predstavuje optimálne odvetvie na aplikáciu autonómnych zariadení, keďže ich prevádzka zvyčajne prebieha v súkromných priestoroch, kde nedochádza k interakcii s vozidlami prevádzkovanými verejnosťou.

Autonómne vybavenie pomáha šetriť náklady a čas potrebný na úrodu v porovnaní so štandardným vybavením, čím sa toto vybavenie stáva preferovanou voľbou. Technológia sa neustále vyvíja a výrobcovia sa zameriavajú na zavádzanie nových a pokrokových typov autonómnych zariadení. Napriek tomu je spôsob výroby autonómneho vybavenia ešte v počiatočných fázach a cena existujúceho autonómneho vybavenia je vysoká.

Drony ako kľúčový trend

Drony a malé bezpilotné lietadlá by sa podľa očakávaní mali stať kľúčovým trendom v oblasti autonómnych poľnohospodárskych zariadení. Technologicky vyspelé drony a malé bezpilotné lietadlá sa v čoraz väčšej miere využívajú na účely monitorovania stavu a zdravia plodín, výsadby a analýzu pôdy.

Výhodou týchto zariadení je, že sa môžu flexibilne a rýchlo dostať nad požadované územie a prostredníctvom zabudovaných senzorov, skenerov a kamier a s využitím aktuálnych 3D máp dokážu efektívne rozpoznať a analyzovať problémy priamo zo vzduchu. Na základe snímok z dronov a umelej inteligencie je možné analyzovať rozdiel medzi kultivovanými rastlinami a burinou a následne aplikovať cielené ošetrenie postrekom.

Ziskovosť poľnohospodárov je, tak ako v každom inom odvetví, úzko spätá s ich produktivitou a efektivitou. Pokrokové technológie, ako sú autonómne zariadenia, môžu pomôcť zlepšiť ich prevádzku a môžu tiež pomôcť zabezpečiť presnejšiu výsadbu, postrek a zber a zabezpečiť tak vyššie výnosy plodín. Predpokladá sa, že trh autonómnych strojov dosiahne do roku 2031 desať percent zloženej ročnej miery rastu. Podľa prognóz najvyšší rast – 13,6 percenta – prebehne medzi rokmi 2017 až 2026. Ako bude technológia pre autonómne vybavenie neustále napredovať a bude ľahšie dostupná a výrobcovia budú preukazovať výhody týchto strojov, ich trhové uplatnenie sa zvýši.

Poľnohospodárstvo sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Do starostlivosti o pôdu prenikajú čoraz vo väčšej miere inovatívne technológie, redukuje sa využívanie pesticídov a čoraz viac sa tlačí na celkovú efektivitu. Pri starostlivosti o polia už dnes môžu bez problémov pomáhať drony, senzory a iná technika, ktorá bola donedávna ťažko predstaviteľná. Technológie pomôžu vodičom, zefektívnia prevádzku strojov a automaticky zdokumentujú pracovné činnosti prostredníctvom softvérového systému riadenia. Tieto inovácie tak predstavujú účinnú cestu na zvyšovanie produktivity, ktorá dokáže uspokojiť dopyt rastúcej populácie po potravinách, a to s obmedzenými zdrojmi pôdy a pracovnej sily.

Pripravila: Natália Cíbiková, tajomníčka sektorovej rady, TREXIMA Bratislava   Foto:  Shutterstock