Mzdy a analýzy
Čas čítania 05:46
Mzdy a analýzy
Kategória:
Mzdy a analýzy

Na trh práce v roku 2030 sa už pripravujeme

Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov vypracované pod zaštitou spoločnosti Trexima Bratislava obsahujú zoznam opatrení, ktorých implementácia do vzdelávacieho procesu zabezpečí optimálnu štruktúru pracovnej sily.

Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov vypracované pod zaštitou spoločnosti Trexima Bratislava obsahujú zoznam opatrení, ktorých implementácia do vzdelávacieho procesu zabezpečí optimálnu štruktúru pracovnej sily.

Blíži sa ďalší významný míľnik tripartitného národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“, ktorý spravuje a implementuje spoločnosť Trexima Bratislava, spol. s r. o. Stovky expertov, ktorí kooperujú v rámci 24 sektorových rád, vypracovali „Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov“ pre každý sektor hospodárstva v Slovenskej republike. Hlavným prínosom týchto dokumentov, okrem analýzy ľudských zdrojov a aktuálneho stavu každého zo sektorov, je zoznam opatrení, ktorých implementácia do vzdelávacieho procesu zabezpečí optimálnu štruktúru pracovnej sily v horizonte do roku 2030. A to v súlade s očakávaným vývojom na trhu práce, inováciami, novými technológiami a požiadavkami plynúcimi z Priemyslu 4.0.

Na tvorbe stratégií sa podieľali pracovné skupiny, v ktorých mali zastúpenie špičkoví vedci a výskumníci z vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied, zástupcovia sektorových vzdelávacích inštitúcií, odborníci z praxe, zástupcovia štátnej správy, samosprávy a sociálnych partnerov – zástupcov Hospodárskej a sociálnej rady. Toto unikátne zloženie expertov, z ktorých každý prispel k výsledku svojou erudovanosťou, skúsenosťami a víziou, umožnilo vytvoriť vysokoodborný a komplexný pohľad na súčasnosť, ale hlavne budúcnosť slovenského pracovného trhu.

Analytická časť stratégií opisuje sektor, jeho spoločenský význam, ako aj hodnoty, ktoré vytvára. Vyhodnocuje sektor z hľadiska politicko-právneho, ekonomického, sociálno-kultúrneho a technologického. Analyzuje jeho silné a slabé stránky a konkurencieschopnosť. Pri spracovaní vonkajšej a vnútornej analýzy sektora bolo využitých množstvo štruktúrovaných údajov a dát hodnotiacich ekonomickú výkonnosť a ľudské zdroje (ich dostupnosť, vekovú a rodovú štruktúru, mzdové ohodnotenie, regionálne rozmiestnenie a podobne).

Významnou časťou stratégií je opis inovácií ovplyvňujúcich sektor a ich dosah na požadované odborné vedomosti a zručnosti ľudských zdrojov, ale aj ich vplyv na zánik a vznik niektorých zamestnaní.

Kritické a kľúčové činitele, ktoré vyplynuli z celkovej analýzy každého zo sektorov, vyúsťujú do zadefinovaných opatrení, smerovaných do ôsmich oblastí týkajúcich sa celoživotného vzdelávania, ale aj procesných a systémových zmien. Vybrané významné opatrenia, ktoré sú zadefinované vo viacerých stratégiách naprieč sektormi, sa týkajú najmä:

  • vzdelávania dospelých a rekvalifikácie zamestnancov:

– potreby nastavenia efektívneho ekosystému celoživotného vzdelávania na Slovensku a jeho legislatívneho ukotvenia; 
– zvyšovania úrovne rozvoja zručností zamestnancov a podpory rekvalifikácie zamestnancov; 
– znižovania rozdielov v zručnostiach medzi súkromným a verejným sektorom; 
– podpory schopnosti zamestnancov prispôsobovať sa inováciám a novým požiadavkám trhu práce;

  • školstva:

– zladenia a inovácie obsahov odborného vzdelávania a študijných programov vysokých škôl s aktuálnymi vývojovými trendmi v sektore a inováciami, napríklad digitalizácia, automatizácia systémov riadenia, umelá inteligencia, robotika, kybernetika, nanotechnológie, 3D tlač;
– riešenia nesúladu medzi vzdelávacím systémom, kvalifikačnou štruktúrou absolventov a potrebami trhu práce;
– nastavenia kvalitného odborného vzdelávania vrátane podpory majstrov odbornej výchovy; 
– rozvoja systému duálneho vzdelávania na stredných školách a vybudovania systému duálneho vzdelávania pre vysoké školy;

  • systémových opatrení:

– podpory budovania technologických klastrov a centier excelentnosti pre kybernetickú bezpečnosť s možnosťou testovania a analyzovania reálnych útokov;
– podpory a zdrojového zabezpečenia technologických kompetenčných centier a platforiem potrebných na digitálnu transformáciu.

Okrem spomenutých opatrení je nevyhnutné venovať pozornosť nepriaznivému demografickému vývoju, ktorý smeruje k nedostatku kvalifikovaných pracovníkov vo viacerých odvetviach. Nízka úroveň ohodnotenia vo výrobe v okrajových okresoch východného a stredného Slovenska, náročné pracovné podmienky – manuálna a fyzická náročnosť výroby v rizikovom prostredí spôsobujú negatívne vnímanie niektorých odvetví a nezáujem žiakov o štúdium na stredných školách. Nedostatok absolventov v niektorých odvetviach bude potrebné riešiť aj zmenou financovania školstva s dôrazom na vyššiu podporu technicky orientovaných odborov.

Zavádzanie nových technológií a inovácií pri zmene súčasných a vzniku nových zamestnaní (digitalizácia, informačné technológie, robotika, kybernetika, nanotechnológia a iné) zvyšuje náročnosť procesu rekvalifikácie najmä starších generačných ročníkov.

Výzvou do blízkej budúcnosti bude aj zabezpečenie ľudských zdrojov v súlade s vývojom na trhu práce a inováciami, ktoré sa týkajú environmentálnych výziev súvisiacich s Európskou zelenou dohodou v horizonte do roku 2050.

Pripravované stratégie budú po ich finalizácii predložené na prerokovanie sektorových opatrení na úrovni vlády, ako aj na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady s odporúčaním, aby boli základným podkladovým materiálom na vypracovanie národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0, ktorá je v kompetencii ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pri implementácii sektorových opatrení sa však nemožno spoliehať len na vládu Slovenska a verejné zdroje. Opatrenia by sa mali snažiť realizovať najmä významní zamestnávatelia, ktorí by tiež mali vplývať na ich naplnenie. Zároveň sa očakáva účinný vstup a komunikácia zo strany zástupcov sociálnych partnerov pôsobiacich v sektorových radách a pomoc kompetentných orgánov.

Stratégie budú zverejnené v decembri 2021. Následne začnú prebiehať procesy podporujúce implementáciu zadefinovaných opatrení. Obdobie od nového roka 2022 bude veľkou výzvou, keďže sa bude klásť dôraz na tlmočenie opatrení zodpovedným subjektom. V úspešnej implementácii a využití výsledkov enormnej snahy a energie množstva zúčastnených expertov bude zohrávať významnú úlohu aj podpora zo strany sektorových partnerstiev. Ak sa zainteresovaným subjektom táto misia vydarí a realizácia opatrení vyplývajúcich z týchto sektorových stratégií bude úspešná, prinesie to prospech všetkým obyvateľom Slovenskej republiky

Pripravila: PaedDr. Alena Minns, PhD., Trexima Bratislava, projektová manažérka národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR   Foto:  Shutterstock