Mzdy a analýzy
Čas čítania 04:35
Mzdy a analýzy
Kategória:
Mzdy a analýzy

O investícii nerozhodne len pozemok, no i presné informácie

O tom, preči si švédska automobilka Volvo Cars vybrala Slovensko, rozhodlo viac faktorov: aktívna podpora vlády, infraštruktúrne prostredie, doterajšie skúsenosti so strojárskou výrobou a v neposlednom rade zohrali kľúčovú úlohu aj ľudské zdroje a informácie o nich.

Bratislava – Pred pár týždňami prebehla Slovenskom potešujúca správa, ktorá napriek ťažkostiam a nečakaným výzvam potvrdzuje, že sme stále investične zaujímavou krajinou. Švédska automobilka Volvo Cars, ktorá je pod kontrolou čínskej firmy Geely Holding, sa rozhodla umiestniť svoju investíciu vo výške viac ako jednej miliardy eur do výstavby tretieho európskeho výrobného závodu v priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach. O tom, prečo si vybrali Slovensko, rozhodlo viac faktorov: aktívna podpora vlády, infraštruktúrne prostredie, doterajšie skúsenosti so strojárskou výrobou a v neposlednom rade zohrali kľúčovú úlohu aj ľudské zdroje a informácie o nich.

Systém splnil svoj účel

Od roku 1992 využívajú sociálni partneri združení v Hospodárskej a sociálnej rade Informačný systém o cene práce. Ten okrem informácií o trhu práce zabezpečuje aj plnenie medzinárodných záväzkov Slovenska. Aj v tomto investičnom prípade splnil úlohu a relevantným stranám poskytol všetky informácie a predikcie o stave trhu práce v celoštátnom a regionálnom meradle a tiež podľa jednotlivých povolaní.

Každého investora okrem aktuálneho stavu trhu práce zaujíma aj jeho ďalší vývoj. Túto problematiku rieši národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce známy ako SRI. V rámci neho sa aktívnemu monitorovaniu potrieb sektora automotive s ohľadom na inovácie, nové technológie a tiež globálne výzvy v politickom a hospodárskom kontexte venuje Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo.

Ide o nezávislé profesijné a odborné združenie zástupcov sociálnych partnerov, asociácií a zväzov zamestnávateľov, stavovských a profesijných organizácií, vzdelávacích inštitúcií všetkých stupňov, vedeckých organizácií, orgánov štátnej správy a územnej samosprávy angažovaných v automobilovom priemysle a strojárstve. Jedným z výsledkov práce týchto expertov je Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v horizonte 2030, ktorej súčasťou je definovanie návrhov opatrení v oblasti prípravy a zabezpečenia ľudských zdrojov vo výhľade. Súčasťou dokumentu sú aj analytické vstupy a prognózy, ktoré predstavujú dátovú základňu pre nastavovanie investičných zámerov v sektore. Rovnako sú identifikované aj vplyvy inteligentného priemyslu a digitálnej transformácie na komplexnú produktivitu, zamestnanosť, vzdelávanie, pracovné podmienky, odmeňovanie či bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Jedným z predpokladov na prilákanie a udržanie investícií v krajine je kvalitné vzdelávanie produkujúce kvalitné ľudské zdroje. Odborné vzdelávanie a príprava majú v našom vzdelávaní silné postavenie napriek rastúcej popularite humanitných odborov.

Vybudovaná platforma umožnila zapojenie profesijných a stavovských organizácií do procesu vzdelávania, v ktorom obzvlášť systém duálneho vzdelávania predstavuje pre automotive a strojárstvo optimálnu cestu na prenos požiadaviek a potrieb trhu práce do študijných odborov. V stredoškolskom vzdelávaní naplnia očakávania a potreby investora najmä odbory strojárstvo, mechatronika, informačné a sieťové technológie, elektrotechnika a elektromechanika.

Budúcnosť je v technike

Z vysokých škôl majú v súvislosti s budúcou výrobou elektromobilov dôležité postavenie najmä Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave, Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. Pre investora budú zaujímaví absolventi akreditovaných študijných programov automobilová výroba, počítačová podpora strojárskej výroby, priemyselná mechatronika, priemyselné inžinierstvo, strojné inžinierstvo, robotika a robototechnológie, strojárske technológie, priemyselná elektrotechnika, automobilová elektronika, technológie automobilovej výroby a aplikovaná elektrotechnika. Zahraničné investície zohrávajú v našom hospodárstve kľúčovú úlohu.

Ak však nechceme byť len montážnou linkou, musíme sa zamerať aj na rast aktivít s vyššou pridanou hodnotou, prípravu pracovných síl s vyššou úrovňou zručností a užšie prepojenie výroby na výskum. Neustále totiž rastie dopyt po digitálnych a technických zručnostiach, ako aj po zručnostiach v oblasti environmentálnych tém.

Každá z investícií Slovensku niečo dala, posunula ho ďalej, priniesla mu technologické postupy. Musíme však mať vyššie ambície. Nemali by sme len absorbovať to, čo bolo vymyslené za hranicami. Sami by sme mali byť generátorom inovácií. Slovensko je z hľadiska umiestnených investícií úspešné a ešte úspešnejšie bude, ak budú aj naše firmy investormi s vlastným know–how. K priblíženiu k tomuto cieľu prispievajú aj dáta a analýzy publikované v stratégiách rozvoja ľudských zdrojov, ktoré sú výsledkom práce expertov spolupodieľajúcich sa na projekte SRI.

Pripravila: Natália Cíbiková, tajomníčka Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo, TREXIMA Bratislava    Foto:  Shutterstock