Spravodajstvo
Čas čítania 02:48
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Dobrá správa z trhu práce – Aliancia sektorových rád má opäť prezidenta!

Do čela Aliancie sektových rád bol vymenovaný nový prezident Juraj Káčer. Hlavnou úlohou Aliancie je vytvárať podmienky na zosúlaďovanie systému celoživotného vzdelávania s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce.

Do čela Aliancie sektových rád bol ministrom práce Milanom Krajniakom vymenovaný nový prezident. Stal sa ním Juraj Káčer, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pod jeho vedením bude Aliancia napĺňať svoju novú víziu.

Hlavnou úlohou Aliancie je vytvárať podmienky na zosúlaďovanie systému celoživotného vzdelávania s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce. Na tento účel zriaďuje sektorové rady, ktoré spájajú odborníkov z 24 sektorov národného hospodárstva so zástupcami inštitúcií pripravujúcich kvalifikovanú pracovnú silu pre trh práce. Sektorové rady budujú Národnú sústavu povolaní, teda identifikujú pracovné pozície, požiadavky zamestnávateľov na ich výkon a inovácie, ktoré menia alebo budú zásadných spôsobom meniť požiadavky na odborné vedomosti a zručnosti pracovnej sily. V nadväznosti na tieto dátové zdroje budujú Národnú sústavu kvalifikácií, v rámci ktorej sa určujú podmienky overovania kvalifikácií na výkon pracovných pozícií. V súčasnosti chod Aliancie a sektorových rád zabezpečuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR. Realizátorom projektu je TREXIMA Bratislava. Projekt je financovaný z európskych prostriedkov určených na rozvoj ľudských zdrojov. V rámci projektu sektorové rady spracovali 24 sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, ktoré sú dostupné na www.sustavapovolani.sk.

Novela zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti výrazne posilňuje kompetencie Aliancie a sektorových rád. V zmysle vyššie uvedeného zákona Aliancia napr. určuje štandardy odborných vedomostí, odborných zručností a kompetencií na výkon pracovných činností na trhu práce, určuje tiež priority v oblasti rozvíjania kľúčových kompetencií v systéme celoživotného vzdelávania s osobitným zameraním na digitálne zručnosti, podnikateľské zručnosti a finančnú gramotnosť. Mimoriadne dôležitou činnosťou bude posudzovanie kvality vzdelávacích programov pre školy a tiež kvality vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania dospelých vrátane posudzovania ich súladu s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce.

Aliancia do vienka podľa nového modelu dostala aj realizáciu prognóz vývoja na trhu práce, kvantifikáciu potreby ľudských zdrojov v jednotlivých sektoroch, analýzu vznikajúcich a zanikajúcich pozícií, taktiež vyhodnocovanie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.  

Trh práce sa zásadným spôsobom mení, takže celá spoločnosť a najmä celoživotné vzdelávanie sa bude musieť prispôsobiť týmto zmenám a pripraviť sa na ne. Tie v najväčšej miere súvisia s automatizáciou, digitalizáciou, robotizáciou, inovačnými trendmi, ale i Priemyslom 4.0 a 5.0. Sektorové rady, ktoré zastrešuje Aliancia, vytvárajú ideálny priestor na sieťovanie špičkových expertov v sektoroch a umožňujú efektívne posúvať dopredu prípravu ľudských zdrojov v národnom hospodárstve na dosiahnutie konkurencieschopnosti a udržateľného rastu našej krajiny.