Spravodajstvo
Čas čítania 04:52
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

TREXIMA Bratislava je digitálna jednotka

Na slávnostnom podujatí pri príležitosti 5. výročia Digitálnej koalície sa uskutočnilo v Hoteli Crowne Plazza v Bratislave odovzdávanie cien „Digitálna jednotka“. Ocenenie získali tie organizácie, ktoré významným spôsobom, vrátane obdobia pandémie, prispeli k zvládnutiu dištančného vzdelávania škôl a žiakov, k zlepšeniu digitálnych zručností, vzdelávaniu v IKT, technologickému pokroku a smerovaniu Slovenska k digitálnej ekonomike. TREXIMA Bratislava, správca pracovného portálu ISTP, sa stala digitálnou jednotkou za mimoriadny […]

Na slávnostnom podujatí pri príležitosti 5. výročia Digitálnej koalície sa uskutočnilo v Hoteli Crowne Plazza v Bratislave odovzdávanie cien „Digitálna jednotka“. Ocenenie získali tie organizácie, ktoré významným spôsobom, vrátane obdobia pandémie, prispeli k zvládnutiu dištančného vzdelávania škôl a žiakov, k zlepšeniu digitálnych zručností, vzdelávaniu v IKT, technologickému pokroku a smerovaniu Slovenska k digitálnej ekonomike.

TREXIMA Bratislava, správca pracovného portálu ISTP, sa stala digitálnou jednotkou za mimoriadny prínos v oblasti prognózovania budúcich potrieb trhu práce, budúcich zručností a za zosúlaďovanie dopytu a ponuky na trhu práce. Cenu z rúk podpredsedníčky vlády SR Veroniky Remišovej za spoločnosť TREXIMA Bratislava prevzala manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov Lucia Lednárová Dítětová.

Ocenenie súvisí najmä s aktivitami, ktoré TREXIMA Bratislava rieši dlhodobo a jej účasťou na významných národných projektoch. Pod gesciou MPSVR SR v spolupráci so sociálnymi partnermi, zamestnávateľmi a ďalšími kľúčovými aktérmi trhu práce a systému celoživotného vzdelávania realizuje TREXIMA Bratislava významný národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR.

V rámci tohto projektu fungujú sektorové rady, ako platforma na zlepšovanie kvality ľudských zdrojov v súlade s inováciami a budúcimi potrebami trhu práce.

Kľúčovým výstupom tohto roku sú sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov, ktoré dávajú komplexnú odpoveď na smerovanie sektorov do budúcnosti. Stratégie obsahujú analýzu všetkých sektorov, identifikáciu vývojových tendencií, ale najmä inovácií, ktoré budú zásadným spôsobom meniť požiadavky na vedomosti a zručnosti pracovnej sily v horizonte 2030. Nejde len o nejaké teoretické diela, ale v každej stratégii sú konkrétne odporúčania a návrh aktivít na zabezpečenie dostatku a kvality ľudských zdrojov pre jednotlivé sektory.

Stratégie boli prednedávnom odprezentované jednotlivým rezortom, priamo riadeným organizáciám, ako aj ďalším inštitúciám, ktoré by sa mali zaoberať implementáciou navrhovaných opatrení. Teraz bude závisieť od všetkých zainteresovaných strán, ako sa s navrhnutými výzvami a samotnou implementáciou týchto opatrení popasujú.

Keďže digitalizácia a témy s ňou spojené spájali všetkých aktérov slávnostného podujatia, Lucia Lednárová Dítětová vyzdvihla spoluprácu TREXIMY s Digitálnou koalíciou a MIRII SR, ktoré navrhnuté opatrenia a aktivity zo Sektorovej stratégie pre IT a telekomunikácie proaktívne zapracovalo do Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska a do Národnej stratégie rozvoja digitálnych zručností. Presne tento efekt očakávali realizátori projektu – odborníci z praxe identifikujú problémy, navrhnú riešenia a príslušný rezort vyberie tie opatrenia, ktoré považuje za nutné riešiť strategicky na národnej úrovni. Čitatelia nájdu stratégie v plnom znení aj s manažérskymi zhrnutiami na stránke www.sustavapovolani.sk.

Prehľad víťazov:

 1. TREXIMA Bratislava – za prínos v oblasti monitorovania a prognózovania vývoja slovenského trhu práce
 2. Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia – za podporu aktivít klastra Košice IT Valley a prerod Košíc na „digitálne mesto“
 3. Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave – za dlhoročnú spoluprácu pri zabezpečovaní spoločných cezhraničných študijných programov pre budúcich IT expertov z tretích krajín
 4. Republiková únia zamestnávateľov – za systematickú spoluprácu zamestnávateľov v záujme skvalitňovania vzdelávacieho procesu na Slovensku
 5. Ministerstvo zahraničných vecí SR – za profesionálnu podporu pri medzinárodných projektoch Digitálnej koalície a jej partnerov na Ukrajine a v Moldavsku
 6. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove – za prínos v oblasti vzdelávania študentov v informatických študijných programoch, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky aj v medzinárodnom kontexte. Gratulácia súčasne k 70. výročiu založenia školy
 7. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – za úspešnú realizáciu Národného projektu IT Akadémia, vzdelávanie pre 21. storočie a za zvyšovanie digitálnych zručností školských pedagógov
 8. Centrum vedecko-technických informácií SR – za riadenie a koordináciu úspešného Národného projektu IT Akadémia, vzdelávanie pre 21. storočie
 9. Microsoft Slovensko – za realizáciu podporných aktivít v oblasti vzdelávania počas pandémie COVID-19 a rozvoj digitálnych zručností slovenských žiakov
 10. IT Asociácia Slovenska – za podporu v poradí jedenásteho ročníka IT Fitness Testu, ktorý sa historicky po prvý raz uskutočnil vo všetkých krajinách V4

Osobitné ceny:

 1. Súkromná stredná odborná škola – Tatranská Akadémia v Poprade – za príkladné zvládnutie obdobia COVID-19 a dosahovanie excelentných výsledkov v súťažiach a olympiádach
 2. Docent František Jakab, predseda sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie, riaditeľ vedeckého parku Technicom pri Technickej univerzite v Košiciach a nestor projektu IT Fitness test – za dlhoročnú a aktívnu spoluprácu
 3. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – za dlhoročnú podporu činnosti Digitálnej koalície a vypracovanie Národnej stratégie rozvoja digitálnych zručností pre Slovensko

Gratulujeme oceneným a držíme Slovenskej republike palce na ceste k digitálnej ekonomike.

Pripravila Lucia Lednárová Dítětová, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.