Spravodajstvo
Čas čítania 05:28
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Trvalé prepojenie požiadaviek trhu práce so vzdelávacím systémom stojí na pevných základoch

Koniec novembra patril v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ bilancovaniu dosiahnutých výsledkov a predstaveniu vízie do budúceho obdobia.

Koniec novembra patril v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ (ďalej len „SRI“) bilancovaniu dosiahnutých výsledkov a predstaveniu vízie do budúceho obdobia. 24. novembra 2022 sa v Dolnom Kubíne stretli zástupcovia MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MV SR, MIRRI SR, MK SR, MH SR, MDV SR, sociálnych partnerov (AZZZ SR, RÚZ, APZD, KOZ SR, ZMOS), členovia Riadiaceho výboru SRI, Aliancie sektorových rád, garanti a predsedovia sektorových rád. Spoločne sa zhodli na kľúčovom prínose projektu SRI z hľadiska monitorovania súčasného a prognózovania budúceho vývoja na trhu práce a pri navrhovaní opatrení na zvýšenie konkurencieschopnosti SR. Počas uplynulých 45 mesiacov boli realizované všetky úlohy projektu vďaka spolupráci 1 500 domácich a zahraničných expertov. Tí aktívne pôsobili v štruktúrach 24 sektorových rád, ktoré reprezentujú všetky odvetvia národného hospodárstva. „Sektorové rady sú pevným základom, ktorých srdce tvoria stavovské a profesijné organizácie a zamestnávatelia. Okrem nich sú to zástupcovia vzdelávacích inštitúcií a orgánov štátnej správy, ktorí sa aktívne podieľajú na správnom formulovaní požiadaviek zamestnávateľov na pracovnú silu tak, aby sa jej zručnosti rozvíjali v súlade so skutočnými potrebami zamestnávateľov,“ približuje projektová manažérka Lucia Lednárová Dítětová.  

Bilancovanie sa zameralo najmä na ťažiskové výstupy projektu: 

Národná klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08, ktorá je kľúčovým nástrojom pre národné štatistické zisťovania z oblasti trhu práce, prešla komplexnou revíziou vďaka spolupráci so Štatistickým úradom SR a členmi sektorových rád. Proces revízie klasifikácie bol ukončený vydaním Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 449/2020 Z.z.  

Súbor východiskových strategických dokumentov pre každé odvetvie národného hospodárstva ponúkajú sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Unikátna kombinácia štatistických dát o vývoji trhu práce, zamestnanosti, odmeňovaní a očakávaniach zamestnávateľov bola spracovaná pre všetky sektorové rady jednotnou metodikou. Súčasťou stratégií sú aj akčné plány, ktoré obsahujú 2 418 aktivít, nutných na zabezpečenie dostatku a kvality pracovnej sily pre sektory, smerovaných do jednotlivých rezortov. Už počas realizácie národného projektu SRI sa vybrané sektorové stratégie stali východiskovým materiálom pre viaceré schválené aj pripravované národné strategické dokumenty, ako napr. Národná stratégia digitálnych zručností SR (opatrenie 0C), Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska 2023 – 2026, Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania, skupiny povolaní a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností v rezorte dopravy a výstavby a Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030

Opis aktuálnych požiadaviek trhu práce bol zamestnávateľmi spracovaný pre 1 898 garantovaných národných štandardov zamestnaní (NŠZ), ktoré sú dostupné na stránke sustavapovolani.sk. Revízia NŠZ priniesla zrušenie 142 zamestnaní z dôvodu ich neaktuálnosti a identifikovala 526 nových zamestnaní, ktoré sú okrem iného aj výsledkom zmien súvisiacich s Priemyslom 4.0. Takmer 90 % z celkového počtu garantovaných NŠZ bude ovplyvnených inovačnými trendami, najmä digitalizáciou, smart technológiami, umelou inteligenciou a BIG DATA. Podľa metodičky projektu Moniky Donovalovej „sú NŠZ štandardizovaným prvkom pre opis pracovných miest v SR. Je potrebné, aby boli neustále monitorované aj z hľadiska legislatívnych zmien, inovačných vplyvov a pod.“ Vypracované sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov a NŠZ umožňujú, aby ekonomické subjekty v rámci vlastnej štruktúry efektívnejšie využívali kvalifikované ľudské zdroje na zvyšovanie produktivity a konkurencieschopnosti, a tak vytvárali podmienky na vyššie mzdové ohodnotenie zamestnancov. 

Nosnou úlohou projektu bolo definovať prenos aktuálnych inovačných trendov a technologických zmien v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva do odborných vedomostí a zručností s cieľom premietnuť tieto vplyvy do systému celoživotného vzdelávania. Prínosy národného projektu SRI sú podľa slov generálneho riaditeľa spoločnosti TREXIMA Bratislava Gézu Mihályho „merateľné aj v národnom dôchodku, pretože zosúladenie trhu práce a vzdelávacieho systému prináša efektívnosť pri využívaní verejných zdrojov“.  

Vznikne nové záujmové združenie právnických osôb 

Diskusia prítomných, v nadväznosti na vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád, priniesla jednomyseľnú zhodu v tom, aby činnosť sektorových rád pokračovala aj v budúcom období. „Základ na to, aby bola úspešná transformácia odborného vzdelávania ako takého, je definovanie prognóz vývoja na trhu práce“, uviedol člen ASR Jaroslav Holeček. Je preto nevyhnutné, aby štát kontinuálne pokračoval v aktivitách, vyplývajúcich z novelizovaného zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v oblasti navrhovaných rozšírených kompetencií Aliancie sektorových rád a činnosti sektorových rád. Udržateľnosti celého systému by mal napomôcť vznik nového záujmového združenia právnických osôb „Aliancia sektorových rád (ASR)“. Ako uviedla výkonná viceprezidentka Aliancie sektorových rád Katarína Lanáková „stojíme tesne pred uzatvorením dohody, týkajúcej sa vzniku nového združenia ASR, dnes boli do medzirezortného pripomienkového konania zaradené stanovy tohto združenia. Členmi združenia budú MPSVR SR a MŠVVŠ SR a právo byť členmi majú sociálni partneri združení na najvyššej úrovni v Hospodárskej a sociálnej rade SR. Združenie by malo byť založené s pôsobnosťou od 1. 1. 2023“. Štátny tajomník MPSVR SR Juraj Káčer vyslovil v závere rokovania poďakovanie celému Realizačnému tímu národného projektu SRI za jeho činnosť, vyjadril podporu pre vznik združenia ASR s cieľom kontinuálne pokračovať v odprezentovaných aktivitách v ďalšom rozpočtovom období. 

Pripravila: Lucia Lednárová Dítětová, manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov, TREXIMA Bratislava  
Foto:  Shutterstock