Zamestnávatelia
Čas čítania 05:22
Zamestnávatelia
Kategória:
Zamestnávatelia

S angažovanými pracovníkmi ďalej zájdete

Ako dosiahnuť to, aby boli zamestnanci spokojní, motivovaní a hlavne angažovaní?

Za úspechom každej prosperujúcej organizácie stoja popri fundovanom vedení predovšetkým kvalitní zamestnanci. Preto sa za účelom zvýšenia produktivity práce kladie dôraz najmä na ich spokojnosť a motiváciu. Za posledné roky sa v tejto oblasti stal preferovaným a čoraz viac uplatňovaným koncept angažovanosti zamestnancov. Ako však dosiahnuť to, aby boli pracovníci spokojní, motivovaní a hlavne angažovaní?

Čo znamená angažovanosť zamestnancov?

Angažovanosť možno definovať ako aktívne psychické, emocionálne a fyzické zapojenie človeka do pracovných úloh a firemných procesov. Predstavuje určitý emocionálny záväzok a lojalitu pracovníkov k organizácii, v ktorej pracujú a k jej cieľom. Reprezentuje pozitívny vzťah zamestnancov k práci a zároveň je vyjadrením ich záujmu o súčasné fungovanie a budúce smerovanie firmy. Angažovanosť presahuje hranice spokojnosti zamestnancov, je viac než len pocitom – je stelesnením ľudskej aktivizácie a snaživosti v pracovnej oblasti.

Ako vyzerajú angažovaní zamestnanci?

Angažovaní pracovníci cítia potrebu spolupodieľať sa na dianí v organizácii, prichádzajú s novými nápadmi a kreatívnymi myšlienkami, chcú posúvať vpred ako seba, tak i celú firmu. Charakterizuje ich oddanosť práci a vysoká motivácia konať v prospech organizácie. Zaujímajú sa o svojich kolegov, nadriadených a chod spoločnosti, participujú na zavádzaní inovácií a často pracujú nad rámec svojich povinností (napr. ak je potrebné, dobrovoľne pracujú nadčas, starajú sa o úpravu pracoviska a pod.). Angažovaní zamestnanci majú osvojenú firemnú identitu a do práce chodia radi, čo zároveň prispieva k znižovaniu fluktuácie. Angažovanosť zamestnancov vedie k ich vyššej produktivite a kvalite poskytovaných služieb, čo má za následok väčšiu spokojnosť zákazníkov, čím vzrastá aj predaj a následný zisk spoločnosti, pre ktorú pracujú. Rovnica je teda jasná: angažovaní pracovníci = lepšie ekonomické výsledky.

Čo vplýva na angažovanosť zamestnancov?

Na správanie a výkonnosť pracovníkov pôsobia viaceré faktory, ktoré možno rozdeliť na objektívne a subjektívne. Objektívnymi faktormi sú predovšetkým pracovné prostredie, pracovné podmienky a firemná kultúra, medzi subjektívne faktory možno zaradiť osobnostné charakteristiky zamestnancov, ich vek, dĺžku praxe a pod. V otázke rozvoja angažovanosti sú významnejšími práve faktory objektívne, pretože na rozdiel od faktorov subjektívnych, ktoré sú viac-menej pevne dané a nemenné, firemné prostredie, podmienky a kultúru je možné prispôsobovať a pretvárať, a tak cielene ovplyvňovať správanie a výkon zamestnancov. A čo konkrétne na angažovanosť pracovníkov vplýva najviac? Výsledky mnohých výskumov potvrdzujú, že kľúčovými sú najmä pomoc a podpora od kolegov a nadriadených, príležitosti pre využívanie individuálneho potenciálu a nadobudnutých zručností, spoluúčasť na rozhodovaní, jasné požiadavky a očakávania zo strany zamestnávateľa, zmysluplnosť práce, zodpovedajúca pracovná náplň, spôsoby odmeňovania či možnosti kariérneho rastu.

Kto môže podporiť angažovanosť zamestnancov?

V procese zvyšovania angažovanosti pracovníkov zohráva zásadnú úlohu predovšetkým zamestnávateľ. Organizácie si uvedomujú potrebu aktívnych a motivovaných zamestnancov, preto by mali byť schopné vytvárať podmienky na rozvoj ich angažovanosti. Nemožno očakávať pozitívne výsledky, pokiaľ nie sú zabezpečené určité predpoklady. Ak od ľudí vyžadujeme isté správanie, musíme ho náležite podporiť a byť dobrým, nasledovaniahodným vzorom – predpokladom angažovaných zamestnancov je totiž angažovaný zamestnávateľ.

Ako možno získať angažovaných zamestnancov?

Rozvoj angažovanosti pracovníkov je dlhodobým a kontinuálnym procesom, z hľadiska trvalej udržateľnosti je angažovanosť potrebné neustále stimulovať, aby sa predišlo hroziacemu syndrómu vyhorenia. So zreteľom na rozvoj angažovanosti by zamestnávatelia mali predovšetkým:

 • Jasne a zrozumiteľne definovať požiadavky a očakávania od svojich zamestnancov (aby každý pracovník vedel, čo sa od neho vyžaduje, prípadne aké výsledky majú byť dosiahnuté);
 • Oceňovať dobre vykonanú prácu a poskytovať (najmä pozitívnu) spätnú väzbu (chváliť a odmeňovať, aby sa zamestnanci necítili byť nedocenení a aby ich úspechy boli zároveň dobrým príkladom a hnacím motorom pre ostatných členov pracoviska);
 • Zvýšiť právomoci zamestnancov a umožniť im účasť na rozhodovacích procesoch (aby pracovníci videli, že sú pre firmu dôležití, že aj oni majú určitú moc a priestor pre „zmenu zdola“);
 • Intenzívne so svojimi zamestnancami komunikovať (zaujímať sa o nich a o všetkom ich informovať, aby nemali pocit, že sú vynechávaní a prehliadaní, aby boli vždy „v obraze“ – ak budú vedieť, čo sa vo firme deje, môžu sami prísť s určitými riešeniami);
 • Poskytnúť zamestnancom priestor pre ich nápady a kreativitu (pri plnení úloh pracovníkov príliš nezväzovať, dať im určitú slobodu, resp. „voľnú ruku“ a umožniť im tak väčšiu sebarealizáciu a uvedomenie si vlastnej jedinečnosti);
 • Upustiť od autoritatívnych a direktívnych štýlov riadenia a vedenia (aplikovať prístupy založené na vzájomnej dôvere, podpore, kooperácii, motivácii a inšpirácii);
 • Zabezpečiť zamestnancom možnosť osobného rastu (otvoriť im príležitosti pre rozvoj ich potenciálu, sebazdokonaľovanie a neustály posun vpred);
 • Nechať si vypracovať prieskum angažovanosti zamestnancov a na základe jeho výsledkov prispôsobiť firemnú politiku potrebám organizácie.

Angažovanosť vzniká na základe vnútornej motivácie, je výsledkom vkladanej dôvery, pocitu vlastnej dôležitosti a zodpovednosti za pridelené funkcie. Základom je predovšetkým poznať svojich zamestnancov, zverovať im zodpovedajúce úlohy, dať im dostatočný priestor pri ich plnení a poskytovať im spätnú väzbu. Spokojní, motivovaní, ale najmä angažovaní zamestnanci zaujímajúci sa o chod spoločnosti a podieľajúci sa na jej rozvoji sú jednoznačným prínosom pre celú organizáciu.

Spracovala Ivana Koutná; TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. na základe zdrojov:
 • Bleyová, D. (2014). Zn.: Hľadá sa angažovaný zamestnávateľ! In Zisk manažment, roč. 6, 2014, č. 8, s. 19. 

 • Kruse, K. (2012). What Is Employee Engagement. Forbes (online). Dostupné z http://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2012/06/22/employee-engagement-what-and-why/ 

 • Lazišťanová, Z. (2014). Rozvoj angažovanosti pracovníkov - na ktoré faktory v organizácii sa zamerať? In Zisk manažment, roč. 6, 2014, č. 8, s. 16-18. 

 • Ševčíková, K. (2014). 6 vecí, ktoré robia skvelí zamestnávatelia. In Zisk manažment, roč. 6, 2014, č. 8, s. 20-21.

Mohlo by ťa zaujímať