Mzdy a analýzy
Čas čítania 03:15
Mzdy a analýzy
Kategória:
Mzdy a analýzy

Zlepšenie v odmeňovaní zamestnancov, no rozdiely oproti zamestnancom so zdravotným postihnutím zostávajú

Celková hodinová mzda sa v podnikateľskej sfére zvýšila z 8,66 EUR v prvom štvrťroku 2022 na 9,36 EUR v prvom štvrťroku 2023. Tento nárast o 0,70 EUR naznačuje zlepšenie v odmeňovaní zamestnancov.

Podľa dostupných údajov zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, ktorý na štvrťročnej báze realizuje spoločnosť TREXIMA Bratislava, sa celková hodinová mzda v podnikateľskej sfére zvýšila z 8,66 EUR v prvom štvrťroku 2022 na 9,36 EUR v prvom štvrťroku 2023. Tento nárast o 0,70 EUR naznačuje zlepšenie v odmeňovaní zamestnancov. Aj pri pohľade na skupinu zamestnancov so zdravotným postihnutím do 70 % je vidno, že ich hodinová mzda sa zmenila z 6,93 EUR v prvom štvrťroku 2022 na 7,62 EUR v prvom štvrťroku 2023, čo predstavuje nárast o 0,69 EUR. V porovnaní s celkovým nárastom hodinovej mzdy v skupine možno pozorovať, že zdravotne postihnutí zamestnanci v tejto kategórii zaostávajú za priemerom. Medziročná zmena je približne rovnaká.

Odlišný trend je viditeľný v skupine zamestnancov so zdravotným postihnutím viac ako 70 %. V prvom štvrťroku 2022 dosiahli hodinovú mzdu vo výške 7,25 EUR a v prvom štvrťroku 2023 stúpla na 7,83 EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 0,58 EUR. Tento nárast je však menej výrazný v porovnaní s celkovým zvýšením hodinovej mzdy v podnikateľskej sfére v SR. Za povšimnutie stojí, že priemerná hodinová mzda zamestnancov so zdravotným postihnutím nad 70 % je v prvom štvrťroku 2023 o 0,21 EUR vyššia ako pri zamestnancoch so zdravotným postihnutím do 70 %. Tieto údaje poukazujú na rozdiely v odmeňovaní medzi rôznymi skupinami zamestnancov so zdravotným postihnutím, a to v prospech zamestnancov s vyšším stupňom zdravotného postihnutia.

Je tiež dôležité poznamenať, že skupina zamestnancov bez zdravotného postihnutia dosiahla v prvom štvrťroku 2023 priemer hodinovej mzdy vo výške 9,45 EUR. Tento údaj je výrazne vyšší ako v oboch skupinách zamestnancov so zdravotným postihnutím. Tento rozdiel svedčí o existencii rozdielov v odmeňovaní medzi zamestnancami so zdravotným postihnutím a zamestnancami bez zdravotného postihnutia.

Podrobnejšia analýza údajov ukázala, že medzi jednotlivými percentilovými skupinami dochádza k variáciám v hodinových mzdách. Pre zamestnancov so zdravotným postihnutím do 70 % sa hodnota prvého decilu hodinovej mzdy (10 % zamestnancov s najnižšou mzdou) zvýšila z 4,10 EUR v prvom štvrťroku 2022 na 4,46 EUR v prvom štvrťroku 2023, zatiaľ čo hodnota deviateho decilu (10 % zamestnancov s najvyššou mzdou) hodinovej mzdy sa zvýšila z 10,35  na 11,52 EUR. Podobné zvýšenia možno pozorovať aj u zamestnancov so zdravotným postihnutím nad 70 %. Na základe toho možno konštatovať, že najvýraznejšie vzrástla priemerná hodinová mzda u zamestnancov so zdravotným postihnutím s najvyššími hodinovými mzdami.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že existuje určitý stupeň konvergencie medzi hodinovými mzdami zamestnancov so zdravotným postihnutím a zamestnancov bez zdravotného postihnutia. Avšak stále existujú určité rozdiely a “nožnice” v mzdových úrovniach. Priemerná hodinová mzda pre zamestnancov so zdravotným postihnutím je nižšia ako pre zamestnancov bez zdravotného postihnutia.

Na dosiahnutie zlepšenia je potrebné implementovať inkluzívne politiky, ktoré zabezpečia rovnaké príležitosti pre zamestnancov so zdravotným postihnutím v oblasti odmeňovania, pracovných podmienok a prijímacieho pohovoru. Okrem toho je dôležité poskytovať podporu a zvyšovať informovanosť zamestnávateľov o výhodách a príležitostiach zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Zlepšenie odmeňovania a zamestnateľnosti zamestnancov so zdravotným postihnutím je dôležitým krokom na ceste k inkluzívnejšiemu pracovnému prostrediu. Spolupráca medzi zamestnávateľmi, odborníkmi a celou spoločnosťou je nevyhnutná na dosiahnutie rovnosti príležitostí pre všetkých zamestnancov, bez ohľadu na ich zdravotný stav.

Autor: Samuel Filadelfi   Viac informácií: Jozef Krabáč   Mobil: 0948 058 664    Email: [email protected]   Foto:  Shutterstock