Spravodajstvo
Lesezeit 05:10
Spravodajstvo
Kategorie:
Spravodajstvo

Ktorá „zelená“ je tá Vaša?

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, ako sa mení prostredie okolo nás? Kým diskusiu na globálne témy vnímame už dlhšiu dobu, vďaka inováciám sa začíname zaujímať aj o oveľa menšie zmeny, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život a prácu.

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, ako sa mení prostredie okolo nás? Kľudne sa nad odpoveďou zamyslite na niekoľkých úrovniach… Či už budeme hovoriť o kancelárii, v ktorej pracujete, meste v ktorom žijete, štáte alebo globálne o celom našom kontinente. Či dokonca planéte.

Kým diskusiu na globálne témy vnímame už dlhšiu dobu, vďaka inováciám sa začíname zaujímať aj o oveľa menšie zmeny, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život a prácu. Zmeny v našom bezprostrednom okolí, v našom životnom prostredí. Meraním napr. kvality ovzdušia vytvárame varovné systémy, ktoré odporúčajú vyhnúť sa znečisteným uliciam či častiam mesta, ak škodlivé látky presiahnu kritickú úroveň. Vedeli ste ale, že moderné developerské projekty, ktoré už máme mimochodom aj  na Slovensku, vytvárajú kancelárie, kde sa v jednotlivých priestoroch kontinuálne meria kvalita ovzdušia či vody? Architekti a dizajnéri prichádzajú s riešeniami, v ktorých je kladený veľký dôraz na udržateľnosť a budúce využitie použitých materiálov a riešení v horizonte desaťročí, čiže aj po skončení ich funkcie v aktuálnom projekte.

Do našich slovníkov a životov sa dostávajú nové trendy – udržateľnosť, recyklácia, obehové hospodárstvo či alternatívne zdroje. Učíme sa nové vedomosti a rozvíjame nové zručnosti, s cieľom zlepšovať či chrániť okolie, v ktorom žijeme. V prostredí trhového hospodárstva je však prirodzeným motorom zmien zisk. Inovácie ktoré k nemu vedú, sú preto často zamerané iba na znižovanie nákladov, zvyšovanie efektivity a konkurencieschopnosti. Prečo by teda mali podniky uvažovať nad drahými investíciami, ktoré síce pomôžu životnému prostrediu, ale firmu zaťažia dodatočnými investíciami?

Už aj na Slovensku vidíme príchod trendu, ktorý môžeme nazvať zelená ekonomika (ekologické hospodárstvo). Podľa sustavapovolani.sk je jeho charakteristickým znakom priame ocenenie prírodného kapitáluodolávajú? Vzdorujú? a ekologických služieb, ktoré tak majú ekonomickú hodnotu. Postupy zelenej ekonomiky a environmentálnej značky sa ukázali ako ukazovatele šetrnosti k životnému prostrediu a trvalo udržateľného rozvoja, ktoré čelia spotrebiteľom. Mnoho priemyselných odvetví začína prijímať tieto štandardy ako spôsob propagácie svojich ekologických postupov v globalizovanom hospodárstve. S cieľom udržateľnosti a zníženia uhlíkovej stopy nastáva aj postupný prechod na alternatívne pohony a zdroje energie. Miesto energetických zdrojov založených na fosílnych palivách ako je uhlie či ropa, prichádzajú inovatívne riešenia na báze vodíka, kyslíka, rastlinných olejov alebo hybridných a elektrických pohonov. Tieto skupiny inovácií majú aj nároky na nové odborné vedomosti a zručnosti zamestnancov v jednotlivých sektoroch.

Podľa výstupov projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republikektorý realizovala v spoločnosť TREXIMA Bratislava, skupina inovácií, ktorú je súhrnne možno nazvať zelené inovácie1, má v niektorých priemyselných odvetviach významný vplyv na potrebu zmeny odborných vedomostí a zručností zamestnancov. Ak pracujete v sektoroch sklárskeho, textilného a odevného priemyslu, lesného hospodárstva, energetiky či drevospracujúceho priemyslu, približne každá piata, resp. každá štvrtá požiadavka (na úrovni medzi 19% – 25%)  na rozvoj Vašich vedomostí alebo zručností sa bude týkať práve zelených inovácií. Bude to zároveň väčšia potreba, ako v prípade zmien v odborných vedomostiach a zručnostiach v súvislosti s vplyvom digitalizácie alebo automatizácie. V automobilovom a strojárskom priemysle je potreba takýchto zmien odborných vedomostí alebo zručností dokonca ešte intenzívnejšia a predpokladá sa, že až 34% zmien bude podmienených zelenými inováciami. Výrazný vplyv (na úrovni medzi 10% – 17%) čaká aj celulózo-papierenský, polygrafický, chemický priemysel, farmáciu, stavebníctvo, hutníctvo či poľnohospodársku výrobu. V týchto sektoroch predstavujú zelené inovácie druhý najvýznamnejší faktor pre zmenu odborných vedomostí a zručností, často hneď za digitalizáciou. Potreba zmeny odborných vedomostí a zručností, v súvislosti so zelenými inováciami, sa nachádza v určitej miere aj v typicky administratívnych sektoroch, ako je napr. bankovníctvo, poisťovníctvo a finančné služby, kde sa podnikanie taktiež prispôsobuje aktuálnym zeleným trendom.. Podrobnejšie vplyv zelených inovácií v jednotlivých sektoroch znázorňuje nasledujúci graf.

Zelené inovácie majú významný vplyv na budúcnosť slovenského priemyslu a otvárajú dvere do sveta trvalo udržateľných riešení. Tieto už dnes ovplyvňujú náš život, ale znamenajú najmä svetlejšiu budúcnosť našej planéty. Každý môže byť súčasťou tejto zmeny. Ako spoločnosť sa učíme novým vedomostiam a rozvíjame nové zručnosti, aby sme mohli lepšie chrániť a zlepšovať životné prostredie, v ktorom žijeme. Dýchať kvalitný vzduch, piť kávu z udržateľných plantáží, zaliatu bezchybnou vodou ohriatu solárnou energiou…

A na záver, vedeli by ste čo je 191.161.54 ? Je to RGB kód pre zelenú farbu, ktorú používa TREXIMA Bratislava. Zelené inovácie je potrebné vidieť a prinášať na každej úrovni, od globálnej, až po mesto, komunitu, či kanceláriu. Nie sú totiž len otázkou udržateľnosti, ale aj príležitosťou pre ekonomický rast a konkurencieschopnosť. Preto zelená je aj farbou TREXIMY. A aká je tá Vaša farba?

Autor:Tím WorkiFoto:  Shutterstock