Spravodajstvo
Lesezeit 04:11
Spravodajstvo
Kategorie:
Spravodajstvo

Účasť na medzinárodnej konferencii “The Event” – The European Agenda for the Future of VET – Brusel

V dňoch 22. až 24. mája 2024 sa zástupkyňa TREXIMA Bratislava  zúčastnila významnej medzinárodnej konferencie s názvom „The Event“ – The European Agenda for the Future of VET“, ktorá sa konala v Bruseli, Belgicko. Cieľom našej účasti bolo nadviazať nové kontakty a získať aktuálne informácie o trendoch a budúcnosti odborného vzdelávania a prípravy (VET) v […]

V dňoch 22. až 24. mája 2024 sa zástupkyňa TREXIMA Bratislava  zúčastnila významnej medzinárodnej konferencie s názvom „The Event“ – The European Agenda for the Future of VET“, ktorá sa konala v Bruseli, Belgicko. Cieľom našej účasti bolo nadviazať nové kontakty a získať aktuálne informácie o trendoch a budúcnosti odborného vzdelávania a prípravy (VET) v Európe. Podujatie organizovali tri významné medzinárodné asociácie zamerané na odborné vzdelávanie – EVTA The European Vocational Training Association, EVBB the European Association of Institutes for Vocational Training a EfVET the European Forum of Technical and Vocational Education and Training . Naša spoločnosť TREXIMA  Bratislava bola na konferenciu pozvaná asociáciou Európskej asociácie odborného vzdelávania a prípravy –  EVTA, ktorej sme aktívnym členom.

Konferencia začala večer 22. mája úvodnými príhovormi a sieťovaním účastníkov v múzeu AUTOWORLD. Súčasťou programu boli panelové diskusie, workshopy zamerané na inovatívne osvedčené postupy a prezentácie revolučných iniciatív. Veľký dôraz bol kladený na sieťovanie s profesionálmi v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (VET). Konferencie sa zúčastnili zástupcovia zo 40 krajín, čo poskytlo jedinečnú príležitosť na nadviazanie nových kontaktov a partnerstiev pre budúce medzinárodné projekty.

Program konferencie sa zaoberal témami budúcnosti odborného vzdelávania v Európe, pričom sa diskutovalo o:

  • Budúcnosti Európskeho vzdelávacieho priestoru a úlohe VET pri zabezpečovaní udržateľnosti vzdelávania.
  • Ekosystéme – ako môžu rôzne subjekty podporiť rozvoj VET sektora.
  • Excelencii odborného vzdelávania a nástrojoch na jej podporu, vrátane mikrocertifikátov.
  • Príprave učiacich sa na budúcnosť  a rozvoji transverzálnych zručností.
  • Európskej agende odborného vzdelávania.
  • VET – dvere do budúcnosti: ako tréneri pripravujú učiacich sa na ich budúcnosť. 
  • Mikrocertifikáty: „Nové možnosti pre celoživotné vzdelávanie.”

Diskutovalo sa o význame vzdelávania ako nástroja na podporu sociálnej spravodlivosti, udržateľnosti a demokracie. Tieto aspekty, spolu s digitalizáciou a rozvíjajúcou sa umelou inteligenciou, si vyžadujú aj zakomponovanie cieľov udržateľného rozvoja do vzdelávacieho systému a rozvoj nových zručností. Je nevyhnutné, aby vzdelávacie programy zahŕňali digitálne ale aj transverzálne zručnosti (komunikačné, kritické myslenie, tímová práca, medzikultúrne kompetencie a .i.).

Veľa sa diskutovalo aj o nedostatku ľudských zdrojov – je nevyhnutné zapájať do pracovného procesu čo najväčšie množstvo ľudí, aspoň na čiastočný úväzok. Tiež je potrebné zamerať sa na podporu talentov prichádzajúcich z tretích krajín.

Okrem toho je dôležité posilniť spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi, aby sa zabezpečilo, že vzdelávanie bude čo najviac prispôsobené potrebám trhu práce. Investície do celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie dospelých sú kľúčové pre udržanie konkurencieschopnosti a adaptability pracovnej sily.

V konečnom dôsledku je potrebné, aby vzdelávací systém reagoval na výzvy súčasného sveta, podporoval inovácie a pripravil jednotlivcov nielen na súčasné, ale aj budúce požiadavky spoločnosti.

V rámci konferencie bol prezentovaný aj projekt International Self-Assessment Tool for Centres of Vocational Excellence – ISATCOVE. ISATCOVE je nový nástroj na sebahodnotenie pre VET centrá (CoVEs) je to digitálna platforma poskytujúca podrobnú analýzu pre poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy (VET) na hodnotenie ich rozvoja, praxe a pokroku. Nástroj sa zameriava na tri hlavné oblasti: Vyučovanie a učenie, Partnerstvo a spolupráca a Správa a financovanie, s celkovým počtom 23 kritérií a 577 popisov aktivít. Nástroj je flexibilný, čo umožňuje VET centrám prispôsobiť si ho podľa svojich potrieb, podporujúc reflexívny a dôkazový prístup k sebahodnoteniu. To podporuje identifikáciu silných a slabých stránok, rozvíjajúc kultúru rozhodovania na základe údajov a neustálej spätnej väzby.

Konferencia sa zaoberala budúcnosťou odborného vzdelávania v Európe, s dôrazom na udržateľnosť, digitálne zručnosti a význam rozvoja transverzálnych zručností. Diskutovalo sa aj o nedostatku ľudských zdrojov, potrebe zapojenia širšej pracovnej sily a podpore talentov z tretích krajín. Prezentovaný bol aj nový sebahodnotiaci nástroj ISATCOVE, ktorý podporuje reflexívny a dôkazový prístup k zlepšovaniu VET centier. Naša účasť priniesla cenné poznatky a kontakty, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju odborného vzdelávania a prípravy v našej spoločnosti.