Mzdy a analýzy
Lesezeit 02:33
Mzdy a analýzy
Kategorie:
Mzdy a analýzy

Ak sú ženy z Venuše a muži z Marsu, zaslúžia si na Zemi rovnakú mzdu?

Spravodajstvo Európskeho parlamentu uvádza, že ženy zarábajú v EÚ o 13 % menej ako muži. Ako je to na Slovensku? Faktorov vplývajúcich na odmeňovanie žien a mužov na trhu práce a taktiež na výšku tohto rozdielu existuje viacero.

Spravodajstvo Európskeho parlamentu uvádza, že ženy zarábajú v EÚ o 13 % menej ako muži. Ako je to na Slovensku? Faktorov vplývajúcich na odmeňovanie žien a mužov na trhu práce a taktiež na výšku tohto rozdielu existuje viacero. V TREXIMA Bratislava skúmame viaceré z nich. Za jeden z kľúčových faktorov považujeme prerušenie kariérnej cesty ženy v súvislosti s rodičovstvom.

Rozdiely medzi hodinovým zárobkom absolventov prichádzajúcich na trh práce, či už sú to ženy alebo muži dosahujú len minimálne hodnoty. Taktiež mzdové nárasty (priemeru aj mediánu) v prvých rokoch kariéry žien a mužov dosahujú približne rovnaké hodnoty.

Na Slovensku máme viac ako 51 % žien, z nich v produktívnom veku (15 – 64) je takmer 65 %. Viac ako 80 % rodín na Slovensku má momentálne len 1 alebo 2 deti. Kým v 60. rokoch minulého storočia bol priemerný vek rodičiek 23 rokov v súčasnosti je to približne 27 rokov. S tým korešponduje aj fakt, že nárast hodinového zárobku žien sa vo veku 26-27 rokov na Slovensku takmer zastaví, kým hodinový zárobok mužov rastie ešte ďalších 13-14 rokov. V čase najvyšších zárobkov mužov je tento rozdiel až 20 % v prípade priemerného hodinového zárobku a 15 % v prípade mediánu hodinového zárobku. Za predpokladu, že by ženy a muži zarábali počas celého svojho pracovného života ako priemer v tomto sledovanom období, za celý život by si muži zarobili až o 13,7 % viac a v prípade mediánového zárobku o viac ako 9,67 %.

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie ženy ovplyvňuje jej vek nástupu do zamestnania, výšku mzdy a tiež aj jej rozhodnutie o prerušení kariérnej cesty. Najnižší rozdiel v celoživotnom zárobku by nastal u zamestnancov so základným vzdelaním – len na úrovni 12 %. U vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov (II. stupňa) by tento rozdiel bol až 21,5 %.

Vo všeobecnosti teda platí, že vyššie vzdelaní zamestnanci viac zarábajú, avšak sekundárne rastie u nich aj rozdiel v odmeňovaní žien a mužov a teda aj rozdiel v ich celoživotnom zárobku.

Tak ako sme vyššie uvádzali, faktorov vplývajúcich na rozdiely v odmeňovaní žien a mužov je viacero, preto musíme byť obozretní pri interpretácii a používaní štatistických údajov. Ako príklady je možné uviesť napr. častejšiu prácu žien na čiastočný úväzok, početnejšie zastúpenie žien v menej lukratívnych odvetviach a na nižšie platených pozíciách, menej žien v manažérskych pozíciách a pod. My v TREXIMA Bratislava rozdiely v odmeňovaní mužov a žien na rovnakej pozícii nemáme. Rovnaká práca = rovnaká pláca.

Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP za obdobie 4. štvrťroku 2022