Mzdy a analýzy
Lesezeit 03:42
Mzdy a analýzy
Kategorie:
Mzdy a analýzy

Leto je obdobím dovoleniek. Čerpajú ženy viac dovolenky a koľko si jej doprajú?

Letné mesiace sa už tradične spájajú s dovolenkami. Školáci majú prázdniny, výrobné spoločnosti celozávodné dovolenky. Aký vplyv má toto obdobie na čerpanie dovoleniek?

Letné mesiace sa už tradične spájajú s dovolenkami. Školáci majú prázdniny, výrobné spoločnosti celozávodné dovolenky. Aký vplyv má toto obdobie na čerpanie dovoleniek?

Mesiace júl až september patria k obdobiu, kedy si zamestnanci na Slovensku čerpajú najviac dovoleniek. Potvrdzujú to aj údaje Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP. V rámci referenčného obdobia (3Q, 2020 – 2022) čerpali zamestnanci na Slovensku priemerne 20,51 hodín dovolenky mesačne, čo predstavuje takmer 40 % celoročného čerpania.

Obrázok 1 Čerpanie dovoleniek v rámci jednotlivých kvartálov, Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP za obdobie 2020 – 2022, Spracovanie: TREXIMA Bratislava spol. s r. o.

Ženy verzus muži

Zo štatistických výstupov možno konštatovať, že ženy na Slovensku čerpali viac dovoleniek ako muži. V rámci referenčného obdobia sa to potvrdzuje v jednotlivých krajoch, odvetviach a aj pri medziročnom porovnaní. Rozdiel je primárne spôsobený nutnosťou zabezpečiť starostlivosť o deti počas školských (letných) prázdnin, ktorú často zabezpečujú vo väčšej miere práve ony.

Regionálne rozdiely

Ak sa na štatistické údaje pozrieme z regionálneho pohľadu, je dôležité na úvod uviesť, že dáta sú spracovávané podľa sídla zamestnávateľa, nie podľa miesta trvalého bydliska zamestnanca. Najviac boli čerpané dovolenky zamestnancami v Košickom kraji, a to na úrovni priemere 21,25 hodín mesačne. U žien to bolo 22,59 hodín mesačne, u mužov iba 20,18 hodín dovolenky mesačne. V priemere najmenej muži dovolenku čerpajú v Trnavskom kraji (19 hodín mesačne) a ženy v Prešovskom kraji (20,39 hodín mesačne).

Obrázok 2 Čerpanie dovoleniek v rámci jednotlivých krajov – rozdiel medzi ženami a mužmi, Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP za obdobie 2020 – 2022, Spracovanie: TREXIMA Bratislava spol. s r. o.

Čerpanie dovoleniek z pohľadu odvetví

Ak čerpanie dovoleniek skúmame z pohľadu odvetví, školské prázdniny a povinné čerpanie dovoleniek spôsobujú, že najvyššie čerpanie v rámci referenčného obdobia bolo zaznamenané v odvetví Vzdelávanie (v priemere takmer 50 hodín mesačne), v „kovidovom roku“ 2020 dokonca takmer 53 hodín mesačne na zamestnanca. Priemerné čerpanie dovoleniek za ostatné odvetvia bolo pritom na úrovni 18,9 hodín mesačne. Odvetvie Vzdelávanie je zároveň odvetvím s najväčším podielom žien (ženy predstavujú až 79,7 % z celkové počtu zamestnancov). Nie je preto prekvapením, že v rámci odvetvia Vzdelávania bol rozdiel medzi čerpaním dovoleniek mužmi a ženami druhý najvyšší, a to na úrovni 3,47 hodiny mesačne.

Odvetvie Zdravotníctvo a sociálna pomoc, kde ženy predstavujú až 79,5 % zamestnancov, je prekvapivo odvetvím, v ktorom mali muži tretie najvyššie čerpanie dovoleniek zo všetkých odvetví.

Medzi odvetvia s vysokým zastúpením žien patrí aj Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie (72,5 % žien). Odvetvie, v ktorom bolo druhé najvyššie čerpanie dovoleniek v referenčnom období (priemerne na úrovni 26,76 hodín mesačne), bolo zároveň odvetvím s najväčším rozdielom medzi mužmi a ženami. Kým ženy vo Verejnej správe a obrane; povinnom sociálnom zabezpečení čerpali priemerne 28,11 hodín dovolenky mesačne, muži iba 21,67.

Štatistické údaje ukazujú, že v SR máme dve odvetvia, v ktorých v referenčnom období čerpali dovolenku viac muži ako ženy – Umenie, zábava a rekreácia a Administratívne a podporné služby. Jednalo sa však o nevýznamné rozdiely neprekračujúce jednu hodinu mesačne.

Sezónnosť však ovplyvňuje aj opačný pól – odvetvia s najnižším čerpaním dovoleniek. Oproti ostatným, obe pohlavia najmenej čerpajú dovolenky v odvetviach Ubytovacie a stravovacie služby, Administratívne a podporné služby a Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov.

Obrázok 3 Čerpanie dovoleniek z pohľadu odvetví- rozdiel medzi ženami a mužmi, Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP za obdobie 2020 – 2022, Spracovanie: TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

Veríme, že či ste sa už v riadkoch tohto článku našli alebo nie, mali ste možnosť čítať ho z pohodlia plážového ležadla počas Vašej letnej dovolenky.

Autor: Natália Cíbiková, TREXIMA Bratislava   Foto:  Shutterstock