Spravodajstvo
Reading time 06:26
Spravodajstvo
Category:
Spravodajstvo

Ktoré povolania sú IN a ktoré OUT a čo o tom rozhoduje?

Čo ovplyvňuje vznik a zánik povolaní?

Trh práce je dynamický a reaguje na rôzne faktory, ktoré formujú jeho nielen súčasný stav, ale aj budúci vývoj. Medzi najdôležitejšie z nich patria:

  1. Globalizácia – najmä otvorené trhy, medzinárodná konkurencia.
  2. Technologický pokrok – robotizácia, automatizácia, informačné technológie, strojové učenie, big data a umelá inteligencia (UI) zamerané na transformáciu produktov, tovarov a služieb.
  3. Environmentálne zmeny – zvýšený dôraz na environmentálnu udržateľnosť, dynamický prechod na zelené podnikanie a vznik povolaní najmä z oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
  4. Kultúrne a spoločenské zmeny – meniace sa spoločenské hodnoty a trendy, ale aj migrácia, ktorá ovplyvňuje dostupnosť pracovnej sily.
  5. Demografický vývoj – najmä starnutie svetového obyvateľstva vytvára tlak na vznik nových povolaní.
  6. Ekonomické a sociálne faktory – hospodárska situácia, recesie, dopyt po pracovnej sile, investície, inflácia a ďalšie.
  7. Vzdelávanie a odborná príprava – dostupnosť zručností, schopnosť flexibilne sa prispôsobiť technologickému pokroku a najmä celoživotné vzdelávanie dospelých.
  8. Regulácie a legislatívne prostredie – úpravy BOZP, minimálnej mzdy, kybernetickej bezpečnosti, GDPR, prechod na zelené hospodárstvo, ale aj najnovšie regulácie používania UI.

Ľudia za zmenami v zamestnaniach vidia často najmä technologický pokrok. Mnohí už na vlastnej koži zistili, že s rozvojom automatizácie, robotiky a teraz najmä UI sa zmenil spôsob, akým vykonávajú svoju prácu. Podľa PESTLE analýzy Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie je významným fakt, že „v SR je 34 % pracovných pozícií priamo ohrozených automatizáciou, digitalizáciou a u 31 % pracovných miest dôjde k významnej zmene náplne práce[1]“.

Ktoré globálne trendy prinesú nové povolania?

Technologický pokrok, najmä digitalizácia, automatizácia a zelené technológie významne zmenili požiadavky na zručnosti zamestnancov a poskytli priestor na vznik nových pracovných príležitostí. Vývoj multisektorových technológií, digitálnych platforiem a aplikácií, rozvoj UI a big data sú jedným z hlavných motorov zmien na trhu práce. Zabezpečenie ich bezpečnosti následne podnietilo rozvoj kybernetickej bezpečnosti.

Adaptácia na klimatické zmeny, ktorá spôsobila vznik rôznych envirotrendov, podnietila rozvoj biotechnológií, technológií na zmierňovanie klimatických zmien a vznik ESG štandardov (určených na environmentálne a sociálne riadenie firiem). Podporila tiež rozvoj poľnohospodárskych technológií.

Aké pozície tieto trendy prinesú?

Kombináciou rôznych trendov sa menia a aj budú meniť požiadavky na kvalifikáciu pracovnej sily a jej pripravenosť pre trh práce. Rozhodujúce budú jej zručnosti, ochota a rýchlosť prispôsobovať sa zmenám.

V súčasnosti, s rozvojom IT a rastúcim dopytom po softvérových aplikáciách, sa zamestnania z tejto oblasti tešia veľkému záujmu zamestnávateľov a zároveň patria medzi najlepšie platené. Taktiež sa to týka zamestnaní zameraných na spracovanie a prenos dát, využívanie UI a strojového učenia, špecialistov na big data alebo špecialistov na biznis inteligenciu. Z oblasti sociálnych médií sa zvýšil dopyt po odborníkoch na digitálny marketing, ktorí vytvárajú obsah, analyzujú dáta a riadia reklamné kampane. Automatizácia a robotizácia volá po zamestnaniach typu „inžinieri na robotizáciu“, ale aj po elektrotechnikoch. V rámci optimalizácie vlastností rôznych materiálov sú žiadaní materiáloví inžinieri.

Svetové populačné zmeny, najmä starnutie obyvateľstva, vplývajú na dostupnosť pracovnej sily a taktiež aj na vznik nových povolaní, napr. v oblasti starostlivosti o seniorov, pričom je vysoký dopyt aj po lekároch špecialistoch. Výskum v oblasti biotechnológií a medicíny viedol k vzniku nových povolaní, akými sú genetickí poradcovia, bioinformatici a odborníci na 3D tlač orgánov. Rastúci dôraz na udržateľnosť a snaha o zníženie emisií CO2 zase podnietila vznik povolaní súvisiacich s využívaním obnoviteľných zdrojov energie, ale zvýšil sa aj dopyt napr. po samotných energetikoch. S nárastom kybernetických hrozieb vzrástol dopyt po odborníkoch na kybernetickú a informačnú bezpečnosť, ktorí chránia dáta a siete pred útokmi. Na vývoj nových, efektívnejších a bezpečnejších metód pre používateľov pri uskutočňovaní finančných transakcií, sú žiadaní fintech inžinieri, či špecialisti na e-obchodovanie.

K negatívnym aspektom zmien na trhu práce patrí najmä: zníženie/strata motivácie a spokojnosti zamestnancov (najmä v súvislosti s pocitom „neprispôsobenia sa dobe“), zvýšená fluktuácia, obava z možných vysokých požiadaviek zamestnávateľov na budúcich zamestnancov, strach zo zmeny v neistej dobe a iné. Zmeny na trhu práce však prinášajú aj pozitívne aspekty. Nové pracovné modely (home office, freelancing) umožňujú väčšiu flexibilitu pri organizácii pracovného času a miesta. Technologický pokrok a nové povolania na rozmanitom trhu práce prinášajú viac pracovných príležitostí, s možnosťou rýchlejšieho kariérneho rastu a osobného rozvoja.

Ktoré technológie prinesú pokles alebo aj zánik pracovných miest?

S vývojom technológií sa mení nielen svet okolo nás, ale aj pracovné možnosti. Automatizácia, roboty, strojové učenie a UI postupne nahrádzajú ťažkú i menej náročnú manuálnu prácu v priemysle (najmä pomocní pracovníci), ale napríklad aj v logistike, doprave, poštových službách a skladoch. Zároveň pravdepodobne budú mnohé administratívne úlohy (spracovanie faktúr, účtovníctvo, ľudské zdroje) nahradené softvérom a automatizovanými procesmi (administratívni pracovníci, účtovníci, klientska podpora, kóderi, testeri, audítori apod.).

Rastúci technologický pokrok a digitalizácia menia požiadavky na zručnosti zamestnancov, pričom nízkokvalifikované pozície sú ohrozené najviac. Digitálna transformácia mení tradičné hranice firiem, vytvára nové obchodné modely (napr. s nižšou potrebou terénnych obchodníkov). S rastom e-commerce a samoobslužných systémov bude potreba zamestnancov v kamenných obchodoch nižšia (predavači, pokladníci, pracovníci SBS), rovnako tak s nástupom online platobných systémov a automatizovaných služieb (bankoví úradníci).

Fyzický nedostatok pracovnej sily predikovaný do roku 2050 môže vďaka týmto technológiám prekonať zväčšujúcu sa priepasť na trhu práce. A preto: Sledujte trendy! Zaujímajte sa o to, aké povolania sú v súčasnosti žiadané a aké sa očakávajú v budúcnosti. Tam smerujte svoju kariéru. Neustále sa vzdelávajte a zdokonaľujte svoje zručnosti! Kurzy, workshopy a online vzdelávanie Vám pomôžu udržať krok s novými technológiami a nástrojmi. Budujte si profesionálne kontakty a pracujte na svojich medziľudských vzťahoch a mäkkých zručnostiach!


[1] Stratégia zručností – Slovenská republika (OECD)