Spravodajstvo
Reading time 05:22
Spravodajstvo
Category:
Spravodajstvo

Medzinárodný deň workoholikov: V ktorých odvetviach ho oslavujú?

V tomto článku sa dočítate o odvetviach a zamestnaniach so znakmi workoholizmu. Ide o odvetvia a zamestnania, ktoré vykazujú vyššie počty odpracovaných hodín a tiež tie, v ktorých zamestnanci reálne odpracujú viac ako je stanovené.

V dnešnom uponáhľanom svete sa stáva produktivita práce novodobým „ukazovateľom úspechu“. Hovorí sa, že všetkého veľa škodí. Nadmerný čas strávený v práci a neutíchajúca závislosť dosahovať vysoké výkony  patria k  negatívnym javom spomínaného „ukazovateľa úspechu“ a tiež k hlavným znakom workoholizmu. Medzinárodným dňom workoholikov, ktorý si každoročne pripomíname 5. júla, poukazujeme nielen na dôležitosť rovnováhy pracovného a súkromného života, ale vo všeobecnosti na zdravý vzťah k práci.

Podľa Eurostatu sa priemer skutočného týždenného odpracovaného času v krajinách Európskej Únie v roku 2023 pohyboval na úrovni 36,1 hodiny. V prípade Slovenska sa hodnota pohybovala na úrovni 37,6 hodiny. Slovensko tak spolu s ďalšími 16 členskými krajinami patrí ku krajinám s nadpriemerným týždenným odpracovaným časom.

Zdroj údajov: Statistics | Eurostat (europa.eu)

Na slovenskom trhu práce tiež nachádzame konkrétne odvetvia a zamestnania, ktoré vykazujú nadpriemerný odpracovaný čas, pričom v tomto prípade uvažujeme o priemernom mesačnom počte odpracovaných hodín. Medzi odvetvia s najvyšším počtom odpracovaných hodín v roku 2023 patrili odvetvia Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, Ostatné činnosti, Ubytovacie a stravovacie služby, Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov a  v neposlednom rade aj odvetvie Informácie  a komunikácia.

Tieto odvetvia vykazovali v priemere 150 až 154 odpracovaných hodín mesačne, čo je viac ako celoslovenský priemer.

Zdroj údajov:  Trexima Bratislava 

Priemerný mesačný počet odpracovaných hodín nie je jediným ukazovateľom, ktorým identifikujeme odvetvia a zamestnania s vyšším pracovným nasadením. Ďalším z nich je podiel priemerného reálneho  počtu odpracovaných hodín za deň a  priemerného stanoveného  počtu odpracovaných hodín za deň. Aj prostredníctvom tohto ukazovateľa vykazovalo odvetvie  Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov najvyššiu pracovnú angažovanosť, pričom zamestnanci pracujúci v tomto odvetví v priemere odpracovali až 97 % zo stanoveného počtu odpracovaných hodín za deň. V poradí druhým a tretím odvetvím s najvyšším podielom, boli Administratívne a podporné služby a Umenie, zábava a rekreácia. Zamestnanci z týchto odvetví odpracovali v priemere 96 % zo stanoveného počtu odpracovaných hodín za deň. Ďalšími odvetviami v poradí s podielom 95 % boli Ubytovacie a stravovacie služby a Ostatné činnosti.

Zdroj údajov:  Trexima Bratislava

Nadpriemerné mesačné počty odpracovaných hodín za deň vykazovali aj niektoré konkrétne zamestnania. Rebríček workoholikov v roku 2023 viedli Opatrovatelia pre deti s mesačným počtom odpracovaných hodín 179. Ďalej Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení a Zdravotnícki záchranári s rovnakým priemerným počtom odpracovaných hodín za mesiac, a to 163. Štvrté a piate miesto patrilo chovateľom hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny) a Vodičom autobusov, trolejbusov a električiek. S veľmi podobným priemerným počtom odpracovaných hodín za mesiac (156 – 157 h) nasledovali Špecialisti v oblasti religionistiky, Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá, Pomocní pracovníci v živočíšnej výrobe, Predavači v stánkoch a na trhoch (okrem rýchleho občerstvenia) a Riadiaci pracovníci (manažéri) vo veľkoobchode a maloobchode.

Zdroj údajov:  Trexima Bratislava

Podobne ako v prípade odvetví, aj v prípade zamestnaní vieme určiť tie s najvyššími podielmi reálne odpracovaných a stanovených hodín za deň. Tu v rebríčku vedú za rok 2023 Rádiologickí asistenti, ktorí v priemere odpracovali 105 % zo stanoveného počtu odpracovaných hodín. K tým, ktorých priemerný reálny počet odpracovaných hodín za deň presahuje ten stanovený ďalej patrili Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení (102 %), Lekári špecialisti (102 %), Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny) (101 %) a Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti (101 %). Kto pracoval na 100%? Boli to Pomocní pracovníci v živočíšnej výrobe, Operátori parných strojov a kotlov, Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov a Všeobecní lekári. Posledným z desiatich s najvyššími podielmi boli Opatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, ktorí v priemere odpracovali 98 % stanoveného počtu odpracovaných hodín.

Zdroj údajov: Trexima Bratislava

V niektorých odvetviach a zamestnaniach je vyššie spomenutý podiel reálneho priemerného počtu odpracovaných hodín za deň a stanoveného priemerného počtu odpracovaných hodín za deň nižší ako 100 %, a v niektorých je naopak podiel vyšší ako 100% . Vo všeobecnosti sa nepredpokladá a od zamestnancov ani neočakáva, že ich reálny počet odpracovaných hodín denne bude rovný stanovenému. Podiel nižší ako 100 % je spôsobený napríklad čerpaním dovolenky, pracovnou neschopnosťou, ošetrovaním člena rodiny, neplateným voľnom, či neospravedlnenou absenciou. Sú to položky, ktoré sa nezapočítavajú do odpracovaného času. Položkou, ktorá sa naopak započítava do odpracovaných hodín sú nadčasy a práve tie spôsobujú podiely vyššie ako 100 %.

Okrem vyššie spomenutých existuje samozrejme ešte množstvo ďalších spôsobov ako identifikovať odvetvia a zamestnania, ktoré vykazujú znaky workoholizmu. Je tiež dôležité si uvedomiť, že vyšší počet odpracovaných hodín nemusí byť ihneď prejavom nezdravého vzťahu k práci, pracovný čas zamestnanca môže byť do istej miery ovplyvnený ďalšími faktormi ako chýbajúci personál, či horšia finančná situácia v rodine.