Reading time 03:12
Category:

Zákon o službách zamestnanosti

Zákon č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.

Zákon č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti. Účastníkom týchto právnych vzťahov môže byť:

 • orgán štátnej správy,

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,

 • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,

 • samosprávny kraj,

 • obec,

 • občianske združenie, nezisková organizácia a nadácia podľa osobitných predpisov,

 • zamestnávateľ,

 • partnerstvo,

 • uchádzač o zamestnanie,

 • záujemca o zamestnanie,

 • zamestnanec,

 • samostatne zárobkovo činná osoba,

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva alebo zabezpečuje činnosti podľa tohto zákona, najmä pri sprostredkovaní zamestnania, odborných poradenských službách, vzdelávaní a príprave pre trh práce,

 • štátny príslušník krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, alebo osoba bez štátnej príslušnosti,

 • občan členskej krajiny EÚ a jeho rodinní príslušníci.

Služby zamestnanosti v zmysle tohto zákona predstavujú systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania, zmene zamestnania, obsadzovaní voľných pracovných miest a uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom na pracovné uplatnenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Služby zamestnanosti na území Slovenskej republiky poskytujú:

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,

 • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,

 • právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania, poskytujú odborné poradenské služby a uplatňujú aktívne opatrenia na trhu práce na základe uzatvorenej písomnej dohody s ústredím alebo na základe uzatvorenej písomnej dohody v rámci partnerstva,

 • právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu,

 • agentúra dočasného zamestnávania a

 • agentúra podporovaného zamestnávania.

Zákon o službách zamestnanosti ďalej upravuje aj nasledovné oblasti:

 • pôsobnosť Ústredia a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

 • právo na prístup k zamestnaniu,

 • lekársku posudkovú činnosť, odborné konzílium posudkových lekárov a kontrolu dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti,

 • povinnosti zamestnávateľa (napr. pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím, pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie, pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky a iné),

 • služby zamestnanosti poskytované právnickou osobou a fyzickou osobou (povinnosti agentúr dočasného zamestnávania a podporovaného zamestnávania, sprostredkovanie zamestnania za úhradu),

 • aktívne opatrenia na trhu práce, ktorými sú evidencia uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie, voľných pracovných miest a zamestnávateľov, informačné a poradenské služby a odborné poradenské služby, vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie alebo zamestnanca či príspevky poskytované úradom práce (napr. príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, príspevok na podporu udržania pracovných miest, príspevok na dochádzku za prácou a iné),

 • podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím,

 • evidenciu údajov a pohľadávok zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ústredia a úradu,

 • kontrolnú činnosť vykonávanú ministerstvom, ústredím a úradom,

 • ďalšie záležitosti týkajúce sa služieb zamestnanosti.