Reading time 03:04
Category:

Som absolvent školy, čo ďalej?

Ak študent ukončí štúdium a stane sa nezamestnaným, má možnosť zaradiť sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (úrad). Evidencia na úrade po ukončení strednej/vysokej školy je dobrovoľná, nejedná sa teda o povinnosť, ale o možnosť stať sa evidovaným uchádzačom o zamestnanie. Ak sa absolvent rozhodne, že chce byť […]

Ak študent ukončí štúdium a stane sa nezamestnaným, má možnosť zaradiť sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (úrad). Evidencia na úrade po ukončení strednej/vysokej školy je dobrovoľná, nejedná sa teda o povinnosť, ale o možnosť stať sa evidovaným uchádzačom o zamestnanie.

Ak sa absolvent rozhodne, že chce byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie po ukončení sústavnej prípravy na povolanie (štúdia), musí si osobne podať písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt (žiadosť o zaradenie do evidencie absolvent získa priamo na úrade).

Ak si absolvent vysokej školy podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní od vykonania štátnej skúšky, úrad ho zaradí do evidencie odo dňa nasledujúceho po vykonaní skúšky. Ak to však absolvent nestihne v tejto lehote, úrad ho zaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa osobného podania žiadosti. Absolventovi strednej školy stačí podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7. septembra daného kalendárneho roku, nakoľko aj preňho platí 7 dňová lehota, ale absolvent strednej školy je považovaný za nezaopatrené dieťa do 31. augusta a rodičovi ešte za toto obdobie patrí prídavok na dieťa. Absolvent strednej školy si však žiadosť môže podať aj skôr, bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, ak o to má záujem. V takomto prípade rodičovi nepatrí prídavok na dieťa. V prípade, ak bude absolvent strednej školy pokračovať v štúdiu na vysokej škole, t.j. ak si podal prihlášku na štúdium na vysokú školu, žiadosť o zaradenie do evidencie mu stačí podať do 7. septembra, ale len v prípade, ak na štúdium nebol prijatý. Ak na vysokoškolské štúdium prijatý bol, úrad ho do evidencie nezaradí.

Absolvent spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade predkladá:

  • platný občiansky preukaz,

  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, diplom),

  • potvrdenie o dobe štúdia vydané školou,

  • vyhlásenie o (ne) podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium I. stupňa, II. stupňa, III. stupňa.

Zamestnanec úradu pri podávaní žiadosti poskytne absolventovi informácie o podmienkach evidencie. Úrad tiež poskytuje uchádzačovi o zamestnanie:

  • informácie o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest (sprostredkovanie zamestnania je bezplatné);

  • informačno-poradenské služby (pri voľbe povolania, výbere zamestnania a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní);

  • odborné poradenské služby (vypracovanie individuálneho akčného plánu, individuálne a skupinové poradenstvo);

  • informácie o nástrojoch aktívnych opatrení na trhu práce (o vzdelávaní a príprave pre trh práce a príspevkoch napr. na samostatnú zárobkovú činnosť, na presťahovanie za prácou, na dopravu do zamestnania a pod.). 

Absolventovi nárok na dávku v nezamestnanosti nevzniká.

Z evidencie na úrade vyplývajú absolventovi, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nielen práva, ale aj určité povinnosti.

Ak si absolvent nepodá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v zákonom stanovenej lehote, je považovaný za dobrovoľne nezamestnaného, z čoho mu vyplýva zákonná povinnosť hradiť si povinné zdravotné poistenie resp. doplatiť si alikvotnú časť.