Mzdy a analýzy
Reading time 05:14
Mzdy a analýzy
Category:
Mzdy a analýzy

Chemický sektor u nás je moderný

Chemický sektor patrí medzi najstabilnejšie sektory nášho hospodárstva.

Chemický sektor patrí medzi najstabilnejšie sektory nášho hospodárstva, tvrdí Alena Ciburová, tajomníčka Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu TREXIMA Bratislava.

Aj napriek tomu, že chemický priemysel je dlhodobo vnímaný v očiach verejnosti negatívne, patrí tento sektor medzi najdôležitejšie a najstabilnejšie oblasti hospodárstva. Jeho význam pre národné hospodárstvo sa v plnej miere prejavil počas pandémie, keď bol stabilizujúcim sektorom nevyhnutným pre činnosť ostatných odvetví.

Chemické výrobky slúžia nielen na priamu spotrebu, ale primárne sa až 75 percent jeho produktov využíva na výrobu a spracovávanie v ďalších priemyselných odvetviach, ako sú automobilový, textilný, elektrotechnický či strojársky a mnoho ďalších. Okrem nenahraditeľnej pozície v produkčnom reťazci zohráva chemický a farmaceutický priemysel dôležitú úlohu v neustále sa zvyšujúcom tlaku na skvalitňovanie životného prostredia. Jedným z hlavných cieľov a ústredným smerovaním členských štátov Európskej únie je zabezpečiť kvalitné životné prostredie. Neodmysliteľnú úlohu v tomto procese má vývoj a produkcia „zelených – ekologických“ produktov a zavádzanie obehovej ekonomiky či využívanie obnoviteľných zdrojov energií.

Odvetvie farmaceutického priemyslu má tiež svoje stabilné miesto v slovenskom hospodárstve. Okrem výroby liečiv sa Slovensko v súčasnosti stáva atraktívnym cieľom pre výrobu zdravotníckych pomôcok, ktoré sa vyvážajú do celého sveta. Nevyčísliteľným prínosom farmaceutického priemyslu je nielen produkcia liečiv, ktoré pomáhajú zlepšovať zdravie a životnú úroveň obyvateľstva, ale aj podpora a investície do vedecko-výskumnej činnosti.

Tento vývoj so sebou neodmysliteľne prináša aj zvýšený tlak na zabezpečenie kvalitnej pracovnej sily v sektore schopnej odpovedať na tieto výzvy. Problematikou zabezpečenia kvalifikovaných ľudských zdrojov sa zaoberá aj národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike, ktorý realizuje spoločnosť TREXIMA Bratislava. Záujmy v oblasti zvyšovania kvality ľudských zdrojov pre sektor a podporu ich flexibility na inovácie zastáva Sektorová rada pre chémiu a farmáciu, zložená z odborníkov z priemyslu, zo vzdelávania, z verejnej správy, územnej samosprávy a profesijných organizácií.

Ako bude vyzerať zamestnanec budúcnosti?

Ani chemický a farmaceutický priemysel nie sú výnimkou v globálnom trende digitalizácie a automatizácie procesov. Na rozdiel od svojich konkurentov sa sektor už v súčasnosti pýši vysokou mierou zavádzania inovácií, čo vedie k neustále sa zvyšujúcej potrebe získavania zamestnancov s interdisciplinárnymi a IT zručnosťami. Vysoká miera automatizácie priemyslu síce prináša benefity v podobe znižovania nárokov na manuálne zručnosti, ale zvyšuje záťaž na zamestnancov v oblasti prehlbovania odborných vedomostí, odborných zručností a kompetencií.

Na túto skutočnosť reagujú nielen vzdelávacie inštitúcie, ale rovnako je potrebné podporiť rozvoj a adresnosť systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v sektore. Zamestnávatelia v sektore neustále rozširujú portfólio spolupráce so študentmi stredných a vysokých škôl, ponúkajú možnosti stáží a duálneho vzdelávania, čím prispievajú k odbornej príprave a výchove budúcich zamestnancov s praktickými skúsenosťami. V kontexte globálnych zmien sa kladie dôraz na zvyšovanie technických a manuálnych zručností, ale aj posilnenie kritického myslenia a flexibility zamestnancov.

Veda, výskum aj inovácie

Inovácie ženú dopredu rozvoj hospodárstva. Chemický a farmaceutický sektor participujú na ich zavádzaní, ale aj na ich samotnom výskume a vývoji. Slovensko disponuje stabilnou základňou kvalitných vedeckých a vzdelávacích inštitúcií a špičkových odborníkov, ktorí sa aktívne podieľajú na vedeckých výskumoch a ich širokej škále aplikácií.

Budúcnosť tkvie v zelených technológiách

Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja je jednou z priorít environmentálnych stratégií. K mechanizmom vytvorenia stabilnej „bioekonomiky“ patrí aj podpora produkcie priemyselných biotechnológií, ktoré sú producentom materiálov, chemikálií a energie na „zelenej“ báze. Biotechnologické produkty môžu byť vďaka svojmu biologickému charakteru alternatívou k fosílnym palivám a prinášajú výhody v podobe nižších energetických nárokov.

Ako reaguje štát?

Slovenská republika prijala a vytvorila Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, vďaka ktorej sa zameriava na päť domén na podporu vymedzených oblastí ekonomiky, ktoré je potrebné podporiť. S chemickým sektorom priamo súvisí oblasť Inovatívny priemysel pre 21. storočie a nepriamo aj Zdravé potraviny a životné prostredie. Orientácia na inovatívny priemysel prináša do sektora transformáciu výrobného charakteru slovenského priemyslu na výrobno-vývojový, zameraný na oblasť verejného záujmu, ktorý prinesie nárast počtu dlhodobo udržateľných pracovných miest.

Napriek svojej nespornej potrebe, užitočnosti a dôležitosti chemický a farmaceutický priemysel dlhodobo pociťujú pretrvávajúci nízky záujem o štúdium v odbore. V najbližších piatich rokoch sa očakáva v sektorových zamestnaniach potreba doplniť na trh práce celkovo päťtisíc osôb. V rovnakom období sa z korešpondujúcich odborov vzdelania uplatní v sektore približne tisíc absolventov, čo bude pre budúcnosť sektora znamenať nedostatok kvalifikovaných odborníkov.

Výber štúdia pre oblasť chémie a farmácie má teda vysokú perspektívu budúceho uplatnenia a zárobkov prevyšujúcich priemerné mzdy v republike. Viac o trendoch budúcej perspektívy v sektore je možné sledovať na stránke www.trendyprace.sk a prehľad o úspešnosti absolventov chemických a farmaceutických odborov na www.uplatnenie.sk. Obe stránky vznikli pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Pripravila: Alena Ciburová, tajomníčka Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu   Foto:  Shutterstock