Spravodajstvo
Olvasási idő 02:40
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Návrat neaktívnych osôb na trhu práce do pracovného prostredia je náročný, avšak nie nemožný

Občianske združenie myJUMP.sk začalo pracovať na projekte s názvom „Krokom k úspešnej budúcnosti“. Cieľom projektu je zvyšovanie kvality života osôb neaktívnych na trhu práce.

Občianske združenie myJUMP.sk sa v tomto roku stalo prijímateľom v rámci Výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-03 – Krok za krokom. Vďaka tejto finančnej podpore v júni 2022 začali pracovať na projekte s názvom „Krokom k úspešnej budúcnosti“. Cieľom projektu je zvyšovanie kvality života osôb neaktívnych na trhu práce prostredníctvom individualizovanej formy poskytovania služieb zamestnanosti za účelom aktivácie klienta v súvislosti s podporou nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19. Plánovaná dĺžka realizácie projektu je 15 mesiacov. Na projekte aktívne pracuje 12 zamestnancov organizácie. Za necelé 3 mesiace realizácie projektu sa podarilo zachytiť 21 neaktívnych osôb, s ktorými má organizácia podpísanú zmluvu o poskytovaní bezodplatnej služby. V súčasnosti sa schyľuje k umiestneniu prvej osoby do pracovného prostredia a opätovnému zaradeniu na trh práce.

Záujem o účasť na projekte prejavilo za prvé dva mesiace spolu 343 osôb. Avšak podmienky účasti, ktoré sú stanovené zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prinútilo občianske združenie vyradiť 172 ľudí, čo je približne 50 % záujemcov. Dôvodmi na vyradenie boli prebiehajúce štúdium, vzdelanie ukončené maturitnou skúškou alebo živnostenské podnikanie.

Ľudia majú problém vnímať, čo je status neaktívnej osoby na trhu práce. Práca s cieľovou skupinou je veľmi náročná. Táto situácia je spôsobená neochotou ľudí komunikovať so združením alebo s nedostatočnými komunikačnými zručnosťami. Združenie sa snaží prispôsobovať, no často klienti nereagujú aj napriek tomu, že s nimi majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní bezplatnej služby. Motivácia k nájdeniu si práce a zaradeniu sa na trh práce je u mnohých klientov veľmi nízka, až takmer žiadna. Avšak na druhej strane sú tu osoby, ktoré nedokončili stredoškolské vzdelanie zo zdravotných alebo rodinných dôvodov a v súčasnosti si uvedomujú, že získanie maturity je pre nich prvým krokom k úspechu na trhu práce.

  • myJUMP.sk je občianskym združením zameraným na kariérne a motivačné poradenstvo a poradenstvo v oblasti psychického zdravia, osobnostného rozvoja a osvety v zlepšovaní kvality života. myJUMP.sk je mimovládne neziskové občianske združenie. V organizácii pôsobia odborní poradcovia, ktorí poskytujú služby zamerané na vzdelávanie, poradenstvo a realizáciu odborného vedeckého výskumu. Využívajú nástroje ako sú poradenstvo v prevencii a eliminácii diskriminácie na trhu práce, kariérne poradenstvo, koučing, pohybová terapia, hipoterapia a muzikoterapia.

Občianske združenie myJUMP.sk realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom ” Krokom k úspešnej budúcnosti” (trvanie projektu: 06/2022 – 08/2023 | kód projektu ITMS2014+ 312081BTK4 | výzva: OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 – Krok za krokom)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.