Miesto výkonu práce
820 12, Chlumeckého 1941/2, 821 03 Bratislava-Ružinov, Slovensko
Dátum nástupu
Dohodou
Dátum pridania ponuky
1. 2. 2024 (aktualizácia 15. 2. 2024)
Druh pracovného pomeru
Pracovný pomer na neurčitý čas
Mzda (v hrubom)
V zmysle osobitných právnych predpisov
Počet voľných pracovných miest
1

Údaje o pracovnom mieste

Náplň práce

Najnáročnejšia činnosť: Vykonávanie vnútorného auditu na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy.


Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Vykonávanie vnútorného auditu a ostatných činností v súlade so všeobecne záväznými predpismi vydanými na vykonávanie finančnej kontroly a auditu, najmä zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, cieľom ktorých je:

a) overiť a hodnotiť účinnosť vnútorného kontrolného prostredia a kontrolných mechanizmov povinnej osoby a posúdiť existujúce riziká,

b) napomáhať k plneniu cieľov, úloh a zámerov orgánu verejnej správy,

c) prinášať systematický metodický prístup k zlepšovaniu efektívnosti finančného riadenia,

d) overiť a hodnotiť systém riadenia rizík, identifikovanie a hodnotenie možných rizík súvisiacich s finančným riadením povinnej osoby a inými činnosťami,

e) overiť dodržiavanie zákonnosti postupu a hospodárnosti pri verejnom obstarávaní vybraných zákaziek,

f) overiť a hodnotiť dodržiavanie osobitných predpisov, uzatvorených zmlúv, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov alebo vnútorných predpisov pri finančnom riadení a iných činnostiach,

g) overiť a hodnotiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami,

h) overiť a hodnotiť splnenie podmienok na poskytnutie verejných financií a dodržiavanie podmienok ich použitia,

i) overiť správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti,

j) overiť a hodnotiť spoľahlivosť výkazníctva a dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o finančných operáciách alebo ich častiach,

k) overiť a hodnotiť úroveň ochrany majetku, úroveň ochrany informácií a úroveň predchádzania podvodom, nezrovnalostiam a korupcii,

l) overiť a hodnotiť bezpečnosť a funkčnosť informačných systémov, primeranosť a úplnosť informácií, ktoré informačný systém obsahuje,

m) overiť splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených vnútorným auditom,

n) odporúčať zlepšenia riadenia rizík a finančného riadenia na minimalizáciu rizík,

o) overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti súvisiace s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným riadením,

p) overiť tvorbu rozpočtu, dodržiavanie určených záväzných ukazovateľov, správnosť použitia vybraných položiek, zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom,

r) overiť nastavenie a funkčnosť vnútorného kontrolného systému s dôrazom na predchádzanie korupcii, podvodom, konfliktom záujmov a dvojitému financovaniu, a taktiež dodržiavaniu uplatniteľných predpisov pri implementácii investícií a reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti,

s) overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Informácie o výberovom procese

Identifikátor výberového konania VK/2024/503

Služobný úrad: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu Chlumeckého 1941/2,Bratislava 82012

Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest 1

Predpoklady vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

ovládanie štátneho jazyka

bezúhonnosť


Zoznam požadovaných dokumentov

a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)

b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)

c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)

d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)

e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako

je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná

vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou

stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj

rozhodnutie podľa osobitného predpisu

f. Čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxi (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané).

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými

dokumentmi:

• v listinnej podobe

V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania,

na ktoré sa prihlasuje.

• v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní

V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú

už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

• bez autentifikácie (bez použitia eID karty)

V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované

dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením,

inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované

dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.

• po autentifikácii (s použitím eID karty)

V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému

úradu aj v listinnej podobe.

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania 31.01.2024

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania

spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 14.02.2024

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania

spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej

podobe

https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania

spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe

Chlumeckého 1941/2 82012 Bratislava - mestská časť Ružinov

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: február 2024

Predpokladané miesto konania výberového konania Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého 2, Bratislava.

Spôsob vykonania výberového konania písomná časť a ústna časť

Pracovný režim

Pružný pracovný čas

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

Aspoň 1 rok

Ďalšie požiadavky

Požadujeme znalosť zákonov:

- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

- Opatrenia Ministerstva financií

Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42,

ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších

opatrení

- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č.

MF/010824/2023-1411 k vykonávaniu vnútorného auditu - Metodické

usmernenie sekcie auditu a kontroly MF SR č. MF/006646/2022-1411

k finančnej kontrole. Počítačové znalosti: Microsoft Office pokročilý

Schopnosti a osobnostné vlastnosti: sebadôvera, svedomitosť s

spoľahlivosť, samostatnosť, motivácia, adaptabilita a flexibilita,

schopnosť pracovať pod tlakom, rozhodovacia schopnosť,

komunikačné zručnosti, analytické, koncepčné a strategické myslenie.

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

IČO

00166260

Adresa

Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava-Ružinov, Slovakia

Charakteristika spoločnosti

Ústredný orgán štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností. Hlavnou úlohou je štátna správa a odborný dozor v rezorte geodézie, kartografie a katastra.

Podobné pracovné ponuky

B

Bratislava, Malacky, Senec, Senica, Skalica, Home office
Dohoda o brigádnickej práci študentov, Pracovný pomer na kratší pracovný čas, Dohoda o pracovnej činnosti
1 000 € za mesiac
Aktualizované 20. 2. 2024

Slovensko, Home office
Práca na živnosť, Dohoda o vykonaní práce, Pracovný pomer na kratší pracovný čas, Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o brigádnickej práci študentov, Stáž
od 1 500 € do 2 500 € za mesiac
Pridané 12. 2. 2024

Bratislava
Pracovný pomer na neurčitý čas
1 760 € za mesiac
Aktualizované 23. 1. 2024
KS - KOMFORT Komárno, s.r.o.

Komárno
Pracovný pomer na neurčitý čas
od 900 € do 1 300 € za mesiac
Aktualizované 8. 2. 2024
P
PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.

Považská Bystrica
Pracovný pomer na neurčitý čas
od 1 200 € do 2 000 € za mesiac
Aktualizované 5. 2. 2024
M
ManpowerGroup Slovensko s.r.o.

Košický kraj
Pracovný pomer na neurčitý čas
2 200 € za mesiac
Aktualizované 31. 1. 2024
B

Bardejov
Pracovný pomer na určitú dobu
1 000 € za mesiac
Aktualizované 9. 2. 2024
E

Home office
Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o vykonaní práce, Práca na živnosť, Pracovný pomer na neurčitý čas
1 500 € za mesiac
Aktualizované 22. 1. 2024
E

Home office
Pracovný pomer na neurčitý čas, Práca na živnosť, Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti
1 500 € za mesiac
Aktualizované 22. 1. 2024
F
FIDELIA SERVICE, s. r. o.

Bratislava - Podunajské Biskupice, Home office
Pracovný pomer na kratší pracovný čas, Pracovný pomer na neurčitý čas, Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o brigádnickej práci študentov
1 000 € za mesiac
Aktualizované 12. 2. 2024
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Bratislava, Home office
Pracovný pomer na neurčitý čas
od 1 300 € do 1 500 € za mesiac
Aktualizované dnes
dm drogerie markt, s.r.o.

Bratislava, Home office
Pracovný pomer na neurčitý čas
3 097 € za mesiac
Aktualizované včera