Obec Kolíňany

Riaditeľ ZŠ a MŠ

Riaditeľ ZŠ a MŠ
Miesto výkonu práce
951 78 Kolíňany, Slovensko
Dátum nástupu
1. 9. 2024
Dátum pridania ponuky
14. 5. 2024
Druh pracovného pomeru
Pracovný pomer na neurčitý čas
Mzda (v hrubom)
V zmysle osobitných právnych predpisov
Počet voľných pracovných miest
1

Údaje o pracovnom mieste

Náplň práce

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

- kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v základnej škole v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania

- splnenie podmienok na zaradenie najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec

- bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť

- ovládanie štátneho jazyka

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- predloženie návrhu koncepcie rozvoja Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Hlavná 198, 95178 Kolíňany

- organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti

- výhodou je znalosť školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatívy základnej školy a ovládania maďarského jazyka

Informácie o výberovom procese

Výber z predložených ponúk

Pracovný režim

Jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

  • Vyššie odborné vzdelanie
  • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Oblasť vzdelávania: učiteľstvo (vrátane učiteľstva predmetov v kombináciách)

Dĺžka praxe

Aspoň 5 rokov

Digitálne zručnosti

  • Internet - Elementárna
  • Microsoft Excel - Pokročilá
  • Microsoft Word - Elementárna

Ďalšie požiadavky

Požadované doklady:

- žiadosť o účasť na výberovom konaní

- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov

- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, preukazujúce splnenie kvalifikačných predpokladov. Uchádzač, ktorý získal odbornú kvalifikáciu v inom štáte, predloží doklad o uznaní odbornej kvalifikácie získanej v inom štáte vydaný podľa zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti

- vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z.z. v znení neskorších

predpisov (uchádzač predloží čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o skutočnostiach, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a že na jeho osobu nie je podaná obžaloba)

- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca

- návrh koncepcie rozvoja Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Hlavná 198, 95178 Kolíňany (najviac v rozsahu 4 strán)

- súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 14.06.2024 do 12.00 h na adresu: Obecný úrad v Kolíňanoch, Nám.L.A.Aranya č.528, 95178 Kolíňany v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ ZŠaMŠ Kolíňany - NEOTVÁRAŤ“. V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky najneskôr 12.06.2024.

Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, budú termín, miesto a čas výberového konania oznámené výberovou komisiou najmenej sedem dní pred jeho začatím.

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno

Obec Kolíňany

IČO

00308111

Adresa

Nám. L.A.Aranya 528, 95178, Kolíňany, Slovensko

Internetová stránka

Charakteristika spoločnosti

Obecná samospráva - obecný úrad

Kontaktná osoba

Ing. Róbert Balkó
starosta obce
E-mail: [email protected]
Telefón: +421 905 445 563
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Podobné pracovné ponuky

P

Bratislava, Home office
Pracovný pomer na neurčitý čas
od 4 € do 8 € za hodinu
Aktualizované 13. 5. 2024
O
Obec Kolíňany

Kolíňany
Pracovný pomer na neurčitý čas
Neuvedená mzda
Aktualizované 14. 5. 2024
Z
Základná škola - Topoľová 8, 949 01

Nitra - Chrenová
Pracovný pomer na neurčitý čas
Neuvedená mzda
Aktualizované 3. 5. 2024
O

Kostolná pri Dunaji
Pracovný pomer na neurčitý čas
Neuvedená mzda
Aktualizované 14. 5. 2024
Z
Základná škola s Materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča č. 242

Horná Súča
Pracovný pomer na neurčitý čas
Neuvedená mzda
Aktualizované 19. 4. 2024
Z
Základná škola s Materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča č. 242

Horná Súča
Pracovný pomer na určitú dobu
Neuvedená mzda
Aktualizované 19. 4. 2024
Z
Základná škola, Ivana Bukovčana 3, Bratislava

Bratislava - Devínska Nová Ves
Pracovný pomer na neurčitý čas
Neuvedená mzda
Aktualizované 30. 4. 2024
Z
Základná škola, Ivana Bukovčana 3, Bratislava

Bratislava - Devínska Nová Ves
Pracovný pomer na neurčitý čas
Neuvedená mzda
Aktualizované 30. 4. 2024
Z
Základná škola, Ivana Bukovčana 3, Bratislava

Bratislava - Devínska Nová Ves
Pracovný pomer na neurčitý čas
Neuvedená mzda
Aktualizované 30. 4. 2024
Z
Základná škola s materskou školou Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok

Stráne pod Tatrami
Pracovný pomer na určitú dobu
Neuvedená mzda
Aktualizované 20. 3. 2024
Z
Základná škola s materskou školou Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok

Stráne pod Tatrami
Pracovný pomer na určitú dobu
Neuvedená mzda
Aktualizované 6. 2. 2024
Z
Základná škola s materskou školou Plaveč

Plaveč
Pracovný pomer na určitú dobu
Neuvedená mzda
Aktualizované 13. 5. 2024

Ďalšie ponuky zamestnávateľa

O
Obec Kolíňany

Kolíňany
Pracovný pomer na neurčitý čas
Neuvedená mzda
Aktualizované 14. 5. 2024