Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Vedúci / vedúca oddelenia prevádzky a ekonomiky Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Vedúci / vedúca oddelenia prevádzky a ekonomiky Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Miesto výkonu práce
Jilemnického 1710/48, 974 04 Banská Bystrica, Slovensko
Dátum nástupu
Dohodou
Dátum pridania ponuky
27. 5. 2024 (aktualizácia 27. 6. 2024)
Druh pracovného pomeru
Pracovný pomer na neurčitý čas
Mzda (v hrubom)
V zmysle osobitných právnych predpisov
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení č. 553/2003 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. v platnom znení, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov. Platová trieda: 8.
Počet voľných pracovných miest
1

Údaje o pracovnom mieste

Náplň práce

Komplexné zabezpečenie účtovníckych agend - zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle platných smerníc a legislatívnych predpisov,  účtovníctva v ekonomickom informačnom systéme iSPIN (využívanie modulov: Pokladňa, Logistika, Banka, Platobné poukazy, Rozpočet, Účtovníctvo, Majetok, Finančné plánovanie a rozpočtovanie, Výkazníctvo, Programové rozpočtovanie. Uzatváranie hospodársko - dodávateľských zmlúv - zodpovednosť za dodržiavanie Zákona o verejnom obstarávaní (organizovanie, zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb). Samostatná odborná práca a zabezpečovanie správy majetku štátu vo vymedzenom úseku. Samostatná odborná práca na úseku ekonomiky práce. Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania. Vykonáva administratívnu finančnú kontrolu podľa zákona č. 357/2015 Z.  z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov. Komplexné zabezpečovanie využívania dopravných prostriedkov, organizačné zabezpečenie ekonomického a prevádzkového úseku knižnice. Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

Informácie o výberovom procese

Uchádzači spĺňajúci uvedené podmienky zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s nasledovnými prílohami ( originál alebo úradne overená kópia):

 • prihláška alebo žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskej parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac)
 • motivačný list,
 • štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe v ekonomickej oblasti a celkovej doby dosiahnutej praxe v riadiacej funkcii,  
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • pracovné referencie,
 • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),


Na výberové konanie budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.


Výberové konanie sa skladá z dvoch častí:

 • osobný individuálny pohovor pred výberovou komisiou s cieľom overenia schopností a manažérskych zručností, osobnostných predpokladov uchádzača na výkon funkcie vedúci/vedúca OPE a odborných znalostí uchádzača


 • overenie úrovne ekonomických vedomostí pomocou písomného testu 


O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne. 

Písomnú prihlášku do výberového konania s vyššie uvedenými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 29. 6. 2024 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – vedúci/vedúca OPE“ na adresu Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Jilemnického 1710/48, 974 04 Banská Bystrica alebo elektronickú prihlášku s kompletnými dokumentmi na mail:vkmk@vkmk.sk.

Pracovný režim

Jednozmenný pracovný režim

Ponúkané výhody

 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

- zamestnávateľ podporujúci neustále vzdelávanie a sebarozvoj

- práca v príjemnom kolektíve knižnice

- výhody vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy

- tretí dôchodkový pilier

- 6 týždňov dovolenky od dovŕšenia 33. rokov veku

- pracovný týždeň 37,5 hod. v jednozmennej prevádzke

- stravovacie poukážky v hodnote 5,85 €

- možnosť zúčastniť sa kultúrnych akcií poriadaných knižnicou

- športový deň knihovníkov

- denné letné vzdelávacie aktivity pre dieťa priamo v knižnici

- výpožičky kníh a časopisov

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Oblasť vzdelávania: ekonomika a organizácia, obchod a služby

Dĺžka praxe

Aspoň 2 roky

Digitálne zručnosti

 • Microsoft Word - Pokročilá
 • Microsoft Excel - Pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - Pokročilá

Vodičské oprávnenie

 • Skupina B

Ďalšie požiadavky

 • hľadáme tímového hráča, ktorého baví ekonomická práca
 • manažérske zručnosti, plánovitosť, precíznosť, zodpovednosť, bezúhonnosť, lojálnosť,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • Znalosť zákonov: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z., Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Výhodou: minimálne 2 roky dosiahnutej praxe v riadiacej funkcii

Výhodou: ekonomická prax vykonávaná v oblasti kultúry a umenia 

Výhodou: prax s programom HUMANET, iSPIN, SAP, Google workspace

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno

Verejná knižnica Mikuláša Kováča

IČO

35986999

Adresa

Jilemnického 1710/48, 974 04 Banská Bystrica, Slovakia

Internetová stránka

Charakteristika spoločnosti

Verejná knižnica Mikuláša Kováča je jedna zo šiestich knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Je príspevkovou organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou. Riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi. Hospodári s majetkom zriaďovateľa, ktorý je jej zverený podľa zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov zverených na napĺňanie vymedzeného poslania a predmetu činnosti zmluvou o prevode správy. Knižnica hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu a vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.
Verejná knižnica Mikuláša Kováča poskytuje svoje služby na piatich pobočkách v meste Banská Bystrica. S nástupom nového vedenia má ambície zmodernizovať svoje pobočky, zaujať lákavou ponukou knižničného fondu a zatraktívniť čítanie pre široké vrstvy obyvateľov. Spolupracuje s mnohými partnermi na podpore čitateľskej gramotnosti.

Podobné pracovné ponuky


Žilina
Pracovný pomer na neurčitý čas
od 1 200 € do 1 400 € za mesiac
Pridané 12. 7. 2024
P
PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.

Považská Bystrica
Pracovný pomer na neurčitý čas
od 1 300 € do 1 900 € za mesiac
Aktualizované včera
I
Ing. Edita Pavlovičová K.C.U KANCELÁRIA CERTIFIKOVANÉHO ÚČTOVNÍCTVA

Nitra
Pracovný pomer na neurčitý čas, Dohoda o vykonaní práce
750 € za mesiac
Aktualizované včera
MIKROVRT, spol. s r.o.

Leopoldov
Pracovný pomer na neurčitý čas
1 200 € za mesiac
Aktualizované 3. 7. 2024
ManpowerGroup Slovensko s.r.o.

Trnavský kraj
Pracovný pomer na neurčitý čas
2 500 € za mesiac
Aktualizované 11. 7. 2024
EURES

Komárom
Pracovný pomer na neurčitý čas
od 500 000 HUF do 570 000 HUF za mesiac
Aktualizované 4. 7. 2024

Trnavský kraj
Pracovný pomer na neurčitý čas
2 400 € za mesiac
Aktualizované 28. 6. 2024

Bratislava
Pracovný pomer na neurčitý čas, Práca na živnosť
1 800 € za mesiac
Aktualizované včera
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Bratislava
Pracovný pomer na neurčitý čas
1 300 € za mesiac
Aktualizované 9. 4. 2024
Nemocnica BORY, a. s.

Bratislava
Pracovný pomer na neurčitý čas
2 000 € za mesiac
Aktualizované 27. 3. 2024