Odchádzam z práce
Čas čítania 03:24
Odchádzam z práce
Kategória:
Odchádzam z práce

Evidencia na úrade práce

Skončil som zamestnanie, ako sa evidovať na úrade práce?

Evidencia na úrade práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) je dobrovoľná. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neukladá povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) na úrade práce. Zároveň je potrebné myslieť na to, že ak nie som zaevidovaný ako UoZ na úrade práce, je mojou povinnosťou ako dobrovoľne nezamestnaná osoba sám si hradiť zdravotné poistenie.

Kedy môžem požiadať o zaradenie do evidencie UoZ:

 • ak mám ukončený pracovný pomer
 • nie som dočasne práceneschopný.

Dokumenty a doklady, ktoré budem potrebovať pri evidencii UoZ na úrade práce:

Aké mám možnosti podania žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ na úrade práce:

 • osobne,
  • na úrade práce, v ktorom územnom obvode mám miesto trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu (obvyklý pobyt je miesto, kde sa zdržiavam a je mimo adresy môjho trvalého pobytu),
 • elektronickými prostriedkami podpísanú žiadosť kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk alebo
 • odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje moju úspešnú autentifikáciu.

Komu doručím žiadosť a dokumenty týkajúce sa evidencie UoZ na úrade práce

Žiadosť a príslušné dokumenty je potrebné doručiť príslušnému zamestnancovi z  oddelenia služieb pre občana. Odporúčanie: keďže neviem, ku komu som pridelený, tak si ho vyhľadám cez mapku na stránke kontakty na úrady práce.

Kedy mám podať žiadosť o evidenciu UoZ na úrad práce

Žiadosť o evidenciu UoZ musím podať do 10 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru a následne budem zaradený do evidencie nasledujúci deň po ukončení zamestnania.

Čo ak nestihnem podať žiadosť o evidenciu na úrad práce v stanovenej lehote

Moja žiadosť o evidenciu UoZ bude zaradená dňom osobného podania.

Toto je môj postup podania žiadosti

 • vyplním si žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ (viď vyššie),
 • pripravím si požadované dokumenty,
 • vyhľadám si príslušný úrad prácea kontaktnú osobu a doručím potrebnú dokumentáciu v stanovenej lehote.

Po úspešnom zaevidovaní ako UoZ budem zamestnancom úradu práce informovaný o podmienkach evidencie. Zároveň budem poučený o tom, že žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ je zároveň žiadosťou o dávku v nezamestnanosti, ktorú posudzuje, priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa. Podaná žiadosť o evidenciu UoZ na úrade prácebude automaticky elektronicky doručená Sociálnej poisťovni na spracovanie, z čoho plynie, že nie je potrebné kontaktovať Sociálnu poisťovňu.

Dôležitá informácia – ja ako UoZ môžem

 • byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak moja mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny u zamestnávateľa,
  • u ktorého som bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
  • ktorý ma v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.