Úrady PSVR
Čas čítania 02:24
Úrady PSVR
Kategória:
Úrady PSVR

Kedy dochádza k vyradeniu z evidencie uchádzačov o zamestnanie?

Podrobnosti a konkrétne prípady sú popísané v § 36 zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Najčastejšie dôvody vyradenia uchádzača o zamestnanie z evidencie sú však tieto:

  • vznik pracovného pomeru,
  • začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
  • nástup na sústavnú prípravu na povolanie,
  • požiadanie o vyradenie z vlastnej vôle,
  • priznania starobného dôchodku,
  • narodenie dieťaťa,
  • odchod do zahraničia na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní,
  • vykonávanie nelegálnej práce,
  • nespolupráca s úradom,
  • udelenie povolenia na zamestnanie v cudzine.

V roku 2023[1] bolo z evidencie vyradených 180 127 uchádzačov o zamestnanie, pričom najväčšiu časť, 75 %, tvorili tí, ktorí sa uplatnili na trhu práce. Iba 5 % uchádzačov o zamestnanie bolo vyradených pre nespoluprácu s úradom.  


[1] V čase spracovanie článku boli dostupné dáta iba za mesiace január až november. Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Aké sú povinnosti uchádzača a ako postupuje úrad v jednotlivých prípadoch?

Vznik pracovného pomeru, začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, nástup na sústavnú prípravu na povolanie

Je potrebné, aby túto skutočnosť uchádzač o zamestnanie úradu oznámil včas a podložil ich príslušnými dokladmi (pracovná zmluva, živnostenský list, potvrdenie o zápise na štúdium a pod.).

Požiadanie o vyradenie z vlastnej vôle

Uchádzač o zamestnanie môže tiež požiadať o vyradenie z evidencie z vlastnej vôle, z dôvodu starostlivosti o dieťa do desiatich rokov veku, z dôvodu preukázanej osobnej starostlivosti o blízku osobu, alebo aj bez udania dôvodu. Tým sa uchádzač stáva dobrovoľne nezamestnanou osobou a vzniká mu povinnosť hradiť si zdravotné poistenie z vlastných zdrojov. Ak úrad vyradí uchádzača na základe jeho žiadosti, opätovná evidencia uchádzača bude možná najskôr po troch mesiacoch.

Vykonávanie nelegálnej práce, nespolupráca s úradom, udelenie povolenia na zamestnanie v cudzine

Úrad môže vyradiť uchádzača o zamestnanie aj sankčne, a to na dobu šiestich mesiacov v prípade vykonávania nelegálnej práce, v prípade udelenia povolenia na zamestnanie v cudzine alebo v prípade nespolupráce s úradom. Za nespoluprácu s úradom sa považuje napríklad odmietnutie ponuky vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom, odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce, nedostavenie sa na úrad alebo nepredloženie potrebných dokladov.

Zdroje:

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.upsvr.gov.sk/se/sprostredkovanie-prace/zoznam-sluzieb/vyradenie-z-evidencie.html?page_id=534619

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2023.html?page_id=1247162

Pripravila Kristína Koteková na základe Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a na základe informácií zverejnených na stránkach Ústredia práce  Foto:  Shutterstock