Zamestnávatelia
Čas čítania 03:33
Zamestnávatelia
Kategória:
Zamestnávatelia

Konflikty na pracovisku a ich riešenie

Ak v ľudskom konaní prevládne sebectvo a egoizmus a vlastné osobné názory a záujmy nezohľadnia záujem iných, môže vzniknúť konflikt.

Človek je spoločenskou bytosťou, ktorá je nadaná rozumovou schopnosťou a je schopná  ovplyvňovať prostredie, v ktorom žije. Človek interaguje so svojím okolím, má právo slobodnej voľby – konať dobro, čo sa pokladá za mravné a hodné nasledovania a zodpovedá mravnému ideálu1. Ak však v ľudskom konaní prevládne sebectvo a egoizmus a vlastné osobné názory a záujmy nezohľadnia záujem iných, môže vzniknúť konflikt.

Čo je to konflikt? Konflikt je latinského pôvodu conflictus – zrážka. Prvotný význam tohto slovesa je udrieť. Odvodený význam je niekoho niečím zasiahnuť. Konflikt je udalosť, spoločenský proces, v ktorom sa jednotlivec alebo skupina snaží o dosiahnutie vlastných cieľov eliminovaním, zničením alebo podriadením si iného jednotlivca alebo skupiny, snažiacich sa o dosiahnutie podobných alebo identických cieľov2.

A ako konflikt vzniká? Je to len dôsledok vyvrcholenia niečoho a stretávame sa s ním dennodenne, pretože je súčasťou bežného života. Konflikty nám uberajú energiu a tým prinášajú nepríjemné pocity a stresové situácie. Dnešná doba, žiaľ, prináša so sebou množstvo negatívnych situácií a ich nevhodné riešenie vedie ku konfliktom či už doma, medzi priateľmi alebo na pracovisku.

Situácie konfliktu záujmov môžu nastať takmer na akomkoľvek pracovisku kedykoľvek. Ak sa s nimi nezaobchádza správne, môžu negatívne ovplyvniť rozhodovací proces, spôsobiť škandály a poškodenie dobrého mena. Môžu tiež viesť k protiprávnemu konaniu a ohroziť zákonnosť. Pokiaľ ide o verejné orgány, môže to viesť aj k strate dôvery v ich schopnosť fungovať nestranne a v najlepšom záujme spoločnosti3.

Na pracovisku však môžu vznikať aj interpersonálne konflikty v dôsledku:

 • nedostatočnej komunikácie, spočívajúcej v prebytku, prípadne nedostatku informácií;
 • nesúladu cieľov a postupov;
 • štýlu vedenia kolektívu;
 • systému odmeňovania;
 • osobnostných premenných;
 • prostredia.

Veľký podiel na konflikte má aj emocionálna stránka, ktorá sa väčšinou prehliada, avšak jej podiel na vzniknutej situácii býva významný. Veľmi často sa ani nejedná o predmet sporu, ale o nahromadené emócie. Konflikt však sám o sebe nie je niečo, čo by sme mohli z pracovného života odstrániť, nakoľko je bežnou súčasťou medziľudských vzťahov a jeho odstránenie ani nie je možné. Ak sú konflikty správne riešené, môžu mať pozitívny vplyv a môžu napomôcť jednotlivcom vzájomne doladiť správanie tak, aby vyhovovalo spoločným cieľom. Preto je vhodné vzniknuté konflikty riešiť konštruktívne, ak sú účastníci ochotní uznať a vyjasniť si podiel vzťahov na konflikte.

A ako zvládnuť konflikt na pracovisku?4

 1. Porozprávajte sa s druhou osobou.
 2. Zamerajte sa na správanie a udalosti, nie na osobnosti.
 3. Počúvajte pozorne.
 4. Identifikujte body zhody a nezhody.
 5. Uprednostnite oblasti konfliktu.
 6. Vypracujte plán práce na odstránenie konfliktu.
 7. Dodržujte svoj plán.
 8. Stavajte na svojom úspechu.

Vieme, že atmosféra na pracovisku ovplyvňuje náš pracovný výkon, to znamená, že pracovné prostredie by malo byť motivujúce, pokojné, tvorivé, rešpektujúce individualitu jednotlivca. V každom prípade, ak konflikt neriešime, pôsobí deštrukčne. Preto je v záujme všetkých odstrániť prekážky a určiť správne stratégie správania sa na pracovisku v záujme splnenia stanovených cieľov.

1 https://sk.wikipedia.org/wiki/Dobro

2 https://sk.wikipedia.org/wiki/Konflikt

3 https://www.cedefop.europa.eu/files/decision_mb_on_rules_for_coi_2nd_declaration_of_interest.pdf

4 https://www.google.com/search?q=conflicts+at+work+how+to+resolve&rlz=1C1GCEU_skSK996SK996&oq=conflicts+at+work&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgDEAAYExiABDIICAAQRRgnGDsyCwgBEEUYExg5GIAEMgkIAhAAGBMYgAQyCQgDEAAYExiABDIJCAQQABgTGIAEMgYIBRBFGDwyBggGEEUYPDIGCAcQRRg80gEJMTMzOTVqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Autor:Tím WorkiFoto:  Shutterstock

Mohlo by ťa zaujímať