Heute ist Sonntag, 14. Juli 2024

Všeobecné podmienky

pre Služby poskytované prostredníctvom webovej aplikácie Worki na doméne www.worki.sk.


Obsah

1. Všeobecné ustanovenia

2. Základné pojmy (v abecednom poradí)

3. Služby sprístupnené Používateľom bez aktivovaného Konta používateľa

4. Konto používateľa

5. Služby poskytované Používateľom s aktivovaným Kontom používateľa

6. Konto klienta

7. Služby poskytované Klientom s aktivovaným Kontom klienta

8. Platba za Služby a vznik a zánik obchodného vzťahu

9. Zodpovednosť za škodu

10. Reklamácie

11. Spoločné a záverečné ustanovenia


1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Webová aplikácia na doméne www.worki.sk (ďalej len „Worki“) sprístupňuje verejnosti komplexný informačný systém zameraný na trh práce. Klientom poskytuje priestor na zverejňovanie pracovných ponúk a súvisiace Služby a Uchádzačom o prácu bezodplatne sprístupňuje všetky zverejnené pracovné ponuky a poskytuje pomoc pri hľadaní vhodného pracovného miesta.

1.2 Worki prevádzkuje a Služby na nej poskytuje spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) so sídlom: Drobného 29/3431, 844 07 Bratislava

IČO: 31 364 381

DIČ: 2020343996  

IČ DPH: SK2020343996 

e-mailový kontakt: [email protected]

tel. č.: +421 2 333 222 32; +421 2 333 222 09 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo 6288/B.

Spoločnosť TREXIMA Bratislava je jediným Prevádzkovateľom Worki.

1.3 Orgán štátnej kontroly vnútorného trhu:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

e-mailový kontakt: [email protected]
tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č.: 02/58 27 21 70

1.4 Prevádzkovateľ prostredníctvom Worki nevykonáva činnosť sprostredkovania zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). 

1.5 Tieto Všeobecné podmienky (ďalej len „VP“) upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Používateľov Worki, Klientov a tretích strán pri poskytovaní a využívaní Služieb Worki.
Sú záväzné pre všetky strany, využívajúce Worki.

1.6 VP sú základom pre obchodný právny vzťah, založený na vzájomnej dohode zúčastnených strán, potvrdený Objednávkou a následne zaplatený prevodom platobnou kartou alebo úhradou prostredníctvom faktúry. Obchodný právny vzťah vzniká záväznou Objednávkou, t. j. potvrdením (prostredníctvom Internetovej stránky worki.sk alebo iným písomným spôsobom – poštovým stykom alebo e-mailom) objednanej Služby a následnej vykonanej úspešnej platby za Službu zo strany Klienta. Poskytnutie Služby, objednanej Klientom, sa zo strany Prevádzkovateľa považuje za naplnenie Objednávky. Objednávka je na dobu určitú v trvaní objednanej Služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia Objednávky, resp. uhradenia Služby alebo poskytnutia Služby.

1.7 Aktuálna verzia VP je zverejnená na Worki na adrese https://worki.sk/vseobecne-podmienky a je sprístupnená všetkým Používateľom a Klientom Worki.


2. Základné pojmy (v abecednom poradí)

a) Cenník je zoznam ponúkaných odplatných Služieb a/alebo produktov, obsahujúci ich opis a peňažnú sumu za Službu (za každú položku Služby), ktorú Worki poskytuje Klientom.

b) Databáza je štruktúrovaným záznamom dát a informácií v počítačových systémoch patriacich Prevádzkovateľovi a/alebo v systémoch, ktoré si Prevádzkovateľ na účely Worki prenajíma.

c) Inzerát jepracovná ponuka, ktorú má Klient záujem zverejniť alebo zverejnil na Worki.

d) Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ako podnikateľ, zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov, alebo iný subjekt, ktorý má status zamestnávateľa, a ktorý využíva a/alebo plánuje využívať Služby poskytované na Worki. Klientom môže byť iba podnikateľ, ktorý má registrované sídlo v členskom štáte EÚ/EHP (Nórsko, Lichtenštajnsko a Island).

e) Konto klienta je účet právnickej osoby, alebo fyzickej osoby na Worki, vytvorený po Registrácii.

f) Konto používateľa je účet fyzickej osoby na Worki vytvorený po Registrácii.

g) Objednávka je právny úkon Klienta, na zabezpečenie si platených Služieb.

h) Podpora Worki je súhrnný názov pre komunikačné kanály, prostredníctvom ktorých môže Používateľ komunikovať s Tímom Worki.
Podpora Worki je poskytovaná prostredníctvom:
e-mailovej adresy [email protected],
telefónneho čísla 02/333 222 32,
všetkým Používateľom a Klientom sprístupnenej sekcie na kladenie otázok Spýtaj sa nás, on-line chatu,
adresy sídla Prevádzkovateľa uvedenej v kapitole 1.2 týchto VP v prípade zaslania písomných požiadaviek, alebo dohodnutého osobného stretnutia.

i) Používateľ je fyzická osoba, ktorá používa Worki.

j) Predplatné je časovo ohraničené poskytovanie Služieb, v rámci ktorých si Klient predpláca požadovaný počet Slotov na Worki, do ktorých môže vkladať Inzerát, alebo požadovaný počet topovaní Slotov s vloženými Inzerátmi.

k) Registrácia je proces vytvorenia Konta používateľa alebo Konta klienta na Worki. Konto je chránene heslom, ktoré si zvolí Používateľ alebo Klient.

l) Rola je úroveň oprávnení a právomocí pridelená Kontu používateľa pri zastupovaní Klienta prostredníctvom Konta klienta.

m) Slot je vyhradená preddefinovaná plocha na zobrazovaných webových stránkach aplikácie Worki, do ktorej môže Klient vložiť a/alebo z nej vymazať Inzerát. Po vložení Inzerátu do Slotu je tento Inzerát zverejnený.

n) Služby sú súhrnný názov pre všetky informácie, produkty a funkcionality poskytované na Worki.

o) Tím Worki je skupina zamestnancov Prevádzkovateľa, ktorá sa podieľa na správe, údržbe a vývoji Worki.

p) Uchádzač o prácu je Používateľ, ktorý prostredníctvom Worki hľadá vhodnú pracovnú príležitosť, pomoc pri hľadaní vhodného pracovného miesta, prípadne len informácie z trhu práce a súčasne je to automaticky pridelená Rola každému Kontu používateľa po Registrácii.

q) Zamestnávateľ je Klient, ktorý zo Služieb poskytovaných na Worki využíva predovšetkým možnosť uverejniť Inzerát s pracovnou ponukou s cieľom nájsť vhodného zamestnanca. 

r) Životopis je dokument, ktorý obsahuje zhrnutie osobných údajov vrátane relevantných údajov, ako napr. vzdelanie, pracovné skúsenosti, zručnosti alebo spôsobilosti Uchádzača o prácu.

s) Životopisy uchádzačov je Databáza spravovaná Prevádzkovateľom, ktorá obsahuje Životopisy vytvorené a zverejnené Uchádzačmi o prácu a je sprístupnená vybranej skupine Klientov s aktivovaným Kontom klienta.


3. Služby sprístupnené Používateľom bez aktivovaného Konta používateľa

3.1 Používateľ môže zobrazovať a prehliadať všetky zverejnené Inzeráty a v nich obsiahnuté informácie, vrátane možnosti ich vyhľadávania podľa zadaných kritérií.

3.2 Používateľ si môže prostredníctvom Služby Ponuky na e-mail vytvoriť filter na vyhľadanie vhodných pracovných ponúk. Zoznam tomuto filtru vyhovujúcich Inzerátov si môže nechať pravidelne zasielať na ním uvedený e-mail.

3.3 Používateľ môže reagovať na Inzerát priamo na Worki, a to vyplnením povinných a nepovinných údajov do preddefinovaného on-line formulára. Používateľ je povinný k reakcii pripojiť aj svoj Životopis.

3.4 Používateľ môže položiť otázku súvisiacu s Worki a trhom práce na Slovensku Tímu Worki v sekcii Spýtaj sa nás, alebo prostredníctvom on-line chatu.

3.5 Používateľ môže zobrazovať nespoplatnené štatistiky Inzerátov.

3.6 Používateľ môže zobrazovať zoznam všetkých Klientov registrovaných na Worki.

3.7 Používateľ môže zobrazovať a prehliadať všetky spravodajské informácie a články, ktoré na Worki zverejnili členovia Tímu Worki.

3.8 Všetky Služby uvedené v kapitole 3. týchto VP sú Používateľom poskytované bezodplatne.


4. Konto používateľa

4.1 Sprístupnenie ďalších Služieb Používateľom, okrem Služieb uvedených v kapitole 3. týchto VP, je podmienené Registráciou a vytvorením Konta používateľa.
Registrácia a správa Konta používateľa sú Používateľom poskytované bezodplatne.

4.2 Registrácia prebieha prostredníctvom zadania údajov do preddefinovaného on-line formulára.
Pri Registrácii sú požadované povinné údaje a súhlasy:

 • jedinečná e-mailová adresa,
 • meno a priezvisko Používateľa,
 • súhlasy so spracovaním osobných údajov a súhlas s týmito VP.

Následne musí Používateľ overiť e-mailovú adresu kliknutím na odkaz v tele správy, ktorá bude zaslaná na ním zadanú prihlasovaciu e-mailovú adresu.
Týmto je Konto používateľa aktivované.

4.3 Konto používateľa môže Používateľ využívať pri hľadaní vhodného pracovného miesta, ale súčasne môže to isté Konto používateľa využívať pri zastupovaní záujmov Klienta na Worki prostredníctvom Konta klienta.

4.4 Po Registrácii je každému Kontu používateľa automaticky pridelená Rola Uchádzač o prácu.
Táto Rola slúži len na osobné potreby fyzickej osoby – Používateľa a sprístupňuje Používateľovi informácie a Služby uľahčujúce nájdenie vhodného pracovného miesta.

4.5 Prevádzkovateľ oprávnene predpokladá a považuje všetky Používateľom zadávané údaje v rámci Konta používateľa, vrátane povinných a nepovinných údajov, Životopisov a ďalších dokumentov, za pravdivé, aktuálne a poskytnuté dobrovoľne.

4.6 Používateľ je povinný vyvarovať sa používaniu vulgárnych, urážlivých a diskriminačných vyjadrení. V takomto prípade má Prevádzkovateľ právo poskytnuté údaje odmietnuť zaznamenať a zverejňovať v informačných systémoch a Databázach.

4.7 Prevádzkovateľ má právo kontaktovať zaregistrovaných Používateľov s aktivovaným Kontom používateľa a vyzvať ich na aktualizáciu a doplnenie poskytnutých údajov, prípadne im oznámiť všetky dôležité informácie súvisiace s prevádzkou Worki a poskytovanými Službami.

4.8 Používateľ môže kedykoľvek zrušiť svoje Konto používateľa na Worki zaslaním požiadavky na Podporu Worki: [email protected].

4.9 Ak sa Používateľ počas 3 rokov (36 mesiacov) neprihlási do svojho Konta používateľa a nevykoná ani žiadnu inú aktivitu súvisiacu s jeho Kontom používateľa v rámci komunikácie s Tímom Worki, ktorý ho na možnosť zrušenia Konta používateľa v dostatočnom predstihu upozorní, bude jeho Konto používateľa zrušené a všetky údaje, zadané pri Registrácii a správe Konta používateľa, budú vymazané.  
Po každom prihlásení do Konta používateľa začne táto lehota plynúť od začiatku.

4.10 Používateľ môže zmeniť svoju e-mailovú adresu, na ktorú má aktivované svoje Konto používateľa, a to zaslaním požiadavky na Podporu Worki: [email protected].


5. Služby poskytované Používateľom s aktivovaným Kontom používateľa

5.1 Používateľ môže v sekcii Ponuky na e-mail vytvárať, editovať a ukladať rôzne vyhľadávania a filtre pracovných ponúk a používať ich v ďalších sekciách Worki a Službách poskytovaných na Worki. Ak Používateľ v sekcii Ponuky na e-mail presunie niektorý z uložených filtrov medzi Aktívne filtre, aktivuje tým zasielanie filtru vyhovujúcich Inzerátov na e-mail Používateľa.

5.2 Používateľ si môže pre neho zaujímavé zverejnené Inzeráty ukladať, prehliadať a odoberať prostredníctvom ním spravovaného zoznamu Inzerátov v sekcii Moje pracovné ponuky.

5.3 Používateľ si môže pomocou preddefinovaných šablón vytvoriť, upravovať a uložiť svoj Životopis. Životopis, prípadne jeho verzie, sú uložené v jeho Konte používateľa v sekcii Moje životopisy, ktorá je jednou z častí sekcie Moje dokumenty.
Jednu z verzií Životopisu s povinne vyplnenými údajmi môže zverejniť v Databáze Životopisy uchádzačov a týmto ho sprístupniť registrovaným Klientom, alebo ním definovanej skupine Klientov.
Používateľ môže zverejnenie svojho Životopisu v Databáze Životopisy uchádzačov kedykoľvek odvolať a obnoviť.

5.4 Používateľ môže reagovať na Inzerát priamo na Worki, a to vyplnením povinných a nepovinných údajov do preddefinovaného on-line formulára. Používateľ je povinný k reakcii pripojiť aj svoj Životopis. Okrem Životopisu môže k reakcii pripojiť ľubovoľný doplňujúci dokument, ktorý má uložený v sekcii Moje dokumenty.
Používateľ má prístup k sekcii Moje reakcie, kde sú archivované a uložené všetky jeho odpovede a reakcie na Inzerát vrátane odoslaných príloh a dokumentov.

5.5 Používateľ má prístup k sekcii Novinky, v ktorej si môže zobraziť správy a informácie zaslané Prevádzkovateľom a ktorých obsah je prispôsobený Role Používateľa, alebo informujú o zmenách, alebo o nových sprístupnených Službách a funkcionalitách na Worki.

5.6 Ak s tým Používateľ pri Registrácii alebo pri správe svojho Konta používateľa súhlasil, Prevádzkovateľ mu môže zasielať Newsletter (e-mail) so všeobecnými informáciami o trhu práce, novinkami na Worki, personalistike, sociálnej oblasti, Inzerátoch na Worki a pod.
Používateľ môže súhlas so zasielaním Newslettra kedykoľvek odvolať a obnoviť.

5.7 Všetky Služby uvedené v kapitole 5. týchto VP sú Používateľom poskytované bezodplatne.


6. Konto klienta

6.1 Sprístupnenie Služieb Klientom, ktorých objednanie a manažovanie je možné realizovať vo webovej aplikácii Worki, je podmienené Registráciou a vytvorením Konta klienta.
Registrácia a správa Konta klienta sú Klientom poskytované bezodplatne.

6.2 Registrácia a vytvorenie Konta klienta je sprístupnené iba právnickým osobám a fyzickým osobám, podnikateľom zapísaným v obchodných registroch alebo v inej evidencii podnikateľov, alebo iným subjektom, ktoré majú status zamestnávateľa, so sídlom registrovaným v členských štátoch EÚ/EHP (Nórsko, Lichtenštajnsko, Island).

6.3 Klienta, ktorého IČO ešte na Worki nezastupuje žiadny Používateľ s aktivovaným Kontom používateľa, môže zastupovať Používateľ, ktorý doplní požadované údaje z verejných databáz do predvyplneného on-line formulára. Týmto je tomuto Používateľovi k danému Kontu klienta pridelená Rola Administrátor a Konto klienta je aktivované.

6.4 Ďalších Používateľov, ktorí môžu zastupovať Klienta prostredníctvom Konta klienta na Worki spravuje a jednotlivé Roly im prideľuje Používateľ s Rolou Administrátor, a to prostredníctvom sekcie Kontaktné osoby, ktorá je súčasťou Konta klienta.

6.5 Rola Základný používateľ, Rola Tvorca pracovných ponúk, Rola Správca pracovných ponúk a Rola Administrátor sú Roly s rôznymi právomocami pridelené Kontu používateľa, na základe ktorých môže Používateľ spravovať Služby poskytované Klientovi prostredníctvom Konta klienta a využívať funkcionality sprístupnené na Worki.

6.6 Ďalšie požiadavky a zmeny súvisiace s Kontom klienta a zastupovaním Klientov na Worki rieši Tím Worki po zaslaní požiadavky na Podporu Worki: [email protected].

6.7 Prevádzkovateľ oprávnene predpokladá a považuje všetky Používateľom zadávané údaje v rámci Konta klienta, vrátane povinných a nepovinných údajov a ďalších dokumentov, za pravdivé, aktuálne a poskytnuté dobrovoľne. Zodpovednosť za správnosť a aktuálnosť údajov nesie Používateľ.

6.8 Používateľ je povinný vyvarovať sa používaniu vulgárnych, urážlivých a diskriminačných vyjadrení. V takomto prípade má Prevádzkovateľ právo poskytnuté údaje odmietnuť zaznamenať a zverejňovať v informačných systémoch a Databázach.


7. Služby poskytované Klientom s aktivovaným Kontom klienta

7.1 Sloty pre Inzerát

7.1.1 Sloty pre Inzerát sú podľa Cenníka spoplatnená základná Služba poskytovaná Klientom na Worki a je poskytovaná formou jednorazového, alebo opakovaného Predplatného.

7.1.2 V rámci Predplatného si Klient na obdobie jedného kalendárneho mesiaca objednáva a predpláca ním určený počet Slotov, t. j. vyhradených plôch na zobrazovaných stránkach Worki, do ktorých môže vkladať svoje Inzeráty, ktoré budú následne zverejnené a sprístupnené všetkým návštevníkom a Používateľom Worki.

7.1.3 Prvý deň platnosti Predplatného začne plynúť v okamihu úspešne zrealizovanej platby za Predplatné.
Počet dní platnosti Predplatného sa rovná počtu dní, koľko ich má kalendárny mesiac, počas ktorého začalo Predplatné plynúť prvým dňom platnosti Predplatného.
Platnosť Predplatného končí o 23:59 (CEST/CET pre Bratislavu) posledného dňa Predplatného.

7.1.4 V prípade, ak má Používateľ nastavené automatické obnovovanie Predplatného, počet dní jeho platnosti po obnovení určuje počet dní, koľko ich má kalendárny mesiac, počas ktorého začalo obnovené Predplatné plynúť prvým dňom platnosti obnoveného Predplatného.

7.1.5 Elementárnou časovou jednotkou Predplatného pri jeho objednaní, predĺžení a automatickom obnovení je jeden kalendárny mesiac a môže mať iba hodnoty 28, 29, 30 alebo 31 dní v závislosti od konkrétneho kalendárneho mesiaca, počas ktorého došlo k objednaniu, predĺženiu, alebo obnoveniu Predplatného.

7.1.6 Počas plynúceho Predplatného nie je možné toto Predplatné zmeniť na Predplatné s menším počtom Slotov. Takáto zmena sa dá vykonať až po skončení platnosti aktuálneho Predplatného.

7.1.7 Klient môže počas platného Predplatného rozšíriť plynúce Predplatné na Predplatné s vyšším počtom Slotov.
Časová platnosť takto upraveného Predplatného sa nemení a skončí v okamihu, ako bolo zadefinované v pôvodnom Predplatnom pred úpravou.
Cena za rozšírenie Predplatného sa vypočíta týmto postupom:
počet navyšujúcich Slotov KRÁT (pevná časť v Cenníku uvedenej ceny za jeden Slot PLUS pomerná časť v Cenníku uvedenej ceny za jeden Slot úmerná počtu nevyčerpaných dní platného Predplatného pred úpravou).

7.1.8 Klient môže počas platného Predplatného rozšíriť platné Predplatné na Predplatné s vyšším počtom Slotov a súčasne predlžiť platnosť rozšíreného Predplatného tým, že súčasne s úpravou Predplatného na Predplatné s vyšším počtom Slotov začne plynúť časová platnosť Predplatného jeden kalendárny mesiac od okamihu úspešne zrealizovaného doplatku za túto úpravu v zmysle bodu 7.1.3 týchto VP.
Cena za rozšírenie a predĺženie Predplatného sa vypočíta týmto postupom:
v Cenníku uvedená cena za Predplatné podľa počtu Slotov po rozšírení MÍNUS pomerná časť z ceny zaplateného Predplatného pred úpravou úmerná počtu dní nevyčerpaného platného Predplatného pred úpravou.

7.1.9 Po úspešne zrealizovanej platbe za Predplatné, prípadne za úpravu Predplatného podľa bodov 7.1.7 a 7.1.8, sa Používateľovi sprístupní objednaný počet Slotov pre Inzerát a Služba Predplatné sa považuje za dodanú, bez ohľadu na to, či Používateľ vloží do všetkých objednaných a zaplatených Slotov svoje Inzeráty, alebo nechá tieto Sloty prázdne.

7.2 Inzerát

7.2.1 Inzerát, prípadne viac Inzerátov súčasne, je zverejnených na Worki len počas platného Predplatného a zverejnený je maximálne taký počet Inzerátov, koľko Slotov pre Inzerát si Klient v Predplatnom objednal a zaplatil.

7.2.2 Klient má právo počas platného Predplatného ktorýkoľvek z jeho zverejnených Inzerátov v Slote pre Inzerát zmeniť, a to opakovane.

7.2.3 Obsah Inzerátu určuje a zadáva Klient prostredníctvom na to určeného on-line formulára.
Prevádzkovateľ má právo požadovať, aby Inzerát obsahoval určené povinné údaje (v rámci formulára označené hviezdičkou) a vyhradzuje si právo upraviť Inzerát tak, aby z formálneho hľadiska vyhovoval štandardným požiadavkám uplatňovaným na Worki.

7.2.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Inzerát, odmietnuť zverejniť a/alebo zrušiť zverejnenie Inzerátu pracovnej ponuky, ktorý:

 • je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi, 
 • je zavádzajúci, neúplný a/alebo obsahuje nepravdivé údaje,
 • prezentuje viac ako jednu pracovnú ponuku v rámci jedného Inzerátu, t. j. viac pracovných pozícií v jednom Inzeráte,
 • obsahuje reklamu, marketing a/alebo informáciu o produktoch a/alebo službách Klienta alebo tretej osoby,
 • nedodržiava zásady rovnakého zaobchádzania, ktoré spočívajú v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho  pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,
 • poškodzuje dobré meno Worki, Prevádzkovateľa alebo tretej osoby,
 • uvádza manipulačný alebo iný poplatok, ktorým sa podmieňuje sprostredkovanie práce a/alebo prijatie do zamestnania, resp. obdobného pracovného pomeru,
 • vzbudzuje dôvodné podozrenie, že ide o prácu erotického charakteru,
 • vzbudzuje dôvodné podozrenie, že ide o prácu organizovanú formou „multi level marketingu“.

7.2.5 V súlade s ustanoveniami zákona o službách zamestnanosti, § 62 ods. 2, Klient ako zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa rasy, farby pleti, pohlavia, veku, jazyka, viery a náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu, manželského stavu a rodinného stavu. Klient ako zamestnávateľ je pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy. Suma základnej zložky mzdy musí byť v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce, § 120, platnými v danom kalendárnom roku.

7.2.6 V zmysle § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti je Klient ako zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. zákon o štátnej službe apod.).
Prevádzkovateľ je na základe zmluvy s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny oprávnený oznamovať údaje o voľných pracovných miestach zamestnávateľov Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v dohodnutej štruktúre a tým umožniť Klientom, ktorí zverejnia Inzerát s pracovnou ponukou na Worki, splnenie ich zákonnej povinnosti v zmysle zákona o službách zamestnanosti.
Klient splnomocňuje Prevádzkovateľa, aby v súlade so zákonom o službách zamestnanosti oznámil voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v dohodnutej štruktúre.

7.3 Topovanie Slotu s Inzerátom

7.3.1 Topovanie Slotu s Inzerátom je doplnenie Predplatného Sloty pre Inzerát o Službu, ktorá zabezpečí, že daný Slot s vloženým Inzerátom sa v sekcii Pracovné ponuky, prípadne vo vyhľadávaní Inzerátov, zobrazí spolu s ostatnými topovanými Slotmi s Inzerátmi pred netopovanými Slotmi s Inzerátmi.
Súčasne táto Služba zabezpečí, že v rámci poradia medzi topovanými Slotmi s Inzerátmi sa každý topovaný Slot s Inzerátom minimálne jedenkrát počas za sebou nasledujúcich 25 hodín objaví na prvom mieste v zozname všetkých topovaných Slotov s vloženými Inzerátmi.
Topovaný Slot s vloženým Inzerátom je označený grafickým označením „TOP“.

7.3.2 Služba Topovanie Slotu s Inzerátom je naviazaná na základnú Službu Sloty pre Inzerát, ktorá definuje obdobie platnosti aj pre Službu Topovanie Slotu s Inzerátom.

7.3.3 Počet topovaných Slotov určuje Klient. Maximálny počet topovaných Slotov je rovný počtu Slotov, ktoré obsahuje aktuálne Predplatné Služby Sloty pre Inzerát.

7.3.4 Počas plynúceho Predplatného nie je možné počet topovaných Slotov znížiť. Takáto zmena sa dá vykonať až po skončení platnosti aktuálneho Predplatného.

7.3.5 Klient môže počas platného Predplatného rozšíriť plynúce Predplatné na Predplatné s vyšším počtom topovaných Slotov.
Časová platnosť takto upraveného Predplatného sa nemení a skončí v okamihu, ako bolo zadefinované v pôvodnom Predplatnom pred úpravou.

Cena za rozšírenie Predplatného sa vypočíta týmto postupom: počet navyšujúcich topovaných Slotov KRÁT (pevná časť v Cenníku uvedenej ceny za jeden topovaný Slot PLUS pomerná časť v Cenníku uvedenej ceny za jeden topovaný Slot úmerná počtu nevyčerpaných dní platného Predplatného pred úpravou).

7.3.6 Klient môže počas platného Predplatného rozšíriť platné Predplatné na Predplatné s vyšším počtom topovaných Slotov a súčasne predlžiť platnosť rozšíreného Predplatného tým, že súčasne s úpravou Predplatného na Predplatné s vyšším počtom topovaných Slotov začne plynúť časová platnosť Predplatného jeden kalendárny mesiac od okamihu úspešne zrealizovaného doplatku za túto úpravu v zmysle bodu 7.1.3 týchto VP.

Cena za rozšírenie a predĺženie Predplatného sa vypočíta týmto postupom: v Cenníku uvedená cena za Predplatné podľa počtu topovaných Slotov po rozšírení MÍNUS pomerná časť z ceny zaplateného Predplatného pred úpravou úmerná počtu dní nevyčerpaného platného Predplatného pred úpravou.

7.3.7 Po úspešne zrealizovanej platbe za Predplatné, prípadne za úpravu Predplatného podľa bodov 7.3.5 a 7.3.6, sa Používateľovi sprístupní objednaný počet topovaných Slotov a Služba Predplatné sa považuje za dodanú, bez ohľadu na to, či Používateľ vloží do všetkých objednaných a zaplatených Slotov svoje Inzeráty, alebo nechá tieto Sloty prázdne.

7.4 Prístup do Databázy Životopisy uchádzačov

Prístup do Databázy Životopisy uchádzačov je Služba poskytovaná bezodplatne. Služba umožňuje Klientovi prehľadávať a filtrovať zverejnené Životopisy uchádzačov a týmto spôsobom nájsť vhodného Uchádzača o prácu.

7.5 Zoznam reakcií

Prístup k Zoznamu reakcií je Služba poskytovaná bezodplatne. Služba sprístupňuje Klientovi v sekcii Naše inzeráty zoznam všetkých reakcií Uchádzačov o prácu, ktorí reagovali na Klientom zverejnené Inzeráty zaslaním svojho Životopisu.

7.6. Štatistiky Inzerátov

Štatistiky Inzerátov je Služba poskytovaná bezodplatne. Služba sprístupňuje Klientovi kvantitatívne údaje súvisiace s jeho zverejnenými Inzerátmi – počet zobrazení Inzerátu, počet reakcií na Inzerát a pod. Vyhodnocované a zobrazované parametre Inzerátov sa môžu časom meniť a je na uvážení a rozhodnutí Prevádzkovateľa, ktoré kvantitatívne údaje o Inzeráte Klientom sprístupní v sekcii Štatistiky inzerátov.

7.7 Hromadný import a export Inzerátov

Hromadný import a export Inzerátov je podľa Cenníka spoplatnená Služba, ktorá po individuálnej dohode s Klientom umožňuje automatický hromadný export a import Inzerátov v dohodnutom rozsahu prostredníctvom programovateľného prepojenia aplikácií (API).

7.8 Zverejnenie obchodného mena a loga Klienta na domovskej stránke aplikácie Worki

Zverejnenie obchodného mena a loga Klienta na domovskej stránke aplikácie Worki je podľa Cenníka spoplatnená Služba.

Služba poskytuje Klientom časovo ohraničený priestor na domovskej stránke Worki, kde môže byť zobrazené obchodné meno a logo Klienta vo forme webového odkazu, ktorý presmeruje Používateľa na zoznam všetkých Inzerátov, ktoré daný Klient aktuálne zverejňuje na Worki, alebo na inú dohodnutú webovú adresu.

7.9 Zobrazenie reklamného banneru

Zobrazenie reklamného banneru je podľa Cenníka spoplatnená Služba, počas plnenia ktorej je na domovskej stránke Worki, alebo v zozname pracovných ponúk (v závislosti od výberu a dohody s Klientom) zobrazený banner dodaný Klientom.

Prevádzkovateľ má právo odmietnuť zobrazovať reklamný banner, ktorý je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo obsahuje vulgárne, urážlivé a diskriminačné vyjadrenia.

7.10 Ďalšie Služby

Ďalšie Služby poskytované Klientom sú uvedené v Cenníku Služieb.


8. Platba za Služby a vznik a zánik obchodného vzťahu

8.1 Cena všetkých poskytovaných Služieb je uverejnená v Cenníku Služieb, ktorého aktuálna verzia je sprístupnená na Worki, s uvedeným dátumom platnosti a účinnosti.

8.2 Klient s aktivovaným Kontom klienta môže objednávať vybrané Služby priamo na Worki pomocou predefinovaného postupu tvorby a úpravy Objednávky, t. j. vložením Služieb do košíka. Po skompletizovaní Objednávky je Klient presmerovaný na výber spôsobu platby a následne svoju Objednávku potvrdí.

8.3 Klient môže objednávať vybrané Služby aj kontaktovaním Prevádzkovateľa prostredníctvom Podpory Worki: [email protected].

8.4 Platba za Služby sa realizuje výhradne bezhotovostným spôsobom.
Za objednané Služby môže Klient zaplatiť:
a) priamo po objednaní prostredníctvom platobnej brány pre bankový prevod v rámci Tatra Banky, t. j. využitím služby TatraPay, 
b) priamo po objednaní prostredníctvom platobnej brány pre platobnú kartu, 
c) bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní. 

8.5 Ak sa Klient rozhodne pre okamžitú platbu prostredníctvom platobnej brány (TatraPay, platobná karta), obchodný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Klientom vzniká v okamihu úspešne zrealizovanej platby za objednané Služby.
Potvrdená Objednávka, ktorá nebude zaplatená najneskôr do 23:59 dňa (CEST/CET pre Bratislavu), počas ktorého bola potvrdená, sa považuje za neplatnú a nevzniká pri nej obchodný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Klientom.

8.6 Ak sa Klient rozhodne pre platbu prostredníctvom vystavenej faktúry, Klient prejaví záväzný súhlas so vznikom obchodného vzťahu potvrdením Objednávky. V okamihu začatia plnenia (aj čiastočného) objednaných Služieb Prevádzkovateľom sa obchodný vzťah považuje za uzavretý.

8.7 V prípade jednorazového objednania Služieb sa obchodný vzťah uzatvára na dobu určitú, ktorá je definovaná dobou trvania objednanej a zaplatenej Služby.

8.8 Pri platbe kartou má Klient, ktorý plánuje využívať Služby opakovane a bez prerušenia, možnosť aktivovať automatickú obnovu mesačného Predplateného. Obchodný vzťah sa v tomto prípade uzatvára na dobu neurčitú.
Automatickú obnovu Predplatného môže Klient kedykoľvek zrušiť. Služby budú následne plnené v rámci platného a zaplateného Predplatného a po jeho skončení bude plnenie Služieb ukončené.
Pri každej automatickej obnove Služieb sa vygeneruje nová Objednávka, počas posledného dňa platnosti Predplatného sa automaticky zrealizuje platba za nasledujúci kalendárny mesiac a vygeneruje sa nová faktúra. 
Ak platba pri automatickej obnove Služieb neprebehne úspešne, Prevádzkovateľ bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Klienta, vrátane informovania o ukončení plnenia Služieb naviazaných na automatickú platbu po uplynutí platného Predplatného.

8.9 Faktúry sú po vystavení zasielané na Klientom zadané e-mailové adresy a súčasne sú všetky vystavené faktúry a Objednávky Klientovi sprístupnené v Konte klienta v sekcii Objednávky.


9. Zodpovednosť za škodu

9.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah Inzerátu pracovnej ponuky, prípadne za iný obsah, ktorý na Worki vloží Klient a/alebo Používateľ v rámci využívania poskytovaných Služieb, a to vrátane textu, grafiky a fotografií.
Ak Klient a/alebo Používateľ uverejní na Worki výsledok duševnej tvorivej činnosti, za dodržiavanie autorských práv, práv duševného a/alebo priemyselného vlastníctva, v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, je zodpovedný Klient a/alebo Používateľ. V prípade nárokov tretích osôb, vyplývajúcich z duševného vlastníctva, zodpovedá za právne následky, vrátane náhrady vzniknutých škôd s príslušenstvom, či už tretím osobám alebo Prevádzkovateľovi, Klient a/alebo Používateľ.

9.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za priame a nepriame škody, ktoré by mohli Klientovi spôsobiť nepravdivé a neúplné údaje zadané do Worki Uchádzačom o prácu.

9.3 Prevádzkovateľ nezaručuje Klientovi nájdenie vhodnej osoby na obsadenie ním prezentovanej pracovnej ponuky v Inzeráte a ani jej zotrvanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu.

9.4 Prevádzkovateľ nezaručuje Uchádzačom o prácu nájdenie vhodnej práce, ani uzatvorenie pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu.

9.5 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a nároky tretích strán spôsobené akýmkoľvek zneužitím prihlasovacích údajov do Konta používateľa a/alebo Konta klienta.

9.6 Klient berie na vedomie, že Databáza Životopisy uchádzačov, vytvorená a spravovaná Prevádzkovateľom, je predmetom autorských práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a je chránená podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä, nie však výlučne zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
Klient je povinný chrániť údaje získané na Worki z Databázy Životopisy uchádzačov pred akýmkoľvek zneužitím a/alebo sprístupnením a zverejnením inej osobe, ktorá na to nie je oprávnená.
Za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti v plnom rozsahu zodpovedá Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v Databáze Životopisy uchádzačov.

9.7 Od okamihu, keď Klient ako inzerujúci zamestnávateľ získal kvalifikovaným súhlasom poskytnuté osobné údaje Uchádzača o prácu, má postavenie samostatného prevádzkovateľa vo veci ochrany osobných údajov Uchádzača ako dotknutej osoby, koná voči dotknutej osobe vo vlastnom mene a je povinný splniť svoju informačnú povinnosť voči dotknutej osobe v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (v prípade zamestnávateľa so sídlom na území SR) a v súlade s ustanoveniami čl. 14 nariadenia GDPR (v prípade zamestnávateľa so sídlom v inom členskom štáte EÚ/EHP).

9.8 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a nároky Klienta, ktorý nevyužije možnosť uverejniť v predplatenom Slote Inzerát a nechá tento Slot prázdny.

9.9 V prípade omeškania platieb individuálneho Klienta, ktorý uhrádza Služby prostredníctvom faktúry, je Prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie ďalších Služieb tomuto Klientovi, akonáhle je vystavená faktúra po dátume splatnosti neuhradená. Doba splatnosti faktúry je 14 dní od objednania Služby. Týmto Klientovi nevzniká žiaden nárok na náhradu škôd a náhradu za neposkytnutie ním objednaných Služieb spôsobené týmto pozastavením poskytovania Služieb.


10. Reklamácie

10.1 Ak na strane Prevádzkovateľa vznikla pri poskytovaní platených Služieb chyba, Klient má právo túto chybu reklamovať.

10.2 Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť, alebo nedostupnosť Služby, ktorú si Klient objednal a zaplatil a táto nefunkčnosť, alebo nedostupnosť Služby trvala kontinuálne a bez prerušenia minimálne 6 hodín.

10.3 Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak je Služba nedostupná, alebo nefunkčná chybou pripojenia Klienta na internet, alebo ak je chyba spôsobená inou skutočnosťou, ktorú Prevádzkovateľ nevie ovplyvniť a za túto skutočnosť nezodpovedá.

10.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá za chyby, resp. nedostupnosť Služby alebo jej nefunkčnosť a s tým súvisiace prípadné škody, ktoré by vznikli v dôsledku prípadov vyššej moci. Za „vyššiu moc“ sa považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú vopred naplánovať ani predpokladať, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti, ako napr. vojna (vojnový stav), stav núdze, mimoriadny stav krajiny, požiar alebo iné katastrofy, prírodné katastrofy, štrajky, epidemiologické riziko, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu Prevádzkovateľa.

10.5 Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služba nebola dodaná z dôvodov, ktoré oprávňujú Prevádzkovateľa odmietnuť dodanie Služby Klientovi na základe týchto VP.

10.6 Klient je oprávnený reklamovať Službu do 14 dní od momentu, kedy chyba preukázateľne nastala a to písomným sformulovaním reklamácie a odoslaním tejto reklamácie na jeden z kontaktov uvedených v Podpore Worki.

10.7 Prevádzkovateľ je povinný preskúmať zaslanú reklamáciu, prijať riešenie a zaslať Klientovi vyjadrenie k reklamácii do 30 dní od prijatia reklamácie.

10.8 Na základe dohody s Klientom môže Prevádzkovateľ poskytnúť plnenie za reklamovanú Službu formou náhradnej Služby, alebo predĺžením časovej platnosti poskytovaných Služieb.


11. Spoločné a záverečné ustanovenia

11.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VP.
Za aktuálne znenie týchto VP sa považuje to, ktoré je v konkrétnom čase zverejnené v aplikácii Worki, ak nie je uvedené inak, s uvedením dátumu, od ktorého tieto VP v zverejnenom znení nadobúdajú platnosť a účinnosť. Odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti nového znenia VP, toto znenie v plnom rozsahu nahrádza akékoľvek a všetky predchádzajúce verzie týchto VP, ktoré tým strácajú platnosť a účinnosť.

11.2 Na odstránenie právnych pochybností, v prípade, ak Používateľ̌ a/alebo Klient do siedmich dní odo dňa zverejnenia nového aktuálneho znenia týchto VP na Worki nepožiada o zrušenie svojej Registrácie na Worki, resp. v danej lehote nepožiada o likvidáciu poskytnutých osobných údajov Prevádzkovateľom alebo vykoná ďalšie úkony smerujúce a/alebo predstavujúce využívanie Služieb na Worki, má sa za to, že s novým zverejneným znením týchto VP bez výhrad súhlasí.

11.3 Súčasťou právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom, Používateľom a Klientom sú vždy tieto VP v ich aktuálne platnom a účinnom znení. Právne vzťahy neupravené vo VP sa riadia príslušnými platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb.), Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb.), Zákonníkom práce (zákon č. 311/2001 Z. z.), Autorským zákonom (zákon č. 185/2015 Z. z.) a zákonom o službách zamestnanosti (zákon č. 5/2004 Z. z.). V prípade sporov, ktoré by mohli vzniknúť v rámci obchodných vzťahov, založených týmito VP, je príslušný súd Slovenskej republiky, miestne príslušný podľa sídla Prevádzkovateľa.

11.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo s vybranými Klientami dohodnúť individuálne podmienky poskytovania Služieb.

11.5 V zmysle ustanovenia § 135 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov je nositeľom osobitných práv k Databázam, ktoré sú súčasťou Worki, Prevádzkovateľ ako ich zhotoviteľ. Prevádzkovateľ je zároveň nositeľom práv a majiteľom súvisiacich originálnych metodológií a know-how k metodológii jednotlivých nástrojov používaných na Worki, ako aj osobitných práv k rozsiahlym súborom mikroúdajov.

11.6 V zmysle § 116 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Používateľ a Klient súhlasia s využívaním elektronického kontaktu nimi uvedeného vo svojom Konte používateľaKonte klienta za účelom poskytnutia informácií tykajúcich sa pôsobenia Prevádzkovateľa.

11.7 VP v tomto znení nadobúdajú platnosť a účinnosť 30. 11. 2023.