Úrady PSVR
Olvasási idő 05:50
Úrady PSVR
Kategória:
Úrady PSVR

Máš záujem začať podnikať a si evidovaný na úrade práce?

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Si uchádzač o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) evidovaný na úrade práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) a máš záujem založiť si živnosť a sám sebe šéfovať? Ale zároveň máš aj strach a obavy? Prostredníctvom tohto článku získaš informácie o možnostiach využitia finančného príspevku, ktorý ti vie poskytnúť úrad práce na úspešné odštartovanie tvojej podnikateľskej činnosti. Získaný príspevok tak môžeš využiť na čiastočnú úhradu prvotných nákladov.

Nižšie nájdeš uvedených zopár rád a pokynov ako, kedy a kde môžeš získať finančný príspevok na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „SZČ“).

O príspevok SZČ môžeš požiadať úrad práce, ak:

V akom prípade ti úrad práce neschváli finančný príspevok na SZČ?

V prípade, ak si UoZ so zdravotným postihnutím a bol ti poskytnutý príspevok podľa § 57 Príspevok občanovi so  zdravotným postihnutím na SZČ a § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spôsob a miesto podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku SZČ:

Predpísanú žiadosť spolu s prílohami podávaš písomne a osobne na úrade práce, v ktorého územnom obvode budeš SZČ prevádzkovať.

Prílohy, ktoré budeš potrebovať pri žiadosti o príspevok na SZČ na úrade práce:

Toto je odporúčaný postup podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na SZČ:

 • vyplníš si žiadosť spolu s predpísanými prílohami (viď vyššie),
  •  pozor! Podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov sú podkladom na posúdenie komisiou vytvorenou výborom pre otázky zamestnanosti úradu práce,
  • doručíš vyplnenú dokumentáciu na príslušný úrad práce a budeš čakať na spätnú väzbu.

Štandardný postup po schválení žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na SZČ zo strany úradu práce:

 • Úrad práce ti môže zabezpečiť absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania SZČ pre UoZ,
 • Po splnení zákonných podmienok, na základe kladného stanoviska komisie úradu a odporúčania výboru pre otázky zamestnanosti príslušného úradu uzatvorí s tebou úrad práce dohodu o poskytnutí príspevku.

Tvoje záväzky voči úradu práce po schválení finančného príspevku na SZČ:

 • Po začatí prevádzkovania SZČ ju budeš prevádzkovať nepretržite najmenej dva roky v súlade s predloženou žiadosťou, podnikateľským zámerom a kalkuláciou nákladov. Poskytnutý príspevok musíš využiť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ, ktoré si uviedol v predloženej dokumentácii. Príspevok môžeš čerpať odo dňa začatia prevádzkovania SZČ, čiže odo dňa účinnosti podpísanej dohody do ukončenia záväzku dvojročného prevádzkovania SZČ.
 • Za každý rok prevádzkovania SZČ budeš predkladať dve správy o prevádzkovaní SZČ a čerpaní poskytnutého príspevku.
  • Prvú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku, vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady  v príslušnom období budeš predkladať po ukončení 12 – mesačného prevádzkovania SZČ.
  • Druhú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku za obdobie druhého roka prevádzkovania SZČ, vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady do plnej výšky (100 %) poskytnutého príspevku budeš predkladať príslušnému úradu najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia dvojročného obdobia prevádzkovania SZČ.

Výška príspevku na SZČ*:

Výška príspevku v EUR100 %
najviac
60 %
najviac
40 %
najviac
kraje s priemernou MEN ≤ ako je celoslovenský priemer: 3-násobok CCP5 650,863 390,52  2 260,34
kraje s priemernou MEN > ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP7 534,484 520,693 013,79
* Výška príspevku na SZČ je platná od 1. januára 2024.
MEN – miera evidovanej nezamestnanosti
CPP – celková cena práce

Čerpanie príspevku na SZČ:

 • V prvom kroku ti úrad práce poskytne najviac 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku.
 • V druhom kroku ti úrad práce poskytne zvyšnú časť príspevku, t. j. najviac 40 % výšky príspevku, a to po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ.

Dôležité informácie

 • Keďže ide o fakultatívny nástroj aktívnych opatrení na trhu práce na príspevok  nemáš právny nárok.
 • Využitie schváleného príspevku musí byť preukázateľné a účtovne evidované počas obdobia 10-tich rokov od ukončenia záväzku vykonávať SZČ, v prípade poskytnutia príspevku z fondov EÚ do 31. 12. 2028.
 • Úrad práce ti môže opätovne poskytnúť príspevok na SZČ najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na prevádzkovanie ktorej ti bol poskytnutý príspevok.
 • Bližšie informácie týkajúce sa príspevku na SZČ nájdeš v § 49 zákona o službách zamestnanosti.

Zdroje:

Autor:Tím WorkiFoto:  Shutterstock