Hľadám prácu
Lesezeit 02:29
Hľadám prácu
Kategorie:
Hľadám prácu

Som absolvent školy, ako sa evidovať na úrade práce

Ukončila som denné štúdium, ako sa evidovať na úrade práce?

Absolvent strednej alebo vysokej školy sa môže po ukončení „sústavnej prípravy na povolanie“, teda po ukončení denného štúdia, evidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad PSVaR“) ako uchádzač o zamestnanie (ďalej len „UoZ“). Zaradenie do evidencie UoZ je dobrovoľné. Avšak, ak si absolvent nepodá žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ v zákonom stanovenej lehote, je považovaný za dobrovoľne nezamestnaného, z čoho mu vyplýva zákonná povinnosť hradiť si povinné zdravotné poistenie, resp. doplatiť si alikvotnú časť.

Absolventovi nárok na dávku v nezamestnanosti nevzniká.

Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ sa podávajú na úrade PSVaR v mieste trvalého bydliska alebo v mieste obvyklého pobytu absolventa.

Absolventovi strednej školy stačí podať žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ do 10. septembra kalendárneho roku v ktorom ukončil štúdium. Rodič absolventa strednej školy má nárok na prídavky na dieťa až do ukončenia školských prázdnin, t.j. do 31. augusta v danom roku, v ktorom žiak ukončí štúdium. 

Študentovi vysokej školy začína sústavná príprava na povolanie dňom zápisu na vysokú školu. Za jej ukončenie sa považuje deň vykonania štátnej záverečnej skúšky. Pokiaľ sa zápis na vysokú školu uskutoční pred 1. septembrom, uchádzač o štúdium sa stáva študentom od začiatku akademického roka.

Pokiaľ je absolvent I./II. stupňa automaticky prijatý na ďalší stupeň vysokoškolského štúdia, bez povinnosti absolvovať prijímací pohovor a zápis na štúdium sa uskutoční pred ukončením kalendárneho roka, v ktorom absolvent ukončil štúdium, tak sa absolvent evidovať na úrade PSVaR nemusí.

Pokiaľ bol UoZ prijatý na štúdium na vysokej škole, je povinný predložiť úradu PSVaR rozhodnutie o danej skutočnosti a potvrdenie o zápise na štúdium. Následne úrad PSVaR vyradí UoZ z evidencie dňom zápisu na vysokú školu.

Ak si absolvent vysokej školy podá žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ do 10 kalendárnych dní od vykonania štátnej skúšky, úrad ho zaradí do evidencie odo dňa nasledujúceho po vykonaní skúšky. Ak to však nestihne v tejto lehote, úrad ho zaradí odo dňa osobného podania žiadosti.

Z evidencie na úrade PSVR vyplývajú pre absolventa, ktorý bol zaradený do evidencie UoZ, práva ale aj určité povinnosti. Povinnosťou je preukázať, že si absolvent aktívne hľadá zamestnanie.

Zdroje:

Autor:Tím WorkiFoto:  Shutterstock